28.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 400/12


Polijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Ostrów Lubelski apgabalā

2012/C 400/10

Konkurss attiecas uz koncesijas piešķiršanu naftas un/vai dabasgāzes meklēšanai un/vai izpētei Ostrów Lubelski apgabalā.

Nr.

Nosaukums

Bloka Nr.

1992. gada nolīgums

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Pieteikumiem jāattiecas uz vienu un to pašu apgabalu.

Pieteikumi par koncesijas saņemšanu jāiesniedz Vides ministrijas galvenajā birojā līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika (CET/CEST) 180 dienu laikā, sākot no nākamās dienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pieteikumus izvērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

piedāvātā darbu veikšanas tehnoloģija (60 %);

b)

pretendenta tehniskās un finansiālās iespējas (30 %);

c)

piedāvātā atlīdzības summa par izmantošanas tiesību saņemšanu kalnrūpniecības jomā (10 %).

Minimālā summa par izmantošanas tiesību saņemšanu kalnrūpniecības jomā Ostrów Lubelski apgabalam ir PLN 14 817,63 gadā.

Pieteikumu publiska atvēršana notiks Vides ministrijas galvenajā birojā plkst. 12.00 pēc Briseles laika (CET/CEST) 14. dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datuma. Pieteikumu salīdzināšanas/izvērtēšanas procedūra tiks pabeigta sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas posma beigām. Par konkursa rezultātiem procedūras dalībnieki tiks informēti rakstveidā.

Pieteikumi jāiesniedz poļu valodā.

Koncesiju jomā kompetentā iestāde pēc aptaujas, ņemot vērā kompetento iestāžu nostāju, pieteikumu salīdzināšanas procedūrā izraudzītajam pretendentam piešķirs koncesiju naftas un/vai dabasgāzes meklēšanai un/vai izpētei Ostrów Lubelski apgabalā, kā arī ar to noslēgs līgumu par izmantošanas tiesību saņemšanu kalnrūpniecības jomā.

Lai varētu veikt ogļūdeņražu atradņu meklēšanu Polijas teritorijā, izraudzītajam uzņēmumam jābūt gan izmantošanas tiesībām kalnrūpniecības jomā, gan arī koncesijai.

Pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:

Ministerstwo Środowiska (Vides ministrija)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Ģeoloģijas un ģeoloģijas koncesiju departaments)

ul. Wawelska 52/54, pokój 146 (146. kabinets)

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Sīkāka informācija pieejama:

Vides ministrijas tīmekļa vietnē

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

vecākā eksperte

Ministerstwo Środowiska (Vides ministrija)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Fakss +48 225792460

E-pasts: barbara.gasecka@mos.gov.pl