10.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 371/9


Žaloba podaná dne 12. července 2016 – Anheuser-Busch Inbev a Ampar v. Komise

(Věc T-370/16)

(2016/C 371/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Anheuser-Busch Inbev (Brusel, Belgie) a Ampar (Lovaň, Belgie) (zástupci: A. von Bonin, O. Brouwer a A. Haelterman, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. ledna 2016 o režimu státní podpory týkajícímu se výjimky z přebývajícího zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi podle článku 134 jednacího řádu Tribunálu, včetně nákladů řízení vynaložených vedlejšími účastníky řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádí žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o identifikaci údajné státní podpory a její kvalifikaci jako režimu podpory ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, a článku 107 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení a nesprávného uplatnění čl. 107 odst. 1 SFEU, ke kterému došlo tím, že bylo konstatováno, že systém úprav přebývajících zisků představuje státní podporu.

3.

Třetí žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o určení skupin jako příjemců údajné podpory, a porušení zásady legality a čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásad právní jistoty, ochrany legitimního očekávání a řádné správy.