15.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 13/32


10. novembril 2010 esitatud hagi — Comunidad Autónoma de Galicia versus komisjon

(Kohtuasi T-520/10)

()

2011/C 13/62

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Hispaania) (esindajad: advokaadid S. Martínez Lage ja H. Brokelmann)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 29. septembri 2010. aasta otsus N178/2010, millega lubatakse maksta Hispaania elektritootjatele hüvitist avaliku teenuse kohustuse eest, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas menetluses vaidlustatud otsus on sama, mis kohtuasjas T-484/10: Gas Natural FENOSA SDG vs. komisjon.

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised väited:

rikutud on menetlusõigusi, mis on esitatud ELTL artikli 108 lõikes 2 ja nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ artikli 93 kohaldamiseks, (1) artiklis 6, kuna komisjon ei algatanud ametlikku uurimismenetlust, kuigi tal on see kohustus alati, kui esinevad tõsised kahtlused selles, kas käsitletud abi on ühisturuga kooskõlas.

Rikutud on nõukogu 23. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1407/2002, mis käsitleb söetööstusele antavat riigiabi (2).

Rikutud on ELTL artikli 106 lõiget 2, kuna on täitmata selles sättes nõutud vajalikkuse ja proportsionaalsuse tingimused, et lubada vaidlusalust abi, mille Hispaania ametiasutused andsid, et hüvitada avaliku teenindamise kohustuste täitmisest tulenevat ülekulu.

Rikutud on ELTL artiklit 34, sest kõnealune abi on samaväärse toimega meede, mida ei ole võimalik õigustada ELTL artikli 36 alusel vajadusega tagada elektritarned.

Kõnealune abi kuhjub sobimatult söetööstusele ajavahemikus 2008-2010 antud abiga, rikkudes nii nõukogu 23. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1407/2002, mis käsitleb söetööstusele antavat riigiabi, (3) artikli 8 lõiget 1; ning moonutab tõsiselt konkurentsi elektrisektoris, rikkudes nii sama määruse artikli 4 punktides d ja e sätestatut.

Rikutud on ELTL artikleid 11 ja 191 ning EL artikli 3 lõiget 3, kuna hageja arvates ei võeta vaidlustatud otsuses arvesse seda, mis mõju on sellel otsusel keskkonnale.

Lõpuks väidab hageja, et kahjustatud on EL põhiõiguste harta artiklis 17 kaitstud õigust omandile.


(1)  ELT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339.

(2)  ELT L 205, lk 18; ELT eriväljaanne 08/02, lk 170.

(3)  ELT L 205, lk 18; ELT eriväljaanne 08/02, lk 170.