8.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/17


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1369

2015 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusijos Vyriausybė įvedė tam tikrų produktų, įskaitant vaisius ir daržoves, importo iš Sąjungos į Rusiją draudimą. Reaguodama į tai, Komisija priėmė kelias išskirtines paramos priemones, visų pirma, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 913/2014 (2) dėl persikų ir nektarinų ir Komisijos deleguotuosius reglamentus (ES) Nr. 932/2014 (3) ir (ES) Nr. 1031/2014 (4) dėl kitų vaisių ir daržovių;

(2)

2015 m. birželio 24 d. draudimas buvo pratęstas iki 2016 m. rugpjūčio mėn. Dėl šio draudimo pratęsimo išlieka ir didelio rinkos sutrikimo pavojus, galintis sukelti smarkų kainų kritimą dėl to, kad svarbi eksporto rinka toliau lieka neprieinama. Panašu, kad esant tokiai rinkos padėčiai, įprastų priemonių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 nepakanka. Todėl reikėtų pratęsti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1031/2014 nustatyto mechanizmo, pagrįsto parama tam tikriems produktų kiekiams, taikymą;

(3)

siekiant sukurti veiksmingą apsaugos priemonę, Sąjungos finansinė parama turėtų būti toliau taikoma vienus metus už visus produktus, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014. Be to, persikai ir nektarinai, kurių KN kodas 0809 30, už kuriuos praėjusiais metais parama galėjo būti taikoma pagal Deleguotojo reglamentą (ES) Nr. 913/2014, dėl jų eksporto sezoniškumo dabar turėtų būti įtraukti į produktų, už kuriuos parama gali būti teikiama pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1031/2014, sąrašą;

(4)

kiekvienai valstybei narei skirti kiekiai apskaičiuojami atsižvelgiant į susijusių produktų eksporto į Rusiją lygį per trejus metus iki draudimo paskelbimo, pakoreguoto, atsižvelgiant į lygį, kuriuo kiekvienos valstybės narės augintojai pasinaudojo išskirtinėmis paramos priemonėmis, kurios jiems buvo taikomos dėl tų produktų praėjusiais metais;

(5)

jei šių išskirtinių paramos priemonių valstybėje narėje panaudojimo dėl konkretaus produkto lygis yra labai žemas ir, atitinkamai, paramos teikimo administracinės išlaidos – neproporcingai didelės, tai valstybei narei turėtų būti suteikta galimybė pratęstu laikotarpiu šių priemonių nebetaikyti;

(6)

galima tikėtis, kad susiję produktai, kurie paprastai būtų eksportuojami į Rusiją, bus nukreipti į kitų valstybių narių rinkas. Tų pačių produktų augintojai tose valstybėse narėse, kurios paprastai savo produktų į Rusiją neeksportuoja, gali taip pat susidurti su dideliu rinkos sutrikimu ir kainų kritimu;

(7)

siekiant toliau stabilizuoti rinką, Sąjungos finansinę paramą vėl reikėtų teikti visų valstybių narių gamintojams ne didesniam kaip 3 000 tonų vieno ar kelių produktų, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kiekiui kiekvienoje valstybėje narėje;

(8)

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

siekiant iš karto padaryti poveikį rinkai ir padėti stabilizuoti kainas, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1031/2014 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis papildoma šiuo s punktu:

„s)

persikus ir nektarinus, kurių KN kodas 0809 30.“;

b)

3 dalis papildoma šiuo c punktu:

„c)

nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d. iki datos, kurią kiekvienoje susijusioje valstybėje narėje buvo išnaudoti 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiekiai, arba 2016 m. birželio 30 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa papildoma šiuo c punktu:

„c)

1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto laikotarpio kiekiai nustatyti Ib priede.“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvienu 1 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose nuodytu laikotarpiu ta parama skiriama visose valstybėse narėse už produktų pašalinimo iš rinkos, neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo arba derliaus nenuėmimo veiksmus, susijusius su vienu ar daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų, kaip nustatė valstybė narė, su sąlyga, kad atitinkamas papildomas kiekis kiekvienu iš tų laikotarpių neviršija 3 000 tonų kiekvienai valstybei narei.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai valstybės narės nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. iki 2015 m. birželio 30 d. faktiškai pašalinti iš rinkos I priede ir Ia priede nustatytų kategorijų produktų kiekiai sudarė mažiau nei 5 % viso tai valstybei narei tos kategorijos produktams skirto kiekio, valstybė narė gali nuspręsti nesinaudoti Ib priede skirtu kiekiu. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė praneša apie savo sprendimą Komisijai iki 2015 m. spalio 31 d. Nuo pranešimo momento už toje valstybėje narėje atliekamus veiksmus parama pagal šį reglamentą neskiriama.

