11.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 78/42


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 78/09

Odkaz na číslo státní pomoci

SA.32219 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Název opatření podpory

INNCORPORA – FPGS

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

11.2.2011–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant, Zvýhodněná půjčka (včetně podrobných informací o tom, jak je půjčka zajištěna)

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

65 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Odkaz na číslo státní pomoci

SA.32223 (11/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Poland

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Název opatření podpory

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

25.6.2010–30.6.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

60 %

20 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

80 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Odkaz na číslo státní pomoci

SA.32243 (11/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Název opatření podpory

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2011–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Pěstování trvalých plodin,Pěstování plodin jiných než trvalých,Smíšené hospodářství,Živočišná výroba,Množení rostlin

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant,Úroková subvence

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

50 %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

200 000 EUR

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

35 %

10 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

70 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Odkaz na číslo státní pomoci

SA.32289 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GALICIA

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Název opatření podpory

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation X 209/2010

Doba trvání

31.1.2011–31.12.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Odkaz na číslo státní pomoci

SA.32298 (11/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Název opatření podpory

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.4.2010–31.3.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 0,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 18)

5 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure