15.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 13/32


2010 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Comunidad Autónoma de Galicia prieš Komisiją

(Byla T-520/10)

()

2011/C 13/62

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Comunidad Autónoma de Galicia (Santjago de Kompostela, Ispanija), atstovaujama advokatų S. Martínez Lage ir H. Brokelmann

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimą N 178/2010, kuriuo leidžiama kompensuoti Ispanijos elektros gamintojų sąnaudas, susijusias su nustatytos viešosios paslaugos teikimu, ir

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje skundžiamas sprendimas yra toks pat, kaip ir byloje T-484/10 Gas Natural FENOSA SDG prieš Komisiją.

Grįsdama savo reikalavimus, atsakovė nurodo šiuos motyvus:

procedūrinių teisių, garantuojamų pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), 6 straipsnį, pažeidimas, nes Komisija neinicijavo formalios tyrimo procedūros, nors ji, kilus rimtoms abejonėms dėl jos suderinamumo su bendrąja rinka, ir privalėjo tokią procedūrą inicijuoti.

2002 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės pagalbos anglies pramonei pažeidimas (2).

SESV 106 straipsnio 2 dalies pažeidimas ta dalimi, kuria netenkinamos šia dalimi reikalaujamos būtinumo ir proporcingumo sąlygos, kad galėtų būti leidžiama ginčijama pagalba, kurią Ispanijos institucijos suteikė siekdamos kompensuoti papildomas sąnaudas, patirtas teikiant viešąją paslaugą.

SESV 34 straipsnio pažeidimas, nes ginčijama pagalba sudaro lygiaverčio poveikio priemonę, kuri negali būti pateisinama būtinybe užtikrinti aprūpinimą elektros energija SESV 36 straipsnio prasme.

Ginčijama pagalba neteisėtai sumuojama su akmens anglies pramonei laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2010 m. suteikta pagalba, taip pažeidžiant 2002 m. liepos 23 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės paramos anglies pramonei 8 straipsnio 1 dalies nuostatas (3); ji rimtai iškraipo konkurenciją elektros sektoriuje neatsižvelgiant į minėto reglamento 4 straipsnio d ir e punktus.

SESV 11 ir 191 straipsnio ir ESS 3 straipsnio 3 dalies pažeidimas, nes, ieškovės manymu, skundžiamu sprendimu neatsižvelgiama į žalingą poveikį aplinkai.

Galiausiai ieškovė teigia, kad buvo pažeista nuosavybės teisė, garantuojama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsniu.


(1)  OL L 83, p. 1, 2004 m. specialus leidimas lietuvių k., 8 skyrius, 1 tomas, p. 339

(2)  OL L 205, p. 18, 2004 m. specialus leidimas lietuvių k., 8 skyrius, 2 tomas, p. 170

(3)  OL L 205, 2002 8 2, p. 1; 2004 m. Specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 170.