6.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 227/14


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 227/06

Data przyjęcia decyzji

5.6.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.33365 (12/N)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Podstawa prawna

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Działalność badawczo-rozwojowa

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Od 3.7.2012

Sektory gospodarki

Rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm