15.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 13/32


Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Comisia

(Cauza T-520/10)

()

2011/C 13/62

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spania) (reprezentanți: S. Martínez Lage și H. Brokelmann, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei N178/2010 din 29 septembrie 2010 de autorizare a compensării serviciului public în favoarea producătorilor de electricitate din Spania;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Decizia atacată în speță este aceeași ca și cea care face obiectul cauzei T-484/10 Gas Natural FENOSA SDG/Comisia.

În susținerea cererii sale, reclamanta invocă următoarele motive:

Încălcarea drepturilor procedurale garantate prin articolul 108 alineatul (2) TFUE și prin articolul 6 din Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1), întrucât Comisia nu a inițiat procedura oficială de investigare, deși era obligată să facă acest lucru întrucât există îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea ajutorului în cauză cu piața comună.

Încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (2).

Încălcarea articolului 106 alineatul (2) TFUE, în măsura în care condițiile de necesitate și de proporționalitate impuse de această dispoziție pentru autorizarea ajutorului în litigiu, care a fost acordat de autoritățile spaniole în compensarea costului suplimentar ce rezultă din prestarea unui serviciu public, nu sunt îndeplinite.

Încălcarea articolului 34 TFUE, întrucât ajutorul în litigiu constituie o măsură cu efect echivalent, care nu poate fi justificată, potrivit articolului 36 TFUE, de necesitatea de a garanta aprovizionarea cu electricitate.

Ajutorul în litigiu este cumulat în mod incorect cu ajutorul acordat industriei cărbunelui pentru perioada 2008-2010, cu încălcarea dispozițiilor articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (3) și denaturează în mod grav concurența în sectorul electricității prin ignorarea dispozițiilor articolului 4 literele (d) și (e) din același regulament.

Încălcarea articolelor 11 și 191 TFUE, precum și a articolului 3 alineatul (3) TUE, întrucât decizia atacată nu ia în considerare, potrivit reclamantei, efectele cauzatoare de prejudiciu pe care le va avea asupra mediului.

În sfârșit, reclamanta invocă atingerea adusă dreptului de proprietate garantat prin articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.


(1)  JO L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41.

(2)  JO L 205, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 124.

(3)  JO L 205, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 124.