8.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1369

z dne 7. avgusta 2015

o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ruska vlada je 7. avgusta 2014 uvedla prepoved uvoza nekaterih proizvodov, vključno s sadjem in zelenjavo, iz Unije v Rusijo. V odziv na to je Komisija sprejela vrsto izrednih podpornih ukrepov, zlasti z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 913/2014 (2) za breskve in nektarine ter delegiranima uredbama Komisije (EU) št. 932/2014 (3) in (EU) št. 1031/2014 (4) za drugo sadje in zelenjavo.

(2)

Navedena prepoved je bila 24. junija 2015 podaljšana do avgusta 2016. Zaradi nadaljevanja prepovedi še vedno obstaja resna nevarnost motenj na trgu, ki bi lahko povzročila znatne padce cen, ker pomemben izvozni trg še vedno ni na voljo. Za navedene tržne razmere se običajni ukrepi iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 zdijo nezadostni. Zato bi bilo treba podaljšati uporabo mehanizma iz Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014, ki temelji na podpori za nekatere količine proizvodov.

(3)

Da bi vzpostavili učinkovito varnostno mrežo, bi bilo treba finančno pomoč Unije za vse proizvode, ki jih zajema Delegirana uredba (EU) št. 1031/2014, podaljšati za eno leto. Poleg tega bi bilo treba breskve in nektarine z oznako KN 0809 30, ki so bile lansko leto upravičene do podpore v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 913/2014, zaradi njihovega sezonskega izvoza zdaj dodati na seznam proizvodov, upravičenih do podpore v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 1031/2014.

(4)

Izračun količin, dodeljenih vsaki državi članici, bi moral temeljiti na ravni izvoza zadevnih proizvodov v Rusijo v treh letih pred razglasitvijo prepovedi, prilagojeni glede na raven uporabe izrednih podpornih ukrepov s strani proizvajalcev v vsaki državi članici, ki so jim bili na voljo za navedene proizvode v lanskem letu.

(5)

Kadar je bila uporaba teh izrednih podpornih ukrepov za določen proizvod v državi članici zelo majhna in so bili zaradi tega upravni stroški zagotavljanja podpore nesorazmerno visoki, bi morala imeti navedena država članica možnost, da se odloči, da teh ukrepov v podaljšanem obdobju ne več izvajala.

(6)

Pričakovati je mogoče, da bodo zadevni proizvodi, ki bi se običajno izvažali v Rusijo, preusmerjeni na trge drugih držav članic. Proizvajalci teh proizvodov v tistih državah članicah, ki svojih proizvodov tradicionalno ne izvažajo v Rusijo, se bodo zato lahko soočali z znatnimi motnjami na trgu in padcem cen.

(7)

Zato bi morala biti za nadaljnjo stabilizacijo trga finančna pomoč Unije ponovno na voljo tudi za proizvajalce v vseh državah glede enega ali več proizvodov, ki jih zajema Delegirana uredba (EU) št. 1031/2014, in sicer za količino, ki ne presega 3 000 ton na državo članico.

(8)

Delegirano uredbo (EU) št. 1031/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Da bi imela ta uredba takojšen učinek na trg in pripomogla k ustalitvi cen, bi morala začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014

Delegirana uredba (EU) št. 1031/2014 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se doda naslednja točka (s):

„(s)

breskve in nektarine z oznako KN 0809 30.“;

(b)

v odstavku 3 se doda naslednja točka (c):

„(c)

obdobje od 8. avgusta 2015 do datuma izčrpanja količin iz člena 2(1) v vsaki zadevni državi članici oziroma do 30. junija 2016, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.“;

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se doda naslednja točka (c):

„(c)

za obdobje iz člena 1(3)(c) so količine določene v Prilogi Ib.“;

(ii)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Za vsako od obdobij iz člena 1(3)(a) in (c) je podpora v vseh državah članicah na voljo tudi za ukrepe umika, zelenega obiranja ali opustitve spravila za enega ali več proizvodov iz člena 1(2), kakor jih določi država članica, pod pogojem, da dodatna količina v vsakem od navedenih obdobij ne preseže 3 000 ton na državo članico.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar so dejansko umaknjene količine v državi članici v obdobju od 30. septembra 2014 do 30. junija 2015 za kategorijo proizvodov iz Priloge I in Priloge Ia znašale manj kot 5 % skupnih količin, dodeljenih navedeni državi članici za navedeno kategorijo proizvodov, se država članica lahko odloči, da količine, dodeljene v Prilogi Ib ne bo uporabila. V tem primeru zadevna država članica o svoji odločitvi obvesti Komisijo do 31. oktobra 2015. Ukrepi, ki se izvajajo v navedeni državi članici, od trenutka obvestila niso upravičeni do podpore v skladu s to uredbo.

Države članice se lahko odločijo, da ne bodo uporabile količine 3 000 ton iz drugega pododstavka odstavka 1 ali njenega dela do naslednjih datumov:

do 31. oktobra 2014 za obdobje iz člena 1(3)(a),

do 31. oktobra 2015 za obdobje iz člena 1(3)(c).

Do istega datuma mora zadevna država članica obvestiti Komisijo o kakršnih koli količinah, ki niso bile uporabljene. Ukrepi, ki se izvajajo v navedeni državi članici, od trenutka obvestila niso upravičeni do podpore v skladu s to uredbo.“;

3.

v členu 9 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Organizacije proizvajalcev vložijo zahtevek za plačilo finančne pomoči Unije iz členov 4, 5 in 6 do 31. januarja 2015 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(a), do 31. julija 2015 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(b), ter do 31. julija 2016 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(c).

2.   Organizacije proizvajalcev vložijo zahtevek za plačilo celotne finančne pomoči Unije iz členov 4 in 6 te uredbe v skladu s postopkom iz člena 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 do 31. januarja 2015 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(a) te uredbe, do 31. julija 2015 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(b) te uredbe, ter do 31. julija 2016 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(c) te uredbe.“;

4.

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni del prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Države članice do 30. septembra 2014, 15. oktobra 2014, 31. oktobra 2014, 15. novembra 2014, 30. novembra 2014, 15. decembra 2014, 31. decembra 2014, 15. januarja 2015, 31. januarja 2015 in 15. februarja 2015 za obdobje iz člena 1(3)(a), do 15. in zadnjega dne vsakega meseca do 30. septembra 2015 za obdobje iz člena 1(3)(b) ter do 15. in zadnjega dne vsakega meseca do 30. septembra 2016 za obdobje iz člena 1(3)(c) Komisiji za vsak proizvod sporočijo:“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice pri pripravi prve priglasitve Komisijo obvestijo o zneskih podpore, ki jih določijo v skladu s členom 79(1) ali 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 in členom 4, 5 ali 6 te uredbe, pri čemer uporabijo predloge iz Priloge IV.“;

5.

v členu 11 se doda naslednja točka (c):

„(c)

30. septembra 2016 za ukrepe, izvedene v obdobju iz člena 1(3)(c).“;

6.

vstavi se Priloga Ib, katere besedilo je v Prilogi I k tej uredbi;

7.

prilogi III in IV se nadomestita z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 913/2014 z dne 21. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce breskev in nektarin (UL L 248, 22.8.2014, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 932/2014 z dne 29. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014 (UL L 259, 30.8.2014, str. 2).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1031/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (UL L 284, 30.9.2014, str. 22).


PRILOGA I

„PRILOGA Ib

Največje količine proizvodov, dodeljene posamezni državi članici, kakor je navedeno v členu 2(1)(c)

(v tonah)

 

Jabolka in hruške

Slive, namizno grozdje in kivi

Paradižnik, korenje, sladka paprika, kumare in kumarice

Pomaranče, klementine, mandarine in limone

Breskve in nektarine

Bolgarija

0

0

0

0

950

Belgija

85 650

0

16 750

0

0

Nemčija

6 200

0

0

0

0

Grčija

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Španija

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francija

12 150

0

3 250

0

450

Hrvaška

2 150

0

0

3 200

0

Italija

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Ciper

0

0

0

11 850

0

Latvija

500

0

1 250

0

0

Litva

0

0

3 000

0

0

Madžarska

0

300

0

0

0

Nizozemska

22 950

0

22 800

0

0

Avstrija

2 050

0

0

0

0

Poljska

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugalska

3 600

0

0

0

0“


PRILOGA II

PRILOGA III

Predloge za priglasitev iz člena 10

PRIGLASITEV UMIKA S TRGA – BREZPLAČNA RAZDELITEV

Država članica:…

Zadevno obdobje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev

Skupna količina (t)

Skupna finančna pomoč Unije (EUR)

Količina (t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

Količina (t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

Umik s trga

Prevoz

Sortiranje in pakiranje

SKUPAJ

Umik s trga

Prevoz

Sortiranje in pakiranje

SKUPAJ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabolka in hruške skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenjava skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo sadje skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusi skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve in nektarine skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za vsako priglasitev se izpolni ločena Excelova preglednica.

PRIGLASITEV UMIKA S TRGA – DRUGI NAMENI

Država članica:…

Zadevno obdobje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev

Skupna količina (t)

Skupna finančna pomoč Unije (EUR)

Količina

(t)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

Količina

(t)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

Jabolka in hruške skupaj

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

 

 

Zelenjava skupaj

 

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Drugo sadje skupaj

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

 

 

Citrusi skupaj

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

Breskve in nektarine skupaj

 

 

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

 

 

Drugo skupaj

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

*

Za vsako priglasitev se izpolni ločena Excelova preglednica.

PRIGLASITEV OPUSTITVE SPRAVILA IN ZELENEGA OBIRANJA

Država članica:…

Zadevno obdobje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev

Skupna količina

(t)

Skupna finančna pomoč Unije (EUR)

Površina

(ha)

Količina

(t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

Površina

(ha)

Količina

(t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabolka in hruške skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenjava skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo sadje skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusi skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve in nektarine skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za vsako priglasitev se izpolni ločena Excelova preglednica.

PRILOGA IV

PREGLEDNICE, KI SE V SKLADU S ČLENOM 10(2) POŠLJEJO S PRVO PRIGLASITVIJO, KAKOR JE NAVEDENO V ČLENU 10(1)

UMIK S TRGA – DRUGI NAMENI

Najvišji zneski podpore, ki jih država članica določi v skladu s členom 79(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ter členoma 4 in 5 te uredbe

Država članica:…

Datum:…


Proizvod

Prispevek organizacije proizvajalcev

(EUR/100 kg)

Finančna pomoč Unije

(EUR/100 kg)

Jabolka

 

 

Hruške

 

 

Paradižnik

 

 

Korenje

 

 

Zelje

 

 

Sladke paprike

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

Kumare in kumarice

 

 

Gobe

 

 

Slive

 

 

Jagodičevje

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

Kivi

 

 

Pomaranče

 

 

Klementine

 

 

Mandarine

 

 

Limone

 

 

Breskve

 

 

Nektarine

 

 

OPUSTITEV SPRAVILA IN ZELENO OBIRANJE

Najvišji zneski podpore, ki jih država članica določi v skladu s členom 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 in členom 6 te uredbe

Država članica:…

Datum:…


Proizvod

Na prostem

V rastlinjaku

Prispevek organizacije proizvajalcev

(EUR/ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR/ha)

Prispevek organizacije proizvajalcev

(EUR/ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR/ha)

Jabolka

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

Nektarine