11/Volumul 60

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

231


22001D0131


L 022/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 131/2001 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 23 noiembrie 2001

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 102/2001 a Comitetului Mixt al SEE din 26 octombrie 2001 (1).

(2)

Nouă acte juridice privind chestiuni de control trebuie să fie încorporate în acord.

(3)

Prezenta decizie nu se aplică în raport cu Islanda și Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul I din anexa I la acord se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Textele deciziilor 2000/301/CE (2), 2000/345/CE (3), 2000/350/CE (4), 2000/371/CE (5), 2000/372/CE (6), 2000/374/CE (7), 2000/382/CE (8), 2000/431/CE (9) și textul Regulamentului (CE) nr. 1606/2000 (10) în limba norvegiană, care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 noiembrie 2001, cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE (11) a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 2001.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

E. BULL


(1)  JO L 322, 6.12.2001, p. 6.

(2)  JO L 97, 19.4.2000, p. 16.

(3)  JO L 121, 23.5.2000, p. 9.

(4)  JO L 124, 25.5.2000, p. 58.

(5)  JO L 134, 7.6.2000, p. 34.

(6)  JO L 134, 7.6.2000, p. 35.

(7)  JO L 135, 8.6.2000, p. 27.

(8)  JO L 139, 10.6.2000, p. 41.

(9)  JO L 170, 11.7.2000, p. 15.

(10)  JO L 185, 25.7.2000, p. 16.

(11)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.


ANEXĂ

Capitolul I partea 1.2 din anexa I la acord se modifică după cum urmează.

1.

La punctul 71 [Regulamentul (CE) nr. 2629/97 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32000 R 1606: Regulamentul (CE) nr. 1606/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 (JO L 185, 25.7.2000, p. 16).”

2.

La punctul 78 (Decizia 98/272/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0374: Decizia 2000/374/CE a Comisiei din 5 iunie 2000 (JO L 135, 8.6.2000, p. 27).”

3.

La punctul 86 (Decizia 98/653/CE a Comisiei) se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32000 D 0345: Decizia 2000/345/CE a Comisiei din 22 mai 2000 (JO L 121, 23.5.2000, p. 9);

32000 D 0371: Decizia 2000/371/CE a Comisiei din 6 iunie 2000 (JO L 134, 7.6.2000, p. 34);

32000 D 0372: Decizia 2000/372/CE a Comisiei din 6 iunie 2000 (JO L 134, 7.6.2000, p. 35).”

4.

La punctul 90 (Decizia 1999/766/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32000 D 0431: Decizia 2000/431/CE a Comisiei din 7 iulie 2000 (JO L 170, 11.7.2000, p. 15).”

5.

Textul de la punctul 99 (Decizia 1999/788/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32000 D 0301: Decizia 2000/301/CE a Comisiei din 18 aprilie 2000 de abrogare a măsurilor de protecție împotriva contaminării cu dioxine a anumitor produse din carne de porc și de pasăre destinate consumului uman sau animal (JO L 97, 19.4.2000, p. 16).”

6.

La punctul 100 (Decizia 1999/789/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32000 D 0382: Decizia 2000/382/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 (JO L 139, 10.6.2000, p. 41).”

7.

După punctul 102 (Decizia 2000/149/CE a Comisiei) se inserează următorul punct:

„103.

32000 D 0350: Decizia 2000/350/CE a Comisiei din 2 mai 2000 privind supravegherea epidemiologică a febrei catarale ovine în Grecia și anumite măsuri de prevenire a răspândirii bolii (JO L 124, 25.5.2000, p. 58).”

8.

Textul de la punctul 64 (Decizia 97/534/CE a Comisiei) se elimină.