11.2.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/9


Prasība, kas celta 2011. gada 18. novembrī — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

(Lieta C-576/11)

2012/C 39/16

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — O. Beynet un B. Simon)

Atbildētāja: Luksemburgas Lielhercogiste

Prasītājas prasījumi:

konstatēt, ka, neveicot visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Tiesas 2006. gada 23. novembra spriedumu lietā C-452/05, Luksemburgas Lielhercogiste nav izpildījusi Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Luksemburgas Lielhercogistei samaksāt Komisijai kavējuma naudu piedāvātās summas EUR 11 340 apmērā par katru kavējuma dienu attiecībā uz 2006. gada 23. novembra sprieduma lietā C-452/05 izpildi, skaitot no sprieduma pasludināšanas dienas šajā lietā līdz sprieduma lietā C-425/05 izpildei;

piespriest Luksemburgas Lielhercogistei samaksāt Komisijai naudas sodu EUR 1 248 apmērā par dienu, skaitot no 2006. gada 23. novembra sprieduma pasludināšanas lietā C-452/05 līdz sprieduma pasludināšanai šajā lietā vai līdz sprieduma izpildei lietā C-452/05, ja tā tiks īstenota agrāk;

piespriest Luksemburgas Lielhercogistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatošanai Komisija apgalvo, ka, izvērtējot Luksemburgas iestāžu nosūtīto informāciju, Luksemburga līdz šai dienai nav pilnībā izpildījusi Tiesas spriedumu gandrīz piecus gadus kopš tā pasludināšanas. Luksemburga nav izpildījusi ne 5. panta 4. punkta, ne arī 5. panta 2. punkta noteikumus. Sešas attīrīšanas iekārtas, kas apkalpo Luksemburgā apdzīvotas teritorijas ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem, joprojām neatbilst Direktīvā 91/271/EEK (1) paredzētajām prasībām.


(1)  Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 40. lpp.).