11.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 78/42


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 78/09

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32219 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

INNCORPORA – FPGS

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 2 11–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija,Lengvatinė paskola (įskaitant išsamią informaciją apie paskolos užtikrinimą)

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

20 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

20 %

Pagalba techninių galimybių studijoms (32 str.)

65 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32223 (11/X)

Valstybė narė

Lenkija

Valstybės narės nuorodos numeris

PL

Regiono pavadinimas (NUTS)

Poland

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Pagalbos priemonės pavadinimas

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2010 6 25 - 2014 6 30

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

80 %

20 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

60 %

20 %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies a punktas)

100 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32243 (11/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Pagalbos priemonės pavadinimas

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 1 1–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Daugiamečių augalų auginimas,Vienmečių augalų auginimas,Mišrusis žemės ūkis,Gyvulininkystė,Augalų dauginimas

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija,Palūkanų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (34 str.)

100 %

Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms (36 str.)

200 000 EUR

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

35 %

10 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

70 %

10 %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32289 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

GALICIA

107 str. 3 dalies a punktas,Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Prolongation X 209/2010

Trukmė

2011 1 31–2011 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32298 (11/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Pagalbos priemonės pavadinimas

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2010 4 1–2015 3 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 0,00 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms taikyti griežtesnius standartus nei Bendrijos nustatytieji arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Bendrijos standartų nėra (18 str.)

5 %

0 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure