02/ 2

BG

Официален вестник на Европейския съюз

10


31980D0391


L 100/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 17 март 1980 година

относно приемане от името на Общността на приложение към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

(80/391/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване а Европейската икономическа общност,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като има предвид,че в съответствие с Решение 75/199/ЕИО (1) Общността е страна в Международна конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури;

като има предвид, че приложението към упоменатата Конвенция относно реимпорт в същата държава може да бъде прието от Общността;

като има предвид, че въпреки това е целесъобразно да се направи такова приемане при условие на някои резерви, за да се отчетат специалните изисквания на митническия съюз,

РЕШИ:

Член 1

Приложение Б.3 относно реимпорт в същата държава към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури в резултат на това е прието от името на Общността, с резервите към стандарт 2 и препоръчителните практики 8, 11, 12 и 24.

Текстът на посоченото приложение е като на приложение към настоящето решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лице, упълномощено да нотифицира Генералния секретар на Съвета за митническо сътрудничество за приемането от Общността, предмет на резервите, посочени в член 1 от приложението, относно реимпорт в същата държава.

Съставено в Брюксел на 17 март 1980 година.

За Съвета

Председател

J. SANTER


(1)  ОВ L 100, 21.4.1975 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б.3

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО РЕИМПОРТ В СЪЩАТА ДЪРЖАВА

ВЪВЕДЕНИЕ

Често стоки се реимпортират в страната, откъдето са били изнесени в същото състояние, в което са били преди износа. В много случаи този реимпорт е предвиден по време на износа, в който случай стоките са могли да бъдат изнесени с нотификация за предвидено връщане. Но в някои случаи стоки се реимпортират поради обстоятелства, които възникват след техния износ.

Националното законодателство на повечето държави включва разпоредби, позволяващи такива стоки от реимпорт да влязат без вносни мита и такси и предвижда връщане на платени при износа износни мита и такси. Митническата процедура, която предвижда такъв безмитен внос и връщане, е тази за реимпорт в същата държава. Тази процедура се разрешава само при условие че може да бъде установена идентичността на стоките. Трябва да бъдат платени всякакви дължими суми, вследствие връщане или освобождаване от плащане или условно не облагане с мита и такси или субсидии или други суми, разрешени при износа.

Настоящото приложение не се прилага при реимпорта на лични вещи на пътници или транспортни средства за частно ползване.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото приложение:

а)

терминът „реимпорт в същата държава“ означава митническа процедура, при която стоки, които са били изнесени и са били в свободно обращение или са били компенсаторни продукти, могат да бъдат взети за употреба в страната без вносни мита и такси, при условие че те не са претърпели каквото и да е производство, обработка или ремонт зад граница. Трябва да бъдат платени всякакви дължими суми вследствие връщане или освобождаване от плащане или условно необлагане с мита и такси или субсидии или други суми, разрешени при износа;

б)

терминът „освобождаване за употреба в страната“ е митническа процедура, която предвижда внасяните стоки да могат да останат постоянно на територията на митницата. Тази процедура предполага плащането на дължимите вносни мита и такси и изпълнението на всички необходими митнически формалности;

в)

терминът „вносни мита и такси“ означава митнически сборове и всички други мита, такси, задължения или други налози, които се събират или са във връзка с вноса на стоки, но без да се включват задължения и налози, които са ограничени до размер на приблизителните разходи за предоставените услуги;

г)

терминът „износни мита и такси“ означава митнически сборове и всички други мита, такси, задължения или други налози, които се събират или са във връзка с вноса на стоки, но без да се включват задължения и налози, които са ограничени до размер на приблизителните разходи за предоставените услуги;

д)

терминът „стоки, изнесени с нотификация за предвидено връщане“ означава стоки, определени от декларатора като предвидени за реимпорт, по отношение на които могат да се предприемат мерки от митниците за идентификация, за да се улесни реимпорта в същата държава;

Бележка:

Стоки, изнесени с нотификация за предвидено връщане могат да се разглеждат като поставени под митническа процедура, описана като „временен износ“;

е)

терминът „стоки в свободно обращение“ означава стоки, с които може да се разполага без ограничение от митниците;

ж)

терминът „компенсаторни продукти“ означава продукти, получени по време или като резултат на производство, обработка или ремонт на стоките, временно допуснати за активно усъвършенстване;

з)

терминът „декларация за стоки“ означава официален отчет, направен във форма, установена от митниците, с който заинтересованото лице посочва митническата процедура, която да се приложи спрямо стоките, и представя данни, които митниците изискват да бъдат декларирани за прилагането на тази процедура;

ий)

терминът „лице“ означава както физически, така и юридически лица, освен ако в контекста се изиска друго.

