10.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 371/9


12. juulil 2016 esitatud hagi – Anheuser-Busch Inbev ja Ampar versus komisjon

(Kohtuasi T-370/16)

(2016/C 371/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Anheuser-Busch Inbev (Brüssel, Belgia) ja Ampar (Leuven, Belgia) (esindajad: A. von Bonin, O. Brouwer ja A. Haelterman)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 11. jaanuari 2016. aasta otsus ülemäärase kasumi vabastuse riigiabi kava (SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta;

mõista komisjonilt Üldkohtu kodukorra artikli 134 alusel välja hagejate kohtukulud, sh menetlusosaliste kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimese väite kohaselt on tegemist õigusliku vea ja ilmse hindamisveaga väidetava abimeetme identifitseerimisel ja selle liigitamisel abikavaks nõukogu 13. juuli 2015. aasta määruse nr 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks, artikli 1 punkti d ning ELTL artikli 107 tähenduses.

Teise väite kohaselt on tegemist õigusliku vea ja ELTL artikli 107 lõike 1 väära kohaldamisega, kuivõrd ülemäärase kasumi maksuotsuste süsteem on liigitatud riigiabiks.

Kolmanda väite kohaselt on tegemist ilmse hindamisveaga kontsernide lugemisel väidetava abi saajateks, seaduslikkuse põhimõtte ja nõukogu 13. juuli 2015. aasta määruse nr 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks, artikli 16 lõike 1 rikkumisega.

Neljanda väite kohaselt on rikutud õiguskindluse, õiguspärase ootuse ja hea halduse põhimõtteid.