11/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

155


31995D0129


L 085/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИE НА СЪВЕТА

от 27 март 1995 година

за сключване на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Демократична социалистическа република Шри Ланка за партньорство и развитие

(95/129/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 113 и 130ш във връзка с член 228, параграф 2, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че съгласно член 130ф от Договора политиката на Общността в сферата на сътрудничеството за развитие следва да спомага за устойчивото икономическо и социално развитие на развиващите се страни, за тяхното безпрепятствено и постепенно интегриране в световната икономика и кампанията срещу бедността в тези страни;

като има предвид, че за постигането на тези цели в сферата на външните отношения Общността следва да одобри споразумението, посочено в настоящото решение,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Демократична социалистическа република Шри Ланка за партньорство и развитие се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета връчва от името на Общността нотификацията, предвидена в член 26 от споразумението.

Член 3

Комисията, подпомагана от представители на държавите-членки, представлява Общността в съвместната комисия, предвидена в член 20 от споразумението.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 27 март 1995 година.

За Съвета

Председател

M. GIRAUD


(1)  ОВ C 86, 23.3.1994 г., стр. 5.

(2)  ОВ С 18, 23.1.1995 г.