28.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/12


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Puolan hallituksen ilmoitus Ostrów Lubelskin alueesta

2012/C 400/10

Tarjouskilpailu koskee lupaa maaöljy- ja maakaasuvarojen etsintään ja/tai tutkimiseen Ostrów Lubelskin alueella:

Nro

Nimi

Lohko nro

Koordinaattijärjestelmä 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Tarjousten on koskettava samaa aluetta.

Luvan antamista koskevat tarjoukset on toimitettava Puolan ympäristöministeriön päätoimipaikkaan viimeistään 180. päivänä sen päivän jälkeen, jona tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, klo 12:een mennessä Keski-Euroopan aikaa (CET/CEST).

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

a)

töiden suorittamisessa käytettäväksi ehdotettu teknologia (60 %)

b)

tarjoajan tekniset ja taloudelliset edellytykset (30 %)

c)

kaivosoikeuksien määrittämisestä tarjottu korvaus (10 %).

Ostrów Lubelskin alueen kaivosoikeuksien määrittämisestä maksettava vähimmäiskorvaus on 14 817,63 PLN vuodessa.

Tarjoukset avataan julkisesti ympäristöministeriön päätoimipaikassa 14. työpäivänä hakemusten toimittamiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa. Tarjouskilpailu ratkaistaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Tarjouskilpailun tulokset ilmoitetaan osanottajille kirjallisesti.

Tarjoukset on laadittava puolaksi.

Lupaviranomainen myöntää luvan maaöljy- ja maakaasuvarojen etsintään ja/tai tutkimiseen tarjouskilpailun voittajalle sen jälkeen, kun se on ottanut huomioon asianomaisten viranomaisten kannan, ja tekee tarjouskilpailun voittajan kanssa sopimuksen kaivosoikeuksien määrittämisestä.

Jotta tarjouskilpailun voittanut yritys voi harjoittaa hiilivetyjen etsintään liittyvää toimintaa Puolan alueella, sillä on oltava kaivosoikeudet tai lupa tällaista toimintaa varten.

Tarjousten toimitusosoite:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Lisätietoja:

Puolan ympäristöministeriön internetsivusto:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Starszy Specjalista (vanhempi asiantuntija)

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

P. +48 225792444

F. +48 225792460

Sähköposti: barbara.gasecka@mos.gov.pl