28.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 400/12


Известие на правителството на Република Полша във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди, в района на Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

Предмет на търга е предоставянето на концесия за проучване и/или изследване на находища на нефт и/или природен газ в района на Ostrów Lubelski:

Название

Блок №

Координати по система 1992 г.

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Предложенията трябва да обхващат същия район.

Предложенията за предоставяне на концесия се изпращат до седалището на Министерството на околната среда най-късно до 12,00 часа централноевропейско време (CET/CEST) на последния ден от 180-дневния срок, който започва да тече в деня, следващ датата на публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Получените предложения ще се оценяват според следните критерии:

а)

предложена технология за извършване на работите (60 %);

б)

технически и финансови възможности на оферента (30 %);

в)

предложен размер на заплащането за правото на ползване върху подземни богатства (10 %).

Минималният размер на заплащането за правото на ползване върху подземни богатства за района на Ostrów Lubelski е 14 817,63 PLN годишно.

Предложенията ще бъдат отворени публично в седалището на Министерството на околната среда в 12,00 часа (CET/CEST) на 14-тия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложения. Процедурата по сравнение на предложенията ще се извърши в рамките на 6 месеца след приключване на етапа на подаване на предложения. Участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено за резултатите.

Предложенията трябва да са изготвени на полски език.

Компетентният по концесиите орган ще предостави на участника, спечелил процедурата по сравнение на заявленията, концесия за проучване и/или изследване на находища на нефт и/или природен газ, след като вземе предвид становищата на съответните органи, и ще сключи с него договор за право на ползване върху подземни богатства.

За да може да извършва проучване на находища на въглеводороди на територията на Република Полша, предприятието трябва да притежава както право на ползване върху подземни богатства, така и концесия.

Предложенията се изпращат на адрес:

Ministerstwo Środowiska (Министерство на околната среда)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Отдел „Геология и концесии за геоложки дейности“)

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Информация може да се получи от:

уебсайта на Министерството на околната среда:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Старши специалист

Ministerstwo Środowiska (Министерство на околната среда)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Тел. +48 225792444

Факс +48 225792460

Електронна поща: barbara.gasecka@mos.gov.pl