28.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 400/12


Meddelande från Polens regering rörande Europaparlamentets och rådet direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i området Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

Upphandlingsförfarandet rör beviljande av koncessioner för prospektering och fynd av olja och/eller naturgas i området Ostrów Lubelski:

Nr

Ort

Block nr

Områdets omfattning 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Ansökningarna måste täcka samma område.

Ansökningarna om koncession ska inges till polska miljöministeriets huvudkontor senast kl. 12.00 centraleuropeisk (CET/CEST) den 180:e dagen efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.

Ansökningar kommer att bedömas enligt följande normer:

a)

Den teknik som föreslås för att utföra arbetena (bedömningsvikt 60 %).

b)

Den sökandes tekniska och ekonomiska kapacitet (bedömningsvikt 30 %).

c)

Erbjuden ersättning för undersökningstillståndet (bedömningsvikt 10 %).

Den lägsta avgiften för undersökningstillstånd i Ostrów Lubelski är 14 817,63 PLN om året.

Ansökningarna öppnas offentligt på polska miljöministeriets huvudkontor kl. 12.00 centraleuropeisk tid på den 14:e arbetsdagen efter ansökningstidens utgång. Ansökningsomgången avslutas inom sex månader efter ansökningstidens utgång. Sökande underrättas skriftligen om resultatet.

Ansökningar ska inges på polska.

Tillståndsmyndigheten kommer att bevilja koncessioner för prospektering och fynd av olja och/eller naturgas till den framgångsrika anbudsgivaren, med beaktande av de behöriga myndigheternas yttrande, och kommer att ingå avtal om undersökningstillstånd med denne.

För att ett företag ska få utföra undersökning av kolvätefyndigheter i Polen måste det inneha både undersökningstillstånd och undersökningskoncession.

Ansökningar skickas till

Ministerstwo Środowiska – Polens miljöministerium

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

För mer information:

Polska miljöministeriets webbplats:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Specialist

Ministerstwo Środowiska – Polens miljöministerium

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tfn +48 225792444

Fax +48 225792460

E-post: barbara.gasecka@mos.gov.pl