22.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/27


Rettens dom af 30. juni 2016 — Al Matri mod Rådet

(Sag T-545/13) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien - foranstaltninger truffet over for personer, der er ansvarlige for uretmæssigt at tilegne sig statsmidler, og over for personer og enheder, der er knyttet til dem - indefrysning af midlerne - liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer - sagsøgerens navn omfattet - utilstrækkeligt faktuelt grundlag - retlig fejl - ejendomsret - frihed til at oprette og drive egen virksomhed - proportionalitet - retten til forsvar - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - begrundelsespligt))

(2016/C 305/36)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (ved barristers M. Lester og B. Kennelly samt advokat G. Martin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bishop og I. Gurov, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af Rådets afgørelse 2011/72/FUSP af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (EUT L 28, s. 62), som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/409/FUSP af 30. juli 2013 (EUT L 204, s. 52), ved Rådets afgørelse 2014/49/FUSP af 30. januar 2014 (EUT L 28, s. 38) og ved Rådets afgørelse (FUSP) 2015/157 af 30. januar 2015 (EUT L 26, s. 29), dels af Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien (EUT L 31, s. 1), som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 735/2013 af 30. juli 2013 (EUT L 204, s. 23), ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2014 af 30. januar 2014 (EUT L 28, s. 2) og ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 147/2015 af 30. januar 2015 (EUT L 26, s. 3), for så vidt som disse retsakter finder anvendelse på sagsøgeren.

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Fahed Mohamed Sakher Al Matri bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 359 af 7.12.2013.