11.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/9


Kanne 18.11.2011 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-576/11)

2012/C 39/16

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: O. Beynet ja B. Simon)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta

Vaatimukset

On todettava, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen asiassa C-452/05 23.11.2006 annetun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi

Luxemburgin suurherttuakunta on velvoitettava maksamaan komissiolle uhkasakko, jonka määräksi ehdotetaan 11 340 euroa kultakin päivältä, jolla asiassa C-452/05 23.11.2006 annetun tuomion täytäntöönpano viivästyy, tässä asiassa annettavan tuomion antamispäivästä siihen päivään asti, jona asiassa C-452/05 annettu tuomio pannaan täytäntöön

Luxemburgin suurherttuakunta on velvoitettava maksamaan komissiolle kiinteämääräinen päivittäinen 1 248 euron suuruinen korvaus asiassa C-452/05 23.11.2006 annetun tuomion julistamispäivästä siihen päivään saakka, jona tässä asiassa annetaan tuomio, tai siihen päivään saakka, jona asiassa C-452/05 annettu tuomio pannaan täytäntöön, jos se pannaan täytäntöön aiemmin

Luxemburgin suurherttuakunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi komissio väittää, että Luxemburgin viranomaisten toimittamista tiedoista käy ilmi, että Luxemburg ei ole vieläkään pannut täysimääräisesti täytäntöön yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, vaikka se on annettu lähes viisi vuotta sitten. Luxemburg ei nimittäin ole noudattanut 5 artiklan 4 kohdan eikä 5 artiklan 2 kohdan säännöksiä. Kuusi yli 10 000 asukasvastineluvun taajamille Luxemburgissa palveluita tuottavaa jätevedenpuhdistamoa ei nimittäin vieläkään ole direktiivissä 91/271/ETY (1) säädettyjen vaatimusten mukaisia.


(1)  Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annettu neuvoston direktiivi (EYVL L 135, s. 40).