10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/36


Meddelande från Konungariket Nederländernas ekonomiministerium i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(2008/C 232/12)

Nederländernas ekonomiministerium meddelar härmed att en ansökan om tillstånd för prospektering efter kolväten har inkommit för det område som på kartan i bilaga 3 till förordningen om gruvdrift (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, nr 245) betecknas som sektor E12.

Ekonomiministeriet uppmanar alla intressenter att inkomma med konkurrerande ansökningar om tillstånd för prospektering efter kolväten i sektor E12 av den nederländska kontinentalsockeln i enlighet med ovannämnda direktiv och artikel 15 i lagen om gruvdrift (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, nr 542).

Behörig myndighet för utfärdande av tillstånd är Ekonomiministeriet. De kriterier, villkor och krav som anges i artiklarna 5.1, 5.2 och 6.2 i direktivet har införts i lagen om gruvdrift (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, nr 542).

Ansökningarna kan lämnas in under 13 veckor efter det att detta meddelande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Följande adress ska användas:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Ansökningar som inkommer efter det att denna tidsfrist löpt ut kommer inte att beaktas.

Senast 12 månader efter det att tidsfristen löpt ut kommer ett beslut att fattas om de inkomna ansökningarna.

Närmare upplysningar kan fås av E.J. Hoppel, tfn (31-70) 379 77 62.