Valstybės narės gali iki toliau nurodytų datų priimti sprendimą nenaudoti šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto 3 000 tonų kiekio arba jo dalies:

iki 2014 m. spalio 31 d. – 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu,

iki 2015 m. spalio 31 d. – 1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu.

Iki tos pačios datos atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie bet kokį nepanaudotą kiekį. Nuo pranešimo momento už toje valstybėje narėje atliekamus veiksmus parama pagal šį reglamentą neskiriama.“;

3)

9 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Gamintojų organizacijos teikia paraiškas dėl 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytos Sąjungos finansinės paramos, susijusios su 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu atliktais veiksmais, išmokėjimo iki 2015 m. sausio 31 d., su 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu atliktais veiksmais – iki 2015 m. liepos 31 d., o su 1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu atliktais veiksmais – iki 2016 m. liepos 31 d.

2.   Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 72 straipsnyje nurodytą procedūrą gamintojų organizacijos iki 2015 m. sausio 31 d. teikia paraiškas dėl šio reglamento 4 ir 6 straipsniuose nurodytos visos Sąjungos finansinės paramos išmokėjimo už šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu atliktus veiksmus, iki 2015 m. liepos 31 d. – už šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu atliktus veiksmus ir iki 2016 m. liepos 31 d. – už šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu atliktus veiksmus.“;

4)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Iki 2014 m. rugsėjo 30 d., 2014 m. spalio 15 d., 2014 m. spalio 31 d., 2014 m. lapkričio 15 d., 2014 m. lapkričio 30 d., 2014 m. gruodžio 15 d., 2014 m. gruodžio 31 d., 2015 m. sausio 15 d., 2015 m. sausio 31 d. ir 2015 m. vasario 15 d. valstybės narės Komisijai pateikia toliau nurodytą informaciją dėl kiekvieno produkto, susijusią su 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu, iki 2015 m. rugsėjo 30 d., ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 ir paskutinę dieną, – susijusią su 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu, ir iki 2016 m. rugsėjo 30 d., ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 ir paskutinę dieną, – susijusią su 1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu:“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės, teikdamos savo pirmąjį pranešimą ir naudodamos IV priede nustatytus šablonus, praneša Komisijai apie paramos sumas, kurias jos nustatė pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 79 straipsnio 1 dalį arba 85 straipsnio 4 dalį ir šio reglamento 4, 5 arba 6 straipsnius.“;

5)

11 straipsnis papildomas c punktu:

„c)

iki 2016 m. rugsėjo 30 d. – už 1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu atliktus veiksmus.“;

6)

Įterpiamas Ib priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento I priede;

7)

III ir IV priedai pakeičiami šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 913/2014, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios paramos persikų ir nektarinų augintojams priemonės (OL L 248, 2014 8 22, p. 1).

(3)  2014 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 932/2014, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 913/2014 (OL L 259, 2014 8 30, p. 2).

(4)  2014 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės (OL L 284, 2014 9 30, p. 22).


I PRIEDAS

„Ib PRIEDAS

Didžiausi atskiroms valstybėms narėms skiriami produktų kiekiai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies c punkte

(tonomis)

 

Obuoliai ir kriaušės

Slyvos, valgomosios vynuogės ir kiviai

Pomidorai, morkos, saldžiosios paprikos, agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

Apelsinai, klementinai, mandarinai ir citrinos

Persikai ir nektarinai

Bulgarija

0

0

0

0

950

Belgija

85 650

0

16 750

0

0

Vokietija

6 200

0

0

0

0

Graikija

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Ispanija

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Prancūzija

12 150

0

3 250

0

450

Kroatija

2 150

0

0

3 200

0

Italija

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Kipras

0

0

0

11 850

0

Latvija

500

0

1 250

0

0

Lietuva

0

0

3 000

0

0

Vengrija

0

300

0

0

0

Nyderlandai

22 950

0

22 800

0

0

Austrija

2 050

0

0

0

0

Lenkija

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugalija

3 600

0

0

0

0“


II PRIEDAS

III PRIEDAS

10 straipsnyje nurodytų pranešimų šablonai

PRANEŠIMAS APIE PAŠALINIMĄ IŠ RINKOS. NEMOKAMAS PASKIRSTYMAS

Valstybė narė…

Laikotarpis…

Data…


Produktas

Gamintojų organizacijos

Augintojai, kurie nėra gamintojų organizacijos nariai

Bendras kiekis (t)

Bendra Sąjungos finansinė parama (EUR)

Kiekis (t)

Sąjungos finansinė parama (EUR)

Kiekis (t)

Sąjungos finansinė parama (EUR)

pašalinimas iš rinkos

transportavimas

rūšiavimas ir pakavimas

IŠ VISO

pašalinimas iš rinkos

transportavimas

rūšiavimas ir pakavimas

IŠ VISO

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso obuolių ir kriaušių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso daržovių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso citrusinių vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso persikų ir nektarinų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Kiekvienam pranešimui pildoma atskira „Excel“ lentelė.

PRANEŠIMAS APIE PAŠALINIMĄ IŠ RINKOS. KITA PASKIRTIS

Valstybė narė…

Laikotarpis…

Data…


Produktas

Gamintojų organizacijos

Augintojai, kurie nėra gamintojų organizacijos nariai

Bendras kiekis (t)

Bendra Sąjungos finansinė parama (EUR)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama

(EUR)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

Iš viso obuolių ir kriaušių

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

 

 

Iš viso daržovių

 

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų vaisių

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

Iš viso citrusinių vaisių

 

 

 

 

 

 

Persikai

 

 

 

 

 

 

Nektarinai

 

 

 

 

 

 

Iš viso persikų ir nektarinų

 

 

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

*

Kiekvienam pranešimui pildoma atskira „Excel'“ lentelė.

PRANEŠIMAS APIE NEPRINOKUSIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ DERLIAUS NUĖMIMĄ IR DERLIAUS NENUĖMIMĄ

Valstybė narė…

Laikotarpis…

Data…


Produktas

Gamintojų organizacijos

Augintojai, kurie nėra gamintojų organizacijos nariai

Bendras kiekis

(t)

Bendra Sąjungos finansinė parama (EUR)

Plotas

(ha)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama (EUR)

Plotas

(ha)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso obuolių ir kriaušių

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso daržovių

 

 

 

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso citrusinių vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikai

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso persikų ir nektarinų

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Kiekvienam pranešimui pildoma atskira „Excel“ lentelė.

IV PRIEDAS

TEIKIANT PIRMĄJĮ PRANEŠIMĄ SIŲSTINOS LENTELĖS PAGAL 10 STRAIPSNIO 2 DALĮ, KAIP NURODYTA 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE

PAŠALINIMAS IŠ RINKOS. KITA PASKIRTIS

Valstybės narės pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 79 straipsnio 1 dalį ir šio reglamento 4 ir 5 straipsnius nustatytos didžiausios paramos sumos

Valstybė narė…

Data…


Produktas

Gamintojų organizacijos įnašas

(EUR/100 kg)

Sąjungos finansinė parama

(EUR/100 kg)

Obuoliai

 

 

Kriaušės

 

 

Pomidorai

 

 

Morkos

 

 

Kopūstai

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

Pievagrybiai

 

 

Slyvos

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

Kiviai

 

 

Apelsinai

 

 

Klementinai

 

 

Mandarinai

 

 

Citrinos

 

 

Persikai

 

 

Nektarinai

 

 

NEPRINOKUSIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ DERLIAUS NUĖMIMAS IR DERLIAUS NENUĖMIMAS

Valstybės narės pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 85 straipsnio 4 dalį ir šio reglamento 6 straipsnį nustatytos didžiausios paramos sumos

Valstybė narė…

Data…


Produktas

Lauke

Šiltnamiuose

Gamintojų organizacijos įnašas

(EUR/ha)

Sąjungos finansinė parama

(EUR/ha)

Gamintojų organizacijos įnašas

(EUR/ha)

Sąjungos finansinė parama

(EUR/ha)

Obuoliai

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

Persikai

 

 

 

 

Nektarinai