22.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/27


Üldkohtu 30. juuni 2016. aasta otsus – Al Matri versus nõukogu

(Kohtuasi T-545/13) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Teatavate isikute ja üksuste suhtes võetud piiravad meetmed seoses olukorraga Tuneesias - Meetmete võtmine riigivara omastamise eest vastutavate isikute ning nendega seotud isikute ja üksuste suhtes - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime lisamine - Puudulik faktiline alus - Faktiviga - Õigusnormi rikkumine - Omandiõigus - Ettevõtlusvabadus - Proportsionaalsus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Põhjendamiskohustus))

(2016/C 305/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (esindajad: barrister M. Lester, barrister B. Kennelly ja advokaat G. Martin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja I. Gurov)

Ese

Nõue tühistada nõukogu otsus 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias, mida on rakendatud 30. juuli 2013. aasta rakendusotsusega 2013/409/ÜVJP (ELT L 204, lk 52), nõukogu 30. jaanuari 2014. aasta otsusega 2014/49/ÜVJP (ELT L 28, lk 38) ning nõukogu 30. jaanuari 2015. aasta otsusega (ÜVJP) 2015/157 (ELT L 26, lk 29) ja teiseks nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 31, lk 1), mida on rakendatud nõukogu 30. juuli 2013. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 735/2013 (ELT L 204, lk 23), nõukogu 30. jaanuari 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 81/2014 (ELT L 28, lk 2), ja nõukogu 30. jaanuari 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 147/2015 (ELT L 26, lk 3), selles osas, milles need aktid hagejat puudutavad.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta M. Fahed Mohamed Sakher Al Matri kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 359, 7.12.2013.