ПРИНЦИПИ

1.   Стандарт

Реимпорт в същата държава се управлява от разпоредбите на настоящото приложение.

2.   Стандарт

Националното законодателство определя условията, които трябва да бъдат изпълнени, и митническите формалности, които трябва да се осъществят при реимпорт в същата държава.

Бележка:

За да се уверят митническите органи, реимпортът в същата държава изисква идентификация на стоките, както при износа на стоки.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3.   Стандарт

Разрешава се реимпорт в същата държава даже ако само част от изнесените стоки се реимпортират.

4.   Препоръчителна практика

Когато е оправдано от обстоятелствата, се разрешава реимпорт в същата държава, даже ако само част от изнесените стоки се реимпортират от лице, различно от лицето, което ги е изнесло.

5.   Стандарт

Не може да бъде отказан реимпорт в същата държава на базата, че стоките са били използвани или повредени, или са се развалили по време на техния престой зад граница.

6.   Стандарт

Не може да бъде отказан реимпорт в същата държава на базата, че стоките по време на техния престой зад граница са претърпели операции, необходими за тяхното запазване или поддръжка, при условие че тяхната стойност по време на износа не е била повишена от такива операции.

7.   Стандарт

Не може да бъде ограничен реимпорт в същата държава само до стоки, внасяни директно от чужбина, но се разрешава също за стоки, които са под друга митническа процедура.

8.   Препоръчителна практика

Не следва да се прилагат икономически забрани и ограничения към стоки, реимпортирани в същата държава, където са били в свободно обращение, когато са изнесени.

9.   Препоръчителна практика

Не може да бъде отказан реимпорт в същата държава, заради страната, откъдето стоките са били изпратени.

10.   Стандарт

Не може да бъде отказан реимпорт в същата държава на базата, че стоките са били изнесени без нотификация за предвидено връщане.

СРОКОВЕ ЗА РЕИМПОРТ В СЪЩАТА ДЪРЖАВА

11.   Препоръчителна практика

Когато в националното законодателство са определени срокове извън, които не се разрешава реимпорт в същата държава, такива ограничения трябва да бъдат с достатъчна продължителност, за да вземат предвид различните обстоятелства, отнасящи се до всеки вид случай, в който може да се разреши реимпорт в същата държава и трябва да бъде не по-малък от една година.

ВРЪЩАНЕ НА ИЗНОСНИ МИТА И ТАКСИ

12.   Препоръчителна практика

Платени мита и такси трябва да бъдат върнати веднага щом е възможно, след като са били реимпортирани в същата държава.

КОМПЕТЕНТНИ МИТНИЧЕСКИ СЛУЖБИ

13.   Стандарт

Митнически служби, в които стоките са били декларирани, трябва да бъдат компетентни да разрешат реимпорт в същата държава.

14.   Стандарт

Трябва да се изготвят разпоредби, за да се разреши на стоки, реимпортирани в същата държава, да бъдат декларирани в митнически служби, различни от тази, през която са били изнесени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТОКИ

15.   Препоръчителна практика

Формите на декларация за стоки, използвани при реимпорт в същата държава, следва да бъдат хармонизирани с тези, използвани за освобождаване за употреба в страната.

Бележки:

1.

В някои страни декларацията за стоки с нотификация за предвидено връщане може също да бъде използвана за реимпорт в същата държава.

2.

Където стоките са били изнесени под обезпечение на ATA карнет за временно допускане на стоки в съответствие с Митническата конвенция АТА за временен внос на стоки, съставена в Брюксел на 6 декември 1961 г., реимпорт в същата държава се осъществява при обезпечаване под този карнет.

16.   Препоръчителна практика

Не се изисква писмена декларация за стоки при реимпорт в същата държава на опаковки, контейнери, палети и търговски пътни превозни средства, които се използват при международния транспорт на стоки, които подлежат на уверение от митническите органи, че те са били в свободно обращение по време на износа.

ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА РЕИМПОРТ В СЪЩАТА ДЪРЖАВА

17.   Стандарт

В подкрепа на декларацията за реимпорт в същата държава, митническите органи изискват съставянето само на такива документи, които се считат за необходими, за да се осигури изпълнението на формулираните условия за прилагане на процедурата.

