8.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/17


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1369,

7. august 2015,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

Venemaa valitsus kehtestas 7. augustil 2014 keelu teatavate toodete, sealhulgas puu- ja köögiviljade importimiseks liidust Venemaale. Sellele vastuseks võttis komisjon mitmed erakorralised toetusmeetmed, eelkõige komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 913/2014, (2) seoses virsikute ja nektariinidega ning komisjoni delegeeritud määrustega (EL) nr 932/2014 (3) ja (EL) nr 1031/2014 (4) seoses muude puu- ja köögiviljadega.

(2)

24. juunil 2015 pikendati seda keeldu kuni augustini 2016. Keelu jätkumise tõttu püsib tõsine turuhäirete oht, mis võib põhjustada hindade märkimisväärset langust, sest olulist eksporditurgu ei saa jätkuvalt kasutada. Sellise turuolukorra puhul ei tundu määruse (EL) nr 1308/2013 alusel kohaldatavad tavapärased meetmed piisavad. Seetõttu tuleks delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 kohase mehhanismi raames pikendada toetusmeetmeid teatavate tootekoguste jaoks.

(3)

Tulemusliku turvavõrgu loomiseks tuleks kõikide delegeeritud määrusega (EL) nr 1031/2014 hõlmatud toodete puhul pikendada liidu finantsabi ühe aasta võrra. Lisaks sellele tuleks CN-koodiga 0809 30 virsikud ja nektariinid, mis olid eelmisel aastal toetuskõlblikud delegeeritud määruse (EL) nr 913/2014 raames, nende hooajalise ekspordi tõttu lisada nüüd abikõlblike toodete loetellu delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 kohaselt.

(4)

Igale liikmesriigile eraldatud kogused tuleks arvutada vastavalt asjaomaste toodete mahule, mis Venemaale on eksporditud kolme aasta vältel enne keelust teatamist, ning mida tootjad igas liikmesriigis on kohandatud vastavalt selliste võetud erandlike toetusmeetmete ulatusele, mis tehti neile kättesaadavaks kõnealuste toodete suhtes eelmisel aastal.

(5)

Kui mõnes liikmesriigis on selliseid erandlikke toetusmeetmeid konkreetse toote suhtes võetud väga vähe ning toetuse andmisega seotud halduskulud on seetõttu ebaproportsionaalselt suured, peaks kõnealusel liikmesriigil olema võimalus otsustada need meetmed pikendatud ajavahemiku jooksul võtmata jätta.

(6)

Tõenäoliselt võib eeldada, et asjaomased tooted, mis muidu oleks Venemaale eksporditud, suunatakse teiste liikmesriikide turgudele. Samade toodete tootjad neis liikmesriikides, kes tavapäraselt oma tooteid Venemaale ei ekspordi, võivad seetõttu kokku puutuda tõsiste turuhäirete ja hindade langusega.

(7)

Selleks et turge täiendavalt stabiliseerida, tuleks kõigi liikmesriikide tootjatele teha liidu finantsabi jälle kättesaadavaks ühe või mitme sellise toote suhtes, mis on hõlmatud delegeeritud määrusega (EL) nr 1031/2014 ja mille kogus ei ületa 3 000 tonni liikmesriigi kohta.

(8)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014 vastavalt muuta.

(9)

Turule vahetu mõju avaldamiseks ja hindade stabiliseerimisele kaasa aitamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 2 lisatakse punkt s:

„s)

CN-koodi 0809 30 alla kuuluvad virsikud ja nektariinid”;

b)

lõikele 3 lisatakse järgmine punkt c:

„c)

ajavahemik 8. augustist 2015 kuni kuupäevani, mil artikli 2 lõikes 1 osutatud kogused on ammendatud igas asjaomases liikmesriigis või kuni 30. juunini 2016, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.”

