6.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 227/14


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 227/06

Lēmuma pieņemšanas datums

5.6.2013.

Atbalsts Nr.

SA.33365 (12/N)

Dalībvalsts

Nīderlande

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Juridiskais pamats

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

No 3.7.2012.

Tautsaimniecības nozares

Zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm