11.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/9


Talan väckt den 18 november 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-576/11)

2012/C 39/16

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: O. Beynet och N. Simon)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom att inte vidta de åtgärder som krävs för att följa EU-domstolens dom av den 23 november 2006 i mål C-452/05, kommissionen mot Luxemburg,

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att till kommissionen betala det föreslagna vitet om 11 340 euro för varje dag som löper utan att domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Luxemburg följs, från och med den dag då det meddelas dom i förevarande mål och fram till den dag då domen i målet kommissionen mot Luxemburg följs,

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att till kommissionen betala ett standardbelopp om 1 248 euro per dag, från och med den dag då domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Luxemburg avkunnades och fram till den dag då det meddelas dom i förevarande mål eller den dag då domen i målet kommissionen mot Luxemburg följs, om denna dag skulle infalla tidigare,

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har kommissionen anfört att Luxemburg, enligt vad som framgår av de upplysningar som ingetts av de luxemburgska myndigheterna, ännu inte har följt domstolens dom till fullo, trots att det var nästan fem år sedan denna dom avkunnades. Luxemburg följer nämligen varken bestämmelserna i artikel 5.4 eller bestämmelserna i artikel 5.2 i direktiv 91/271/EEG (1). Sex avloppsreningsverk som betjänar tätorter i Luxemburg med mer än 10 000 pe uppfyller ännu inte de krav som uppställs i ovannämnda direktiv.


(1)  Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 93).