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

esimesele lõigule lisatakse punkt c:

„c)

seoses artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud ajavahemikuga Ib lisas loetletud kogused.”;

ii)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Artikli 1 lõike 3 punktides a ja c osutatud igal ajavahemikul tehakse nimetatud toetus kõigis liikmesriikides kättesaadavaks ka artikli 1 lõikes 2 nimetatud toodete turult kõrvaldamise, toorelt koristamise või koristamata jätmise eest, mille otsustab liikmesriik, tingimusel et asjaomane täiendav kogus ei ületa 3 000 tonni liikmesriigi kohta igal kõnealusel ajavahemikul.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui liikmesriigis ajavahemikul 30. septembrist 2014 kuni 30. juunini 2015 tegelikult kõrvaldatud selliste toodete kogused, mille kategooria on määratletud I lisas ja Ia lisas, on alla 5 % liikmesriigile eraldatud üldkogustest, võib liikmesriik otsustada jätta Ib lisas eraldatud koguse kasutamata. Sel juhul peab asjaomane liikmesriik komisjonile oma otsusest teatama 31. oktoobriks 2015. Alates teate esitamisest ei ole liikmesriigis tehtud toimingud enam käesoleva määruse kohaselt abikõlbulikud.

Lõike 1 teises lõigus osutatud 3 000 tonni suuruse koguse või osa sellest võivad liikmesriigid otsustada jätta kasutamata järgmisteks kuupäevadeks:

seoses artikli 1 lõikes 3 punktis a osutatud ajavahemikuga 31. oktoobriks 2014;

seoses artikli 1 lõikes 3 punktis c osutatud ajavahemikuga 31. oktoobriks 2015.

Samaks kuupäevaks peab asjaomane liikmesriik teatama komisjonile kõikidest kasutamata kogustest. Alates teate esitamisest ei ole liikmesriigis tehtud toimingud enam käesoleva määruse kohaselt abikõlbulikud.”

3)

Artikli 9 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Artiklites 4, 5 ja 6 osutatud liidu finantsabi saamiseks esitavad tootjaorganisatsioonid taotluse 31. jaanuariks 2015, et saada toetust artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ajavahemikul teostatud toimingute eest, ja 31. juuliks 2015, et saada toetust artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud ajavahemikul teostatud toimingute eest ning 31. juuliks 2016, et saada toetust artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud ajavahemikul teostatud toimingute eest.

2.   Käesoleva määruse artiklites 4 ja 6 osutatud liidu finantsabi saamiseks esitavad tootjaorganisatsioonid taotluse kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 72 osutatud menetlusega 31. jaanuariks 2015, et saada toetust käesoleva määruse artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ajavahemikul teostatud toimingute eest, ja 31. juuliks 2015, et saada toetust käesoleva määruse artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud ajavahemikul teostatud toimingute eest ning 31. juuliks 2016, et saada toetust käesoleva määruse artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud toimingute eest.”

4)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid teatavad komisjonile artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ajavahemiku puhul 30. septembriks 2014, 15. oktoobriks 2014, 31. oktoobriks 2014, 15. novembriks 2014, 30. novembriks 2014, 15. detsembriks 2014, 31. detsembriks 2014, 15. jaanuariks 2015, 31. jaanuariks 2015 ja 15. veebruariks 2015; ning artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud ajavahemiku puhul kuni 30. septembrini 2015 igaks 15. kuupäevaks ja iga kuu viimaseks päevaks ning artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud ajavahemiku puhul kuni 30. septembrini 2016 igaks 15. kuupäevaks ja iga kuu viimaseks päevaks iga toote kohta järgmised andmed:”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Esimese teate koostamisel teatavad liikmesriigid komisjonile toetussummad, mis nad on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikele 1 või artikli 85 lõikele 4 ning käesoleva määruse artiklitele 4, 5 või 6, kasutades IV lisas esitatud teabevorme.”

5)

Artiklisse 11 lisatakse punkt c:

„c)

30. septembriks 2016 seoses artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud ajavahemikul teostatud toimingutega.”

6)

Lisatakse Ib lisa, mille tekst on sätestatud käesoleva määruse I lisas.

7)

III ja IV lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. august 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 913/2014, 21. august 2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed virsiku- ja nektariinitootjate jaoks (ELT L 248, 22.8.2014, lk 1).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 932/2014, 29. august 2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjate jaoks ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014, (ELT L 259, 30.8.2014, lk 2).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1031/2014, 29. september 2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (ELT L 284, 30.9.2014, lk 22).


I LISA

„Ib LISA

Artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud maksimumkogused liikmesriigi kohta

(tonnides)

 

Õunad ja pirnid

Ploomid, lauaviinamarjad, kiivid

Tomatid, porgandid, paprikad, kurgid ja kornišonid

Apelsinid, klementiinid, mandariinid ja sidrunid

Virsikud ja nektariinid

Bulgaaria

0

0

0

0

950

Belgia

85 650

0

16 750

0

0

Saksamaa

6 200

0

0

0

0

Kreeka

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Hispaania

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Prantsusmaa

12 150

0

3 250

0

450

Horvaatia

2 150

0

0

3 200

0

Itaalia

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Küpros

0

0

0

11 850

0

Läti

500

0

1 250

0

0

Leedu

0

0

3 000

0

0

Ungari

0

300

0

0

0

Madalmaad

22 950

0

22 800

0

0

Austria

2 050

0

0

0

0

Poola

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugal

3 600

0

0

0

0”


II LISA

III LISA

Artiklis 10 osutatud teadete vormid

TEADE TURULT KÕRVALDAMISE KOHTA – TASUTA JAGAMINE

Liikmesriik:…

Hõlmatav periood:…

Kuupäev:…


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus (t)

Liidu finantsabi kokku (eurodes)

Kogus (t)

Liidu finantsabi (eurodes)

Kogus (t)

Liidu finantsabi (eurodes)

turult kõrvaldamine

transport

sorteerimine ja pakendamine

KOKKU

turult kõrvaldamine

transport

sorteerimine ja pakendamine

KOKKU

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õunad ja pirnid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porgandid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köögiviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud puuviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsitrusviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud ja nektariinid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillkapsad ja spargelkapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Iga teate kohta täidetakse üks Exceli tabel.

TEADE TURULT KÕRVALDAMISE KOHTA – MUUD SIHTOTSTARBED

Liikmesriik:…

Hõlmatav periood:…

Kuupäev:…


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus (t)

Liidu finantsabi kokku (eurodes)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Õunad

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

Õunad ja pirnid kokku

 

 

 

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

 

 

Porgandid

 

 

 

 

 

 

Paprikad

 

 

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

 

 

Köögiviljad kokku

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

Muud puuviljad kokku

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

Tsitrusviljad kokku

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

Virsikud ja nektariinid kokku

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

Lillkapsad ja spargelkapsad

 

 

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

 

 

Muu kokku

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

*

Iga teate kohta täidetakse üks Exceli tabel.

TEADE SAAGI KORISTAMATA JÄTMISE JA TOORELT KORISTAMISE KOHTA

Liikmesriik:…

Hõlmatav periood:…

Kuupäev:…


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus

(t)

Liidu finantsabi kokku (eurodes)

Pindala

(ha)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

Pindala

(ha)

Kogused

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

Õunad ja pirnid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

 

 

 

 

Porgandid

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprikad

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Köögiviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud puuviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsitrusviljad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud ja nektariinid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillkapsad ja spargelkapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Iga teate kohta täidetakse üks Exceli tabel.

IV LISA

TABELID, MIS ESITATAKSE ARTIKLI 10 LÕIKE 2 KOHASELT KOOS ESIMESE TEATEGA VASTAVALT ARTIKLI 10 LÕIKELE 1

TURULT KÕRVALDAMINE – MUUD SIHTOTSTARBED

Maksimaalsed toetussummad, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikele 1 ja käesoleva määruse artiklitele 4 ja 5

Liikmesriik:…

Kuupäev:…


Toode

Tootjaorganisatsiooni panus

(eurot/100 kg)

Liidu finantsabi

(eurot/100 kg)

Õunad

 

 

Pirnid

 

 

Tomatid

 

 

Porgandid

 

 

Peakapsas

 

 

Paprikad

 

 

Lillkapsad ja spargelkapsad

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

Seened

 

 

Ploomid

 

 

Marjad

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

Kiivid

 

 

Apelsinid

 

 

Klementiinid

 

 

Mandariinid

 

 

Sidrunid

 

 

Virsikud

 

 

Nektariinid

 

 

SAAGI KORISTAMATA JÄTMINE JA TOORELT KORISTAMINE

Maksimaalsed toetussummad, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikele 4 ja käesoleva määruse artiklile 6

Liikmesriik:…

Kuupäev:…


Toode

Avamaal

Kasvuhoones

Tootjaorganisatsiooni panus

(EUR/ha)

Liidu finantsabi

(EUR/ha)

Tootjaorganisatsiooni panus

(EUR/ha)

Liidu finantsabi

(EUR/ha)

Õunad

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

Porgandid

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

Lillkapsad ja spargelkapsad

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

Nektariinid