2008R0904 — LT — 02.03.2010 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 904/2008

2008 m. rugsėjo 17 d.

nustatantis analizės metodus ir kitas technines sąlygas, kurios būtinos įgyvendinant prekių, kurioms netaikomas Sutarties I priedas, eksporto tvarką

(kodifikuota redakcija)

(OL L 249, 18.9.2008, p.9)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 117/2010 2010 m. vasario 9 d.

  L 37

19

10.2.2010
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 904/2008

2008 m. rugsėjo 17 d.

nustatantis analizės metodus ir kitas technines sąlygas, kurios būtinos įgyvendinant prekių, kurioms netaikomas Sutarties I priedas, eksporto tvarką

(kodifikuota redakcija)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( 1 ), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

1987 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 4056/87, nustatantis analizės metodus ir kitas technines sąlygas, kurios būtinos įgyvendinant Reglamentą (EEB) Nr. 3035/80, nustatantį bendrąsias eksporto kompensacijų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip prekės, kurioms netaikomas Sutarties II priedas, suteikimo taisykles ir kriterijus tokių kompensacijų dydžiui nustatyti ( 2 ), buvo iš esmės keičiamas ( 3 ). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Siekiant užtikrinti vienodą prekių, kurioms taikomas 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3448/93, nustatantis prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms ( 4 ), išvežimo iš Bendrijos tvarką, svarbu apibrėžti analitinius metodus ir kitas techninio pobūdžio sąlygas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitų kodų komiteto Tarifų ir statistinės nomenklatūros skyriaus nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šis reglamentas nustato analizės metodus, reikalingus įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl prekių, kurioms netaikomas Sutarties I priedas, eksporto arba, jei analizės metodo nėra, analitinių operacijų, kurias reikia atlikti, pobūdį arba metodo, kurį reikia taikyti, principą.

2 straipsnis

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 ( 5 ) IV priedo pastabas ir siekiant įgyvendinti šį priedą, 3 skiltyje nustatyti „Duomenys, gauti iš prekių analizės“, gaunami taikant šiame straipsnyje nurodytus metodus, būdus ir formules:

1)  Cukrūs

Atskiriems cukrums nustatyti naudojama didelio slėgio skysčių chromatografija (HPLC).

A. Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 IV priedo 3 skiltyje nurodytas sacharozės kiekis lygus:

a) S + (2F) 0,95,

jei gliukozės kiekis ne mažesnis už fruktozės kiekį;

arba

b) S + (G + F) 0,95,

jei gliukozės kiekis mažesnis už fruktozės kiekį,

čia:

S

=

HPLC nustatytas sacharozės kiekis,

F

=

HPLC nustatytas fruktozės kiekis,

G

=

HPLC nustatytas gliukozės kiekis.

Jei yra laktozės hidrolizato ir (arba) randama laktozės ir galaktozės kiekių, gliukozės kiekis, lygiavertis galaktozės kiekiui (nustatytam HPLC), atimamas iš gliukozės (G) kiekio prieš atliekant bet kuriuos kitus skaičiavimus.

B. Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 IV priedo 3 skiltyje nurodytas gliukozės kiekis lygus:

a) G – F,

jei gliukozės kiekis didesnis už fruktozės kiekį;

b) 0 (nuliui),

jei gliukozės kiekis lygus fruktozės kiekiui arba mažesnis už jį.

Jei yra laktozės hidrolizato ir (arba) randama laktozės bei galaktozės kiekių, gliukozės kiekis, lygiavertis galaktozės kiekiui (nustatytam HPLC), atimamas iš gliukozės (G) kiekio prieš atliekant bet kuriuos kitus skaičiavimus.

▼M1

2)  Krakmolas (arba dekstrinas)

(dekstrinas išreikštas krakmolu)

1. Visuose KN koduose, išskyrus KN kodus 3505 10 10, 3505 10 90, nuo 3505 20 10 iki 3505 20 90 ir nuo 3809 10 10 iki 3809 10 90, Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 IV priedo 3 skiltyje nurodytas krakmolo (arba dekstrino) kiekis apskaičiuojamas taikant formulę:

(Z – G) × 0,9,

kur:

Z

=

gliukozės kiekis, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 900/2008 ( 6 ) I priede apibrėžtu metodu;

G

=

gliukozės kiekis prieš paveikiant fermentais, nustatytas taikant didelio efektyvumo skysčių chromatografiją (HPLC).

2. KN koduose 3505 10 10, 3505 10 90, nuo 3505 20 10 iki 3505 20 90 ir nuo 3809 10 10 iki 3809 10 90 krakmolo (arba dekstrino) kiekis nustatomas Reglamento (EB) Nr. 900/2008 II priede nustatytu metodu.

▼B

3)  Pieno riebalų kiekis

Pieno riebalų kiekiui nustatyti yra taikomas metodas, kuris grindžiamas ekstrahavimu petroleteriu, prieš tai atlikus hidrolizę naudojant druskos rūgštį, o vėliau – riebalų rūgščių metilo esterių dujų chromatografiją. Jei randama pieno riebalų, jų procentinė dalis skaičiuojama dauginant metilo butirato koncentracijos procentą iš 25, dauginant produktą iš viso prekių masėje esančio riebalų kiekio procento ir dalijant iš 100.

3 straipsnis

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 III priedą, manitolio ir D-gliucitolio (sorbitolio) procentinis kiekis nustatomas HPLC metodu.

4 straipsnis

1.  Sudaroma tyrimo ataskaita.

2.  Į tyrimo ataskaitą įtraukiami šie duomenys:

 visa informacija, reikalinga nustatyti mėginį,

 taikomas Bendrijos metodas ir tiksli nuoroda į teisinį dokumentą, kuriame jis apibrėžtas, arba, jei būtina, detali nuoroda į metodą, konkrečiai apibrėžiantį analizės operacijų, kurias reikia atlikti, pobūdį arba metodo, kurį reikia taikyti, principą, kaip nurodyta šiame reglamente,

 visi įtakos rezultatams galėję turėti veiksniai,

 analizės rezultatai, deramai atsižvelgiant į tai, kaip jie išreikšti taikomame metode, ir į išraiškos priemones, kurias diktuoja analizės pareikalavusių muitinių ar administracinių skyrių poreikiai.

5 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 4056/87 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASPanaikinamas reglamentas su pakeitimu

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 4056/87

(OL L 379, 1987 12 31, p. 29)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 202/98

(OL L 21, 1998 1 28, p. 5)
II PRIEDASAtitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 4056/87

Šis reglamentas

1–4 straipsniai

1–4 straipsniai

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

I priedas

II priedas( 1 ) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

( 2 ) OL L 379, 1987 12 31, p. 29.

( 3 ) Žr. I priedą.

( 4 ) OL L 318, 1993 12 20, p. 18.

( 5 ) OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

( 6 ) OL L 248, 2008 9 17, p. 8.