Бележка:

Митническите органи могат да изискват съставянето на декларация за износ, други документи за износ, фактури, договори и др. относно изнасяните стоки и разменена кореспонденция по отношение на връщането на стоките.

18.   Препоръчителна практика

Когато стоки, които се реимпортирани в същата държава, са били изнесени с нотификация за предвидено връщане, митническите органи обикновено не изискват в подкрепа на декларацията за реимпорт в същата държава друг документ, освен декларация за стоките или документ за идентификация, издаден при износа.

Бележки:

1.

В някои страни декларацията за износ с нотификация за предвидено връщане е единственият изискван документ за реимпорт в същата държава.

2.

Идентичността на стоките може да бъде установена от митническите органи на базата на мерките за идентификация, предприети при износа.

СТОКИ, ИЗНАСЯНИ С НОТИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕДВИДЕНО ВРЪЩАНЕ

а)   Стоки, които ще се изнасят с нотификация за предвидено връщане

19.   Препоръчителна практика

По искане на декларатора, митническите органи позволяват да бъдат изнасяни стоки с нотификация за предвидено връщане и предприемат необходимите мерки, за да улеснят реимпорта в същата държава.

б)   Компетентни митнически служби за износ с нотификация за предвидено връщане

20.   Стандарт

Митнически служби, при които могат да бъдат изнасяни напълно стоки, трябва да бъдат също компетентни да разрешат износ с нотификация за предвидено връщане.

в)   Декларация за стоки за износ с нотификация за предвидено връщане

21.   Препоръчителна практика

Формите на декларация за стоки, използвани за износ на стоки с нотификация за предвидено връщане, трябва да бъдат хармонизирани с тези, използвани за пълен износ.

Бележка:

Износ с нотификация за предвидено връщане може също да бъде разрешен под обезпечение на ATA карнет на мястото на национален митнически документ.

г)   Документация, която се представя в подкрепа на декларацията за износ с нотификация за предвидено връщане

22.   Стандарт

В подкрепа на декларацията за износ с нотификация за предвидено връщане митническите органи изискват само онези документи, които считат за необходими, за да се позволи контрол на операцията и да се осигури спазване на всички изисквания по отношение на прилагането на съответните ограничения или други разпоредби.

д)   Идентификация на стоки, изнасяни с нотификация за предвидено връщане

23.   Стандарт

При определяне на естеството на мерките за идентификация, които трябва да се предприемат по отношение на стоки, изнасяни с нотификация за предвидено връщане, митническите органи трябва да вземат предвид особено естеството на стоките и включените интереси за приход към държавното съкровище.

Бележка:

За идентификация на стоки, които ще бъдат изнасяни с нотификация за предвидено връщане, митническите органи могат да поставят митническа маркировка (печати, щемпели, перфорации и др.) или да разчитат на маркировки, номера или други индикации, трайно закрепени към стоките или върху описанието на стоките, чертежи в мащаб или фотографии, или да вземат мостри.

е)   Дадени улеснения за стоки, изнасяни с нотификация за предвидено връщане

24.   Препоръчителна практика

На стоки, изнасяни с нотификация за предвидено връщане, се разрешава условно необлагане с приложимите износни мита и такси.

Бележка:

От декларатора може да бъде поискано да предостави гаранция за възстановяване на сумите, с които биха били обложени стоките, ако не се реимпортират в определения срок.

25.   Стандарт

По искане на заинтересованото лице митническите органи могат да позволят износ с нотификация за предвидено връщане да се преобразува в окончателен износ само ако се спазват съответните условия и формалности.

Бележки:

1.

Неплатени износни мита и такси стават дължими.

2.

Обикновено се позволява връщане или освобождаване от мита и такси, които не могат да се получат, защото стоките са били изнесени с нотификация за предвидено връщане.

26.   Препоръчителна практика

Когато същите стоки трябва да се изнасят с нотификация за предвидено връщане и реимпортирани в същата държава няколко пъти, митническите органи, по искане на декларатора, позволяват декларацията за износ с нотификация за предвидено връщане да се подаде при първия износ, за да обхване следващ реимпорт и износ на стоки през определен период.

Бележка:

Следващ реимпорт и износ могат да бъдат документирани на декларацията за стоки от митническите органи посредством подпечатване или посредством подходящо потвърждение.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕИМПОРТ В СЪЩАТА ДЪРЖАВА

27.   Стандарт

Митническите органи осигуряват съответната информация за реимпорт в същата държава да е лесно достъпна за всяко заинтересовано лице.