15.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 13/32


Sag anlagt den 10. november 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia mod Kommissionen

(Sag T-520/10)

()

2011/C 13/62

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spanien) (ved advokaterne S. Martínez Lage og H. Brokelmann)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens beslutning N 178/2010 af 29. september 2010, som bemyndiger en kompensation for offentlig serviceforpligtelse til fordel for elproducenter i Spanien, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den anfægtede beslutning i den foreliggende sag er den samme som i sag T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG mod Kommissionen.

Til støtte for sit søgsmål fremsætter sagsøgeren følgende anbringender:

Tilsidesættelse af processuelle rettigheder, som er garanteret ved artikel 108, stk. 2, TEUF, og ved artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastsættelse af regler for anvendelsen af artikel 93 i EF-traktaten (1), idet Kommissionen ikke har indledt en formel undersøgelsesprocedure, som den er forpligtet til, når der hersker tvivl om, hvorvidt den pågældende statsstøtte er forenelig med fællesmarkedet.

Tilsidesættelse af Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte til kulindustrien (2).

Tilsidesættelse af artikel 106, stk. 2, TEUF, i det omfang betingelserne om nødvendighed og om proportionalitet ikke er opfyldt, som denne bestemmelse kræver for at godkende den omstridte statsstøtte, som er tildelt af de spanske myndigheder til kompensation for de yderligere omkostninger i forbindelse med ydelse af en offentlig serviceforpligtelse.

Tilsidesættelse af artikel 34 TEUF, idet den omstridte statsstøtte udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning, som ikke kan begrundes i medfør af artikel 36 TEUF med nødvendigheden af at sikre elforsyningen.

Den omstridte statsstøtte udgør et uberettiget tillæg til den statsstøtte, der er givet til kulindustrien i perioden 2008-2010, i strid med artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte til kulindustrien (3), og forvrider i betydeligt omfang konkurrencen i elsektoren med tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 4, litra d) og e) i samme tekst.

Tilsidesættelse af artikel 11 og 191 TEUF samt artikel 3, stk. 3, TEUF, idet den anfægtede beslutning, ifølge sagsøgeren, har set bort fra de skadelige virkninger, som den vil få på miljøet.

Afslutningsvis gør sagsøgeren gældende, at der foreligger en krænkelse af ejendomsretten som sikret ved artikel 17 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder.


(1)  EFT L 83, s. 1.

(2)  EFT L 205, s. 1.

(3)  EFT L 205, s. 1