11.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/9


Иск, предявен на 18 ноември 2011 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург

(Дело C-576/11)

2012/C 39/16

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: O. Beynet и B. Simon)

Ответник: Велико херцогство Люксембург

Искания на ищеца

да се установи, че като не е предприело всички необходими мерки, за да изпълни Решение на Съда от 23 ноември 2006 г. по дело C-452/05, Великото херцогство Люксембург не е изпълнило задълженията си по член 260, първи параграф от Договора за функционирането на Европейския съюз,

да се осъди Великото херцогство Люксембург да заплати на Комисията предложената периодична имуществена санкция в размер на 11 340 EUR за всеки ден, през който е забавено изпълнението на Решение от 23 ноември 2006 г. по дело C-452/05, считано от деня на постановяване на решението по настоящото дело до деня на изпълнение на Решение по дело C-452/05,

да се осъди Великото херцогство Люксембург да заплати на Комисията еднократно платима сума в размер на 1 248 EUR на ден, считано от деня на обявяване на Решение от 23 ноември 2006 г. по дело C-452/05 до деня на обявяване на решението по настоящото дело или до деня на изпълнение на Решение по дело C-452/05, ако то бъде изпълнено по-рано,

да се осъди Великото херцогство Люксембург да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си Комисията твърди, че видно от анализа на представените от люксембургските власти сведения, до този момент Великото херцогство Люксембург не е изпълнило напълно решението на Съда, при това пет години след обявяването му. Всъщност то не се е съобразило нито с разпоредбите на член 5, параграф 4, нито с тези на член 5, параграф 2. Шест пречиствателни станции, обслужващи агломерации в Люксембург с еквивалент жители над 10 000, все още не са приведени в съответствие с предвидените в Директива 91/271/ЕИО (1) изисквания.


(1)  Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43).