2.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/5


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. september 2014,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/464/EÜ ajutiste erakorraliste meetmete kohta Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 6566 all)

(2014/690/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 neljandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2006/464/EÜ (2) sätestatud meetmed ei takistanud Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (idamaine kastani pahk-vaablane) levikut, nagu ilmneb liikmesriikide poolt vastavalt kõnealusele otsusele tehtud iga-aastastest uuringutest.. Kõnealused uuringud viitavad sellele, et Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu on laialdaselt levinud suurel osal oma võimalikust asustusalast liidu territooriumil. Lisaks ei ole otsuses 2006/464/EÜ vastuvõtlike taimede liikumise suhtes sätestatud tingimused järgitavad ja asjakohased liidu territooriumi nii suure osa puhul.

(2)

Seetõttu tuleks otsus 2006/464/EÜ kehtetuks tunnistada.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2006/464/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2006/464/EÜ, 27. juuni 2006, ajutiste erakorraliste meetmete kohta Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks (ELT L 183, 5.7.2006, lk 29).