6.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 227/14


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 227/06

Päätöksen tekopäivä

5.6.2013

Valtiontuen viitenumero

SA.33365 (12/N)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Oikeusperusta

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

3.7.2012 lähtien

Toimiala

Kalastus ja vesiviljely

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla internetsivulla:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm