8.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/17


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369

ze dne 7. srpna 2015,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. srpna 2014 zavedla ruská vláda zákaz dovozu některých produktů z Unie do Ruska, včetně ovoce a zeleniny. V reakci na tento zákaz přijala Komise řadu mimořádných podpůrných opatření, zejména prostřednictvím nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (2) pro broskve a nektarinky a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 (3) a (EU) č. 1031/2014 (4) pro ostatní ovoce a zeleninu.

(2)

Dne 24. června 2015 byl tento zákaz prodloužen do srpna 2016. Pokračování zákazu je důvodem, že přetrvává vážná hrozba narušení trhu, která by mohla způsobit značný pokles cen kvůli tomu, že významný vývozní trh náhle přestal být dostupným. Pro takové situace na trhu se běžná opatření, která mohou být přijata podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. Mechanismus založený na podpoře pro určitá množství produktů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 by proto měl být prodloužen.

(3)

V zájmu vytvoření účinné záchranné sítě by finanční podpora Unie pro všechny výrobky, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 1031/2014, měla být prodloužena o jeden rok. Nadto by na seznam výrobků způsobilých k získání podpory podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 měly být vzhledem k jejich sezónnímu vývozu nyní doplněny broskve a nektarinky kódu KN 0809 30, které byly v loňském roce způsobilé pro podporu podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014.

(4)

Výpočet množství přidělených každému členskému státu by měl být proveden na základě úrovně vývozu dotyčných produktů do Ruska po dobu tří let před vyhlášením zákazu a upraven podle výše, v níž producenti v každém členském státě využili výjimečná podpůrná opatření, která jim byla k dispozici pro tyto produkty v posledním roce.

(5)

V případech, kdy využívání těchto výjimečných podpůrných opatření pro určitý produkt bylo v rámci jednoho členského státu velmi nízké, a administrativní náklady na poskytování podpory proto nepřiměřeně vysoké, by členský stát měl mít možnost se rozhodnout, že v době prodloužení zákazu nebude tato opatření provádět.

(6)

Jelikož lze předpokládat, že dotčené produkty, které by byly za normálních okolností vyvezeny do Ruska, budou nasměrovány na trhy jiných členských států, mohou výrobci stejných výrobků v členských státech, které tradičně své výrobky do Ruska nevyváží, čelit významnému narušení trhu a poklesu cen.

(7)

V zájmu další stabilizace trhu by proto měla být opět k dispozici finanční podpora Unie také pro výrobce ve všech členských státech, pokud jde o jeden nebo více produktů, na něž se vztahuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, a to pro množství nepřesahující 3 000 t na jeden členský stát.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Aby mělo toto nařízení okamžitý dopad na trh a přispělo ke stabilizaci cen, mělo by vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno s), které zní:

„s)

broskve a nektarinky kódu KN 0809 30.“;

b)

v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

období od 8. srpna 2015 do vyčerpání množství uvedených v čl. 2 odst. 1 pro jednotlivé dotyčné členské státy, nebo do 30. června 2016, podle toho, co nastane dříve.“;

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

pro období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. c) množství uvedená v příloze Ib.“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pro každé období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. a) a c) bude uvedená podpora rovněž k dispozici ve všech členských státech pro stahování z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení u jednoho nebo více produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, jak to určí členský stát, za předpokladu, že toto další množství nepřesáhne 3 000 t na jeden členský stát v žádném z těchto období.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud by množství určité kategorie produktů definované v příloze I a Ia, která byla v daném členském státě mezi 30. zářím 2014 a 30. červnem 2015 skutečně stažena z trhu, byla menší než 5 % celkového množství přiděleného tomuto členskému státu pro uvedenou kategorii produktů, může se tento členský stát rozhodnout, že nevyužije množství přidělené v příloze Ib. V tomto případě uvědomí členský stát Komisi o svém rozhodnutí do 31. října 2015. Od okamžiku oznámení nejsou operace prováděné v daném členské státě způsobilé pro podporu podle tohoto nařízení.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nevyužijí množství 3 000 tun uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, nebo jeho část, a to k těmto referenčním dnům:

do 31. října 2014 u období uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. a)

do 31. října 2015 u období uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c)

Ve stejné lhůtě oznámí dotyčný členský stát Komisi jakákoli množství, která nebyla využita. Od okamžiku oznámení nejsou operace prováděné v daném členské státě způsobilé pro podporu podle tohoto nařízení.“;

3)

V článku 9 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Organizace producentů žádají o výplatu finanční pomoci Unie podle článků 4, 5 a 6 do 31. ledna 2015, pokud jde o operace uskutečněné v období uvedeném v čl. 1 odst. 3 písm. a), do 31. července 2015, pokud jde o operace uskutečněné v období uvedeném v čl. 1 odst. 3 písm. b), a do 31. července 2016, pokud jde o operace prováděné v průběhu období uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c).

2.   Organizace producentů žádají o výplatu celkové finanční pomoci Unie podle článků 4 a 6 tohoto nařízení postupem podle článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 do 31. ledna 2015, pokud jde o operace uskutečněné v období uvedeném v čl. 1 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení, do 31. července 2015, pokud jde o operace uskutečněné v období uvedeném v čl. 1 odst. 3 písm. b), a do 31. července 2016 tohoto nařízení, pokud jde o operace prováděné v průběhu období uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení.“;

4)

Článek 10 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se část prvního pododstavce nahrazuje tímto:

„Do 30. září 2014, 15. října 2014, 31. října 2014, 15. listopadu 2014, 30. listopadu 2014, 15. prosince 2014, 31. prosince 2014, 15. ledna 2015, 31. ledna 2015 a 15. února 2015 za období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. a), do 15. a posledního dne každého měsíce do 30. září 2015 za období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. b) a do 15. a posledního dne každého měsíce do 30. září 2016 za období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. c) oznámí členské státy Komisi tyto informace týkající se každého produktu:“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Při předložení svého prvního oznámení sdělí členské státy Komisi výši podpory, kterou stanovily v souladu s čl. 79 odst. 1 nebo čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a s články 4, 5 nebo 6 tohoto nařízení, přičemž použijí vzory uvedené v příloze IV.“;

5)

V článku 11 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

30. září 2016, pokud jde o operace prováděné v průběhu období uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c).“;

6)

Vkládá se příloha Ib, jejíž znění je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.

7)

Přílohy III a IV se nahrazují zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek (Úř. věst. L 248, 22.8.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (Úř. věst. L 259, 30.8.2014, s. 2).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 284, 30.9.2014, s. 22).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA Ib

Maximální množství produktů přidělená jednotlivým členským státům podle čl. 2 odst. 1 písm. c)

(v tunách)

 

Jablka a hrušky

Švestky, hrozny stolní a kiwi

Rajčata, mrkev, paprika zeleninová (sladká paprika), okurky salátové a okurky nakládačky

Pomeranče, klementinky, mandarinky a citróny

Broskve a nektarinky

Bulharsko

0

0

0

0

950

Belgie

85 650

0

16 750

0

0

Německo

6 200

0

0

0

0

Řecko

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Španělsko

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francie

12 150

0

3 250

0

450

Chorvatsko

2 150

0

0

3 200

0

Itálie

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Kypr

0

0

0

11 850

0

Lotyšsko

500

0

1 250

0

0

Litva

0

0

3 000

0

0

Maďarsko

0

300

0

0

0

Nizozemsko

22 950

0

22 800

0

0

Rakousko

2 050

0

0

0

0

Polsko

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugalsko

3 600

0

0

0

0“


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA III

Vzory pro oznámení podle článku 10

OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU – BEZPLATNÉ ROZDĚLENÍ

Členský stát:…

Za období:…

Datum:…


Produkt

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Celková množství (t)

Celková finanční podpora Unie (v EUR)

Množství (t)

Finanční podpora Unie (v EUR)

Množství (t)

Finanční podpora Unie (v EUR)

Stažení

Doprava

Třídění a balení

CELKEM

Stažení

Doprava

Třídění a balení

CELKEM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jablka a hrušky celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkev/karotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika zeleninová (sladká paprika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okurky salátové a okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenina celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švestky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerstvé stolní hrozny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní ovoce celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusové plody celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskve a nektarinky celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květák a brokolice květáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobuloviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.

OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU – JINÁ URČENÍ

Členský stát:…

Za období:…

Datum:…


Produkt

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Celková množství (t)

Celková finanční podpora Unie (v EUR)

Množství

(t)

Finanční podpora Unie

(v EUR)

Množství

(t)

Finanční podpora Unie

(v EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jablka

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

Jablka a hrušky celkem

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

Mrkev/karotka

 

 

 

 

 

 

Paprika zeleninová (sladká paprika)

 

 

 

 

 

 

Okurky salátové a okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

Zelenina celkem

 

 

 

 

 

 

Švestky

 

 

 

 

 

 

Čerstvé stolní hrozny

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Ostatní ovoce celkem

 

 

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

Klementinky

 

 

 

 

 

 

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

Citrusové plody celkem

 

 

 

 

 

 

Broskve

 

 

 

 

 

 

Nektarinky

 

 

 

 

 

 

Broskve a nektarinky celkem

 

 

 

 

 

 

Zelí

 

 

 

 

 

 

Květák a brokolice květáková

 

 

 

 

 

 

Houby

 

 

 

 

 

 

Bobuloviny

 

 

 

 

 

 

Ostatní celkem

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

*

V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.

OZNÁMENÍ O NESKLÍZENÍ A SKLÍZENÍ NEZRALÉHO OVOCE A ZELENINY

Členský stát:…

Za období:…

Datum:…


Produkt

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Celková množství

(t)

Celková finanční podpora Unie (v EUR)

Plocha

(ha)

Množství

(t)

Finanční podpora Unie (v EUR)

Plocha

(ha)

Množství

(t)

Finanční podpora Unie (v EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

Jablka a hrušky celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkev/karotka

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika zeleninová (sladká paprika)

 

 

 

 

 

 

 

 

Okurky salátové a okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenina celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Švestky

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerstvé stolní hrozny

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní ovoce celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusové plody celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskve

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskve a nektarinky celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelí

 

 

 

 

 

 

 

 

Květák a brokolice květáková

 

 

 

 

 

 

 

 

Houby

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobuloviny

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

*

V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.

PŘÍLOHA IV

TABULKY, JEŽ MAJÍ BÝT ZASLÁNY V SOULADU S ČL. 10 ODST. 2 S PRVNÍM OZNÁMENÍM PODLE ČL. 10 ODST. 1

STAŽENÍ Z TRHU – JINÁ URČENÍ

Maximální částky podpory stanovené členským státem v souladu s čl. 79 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a články 4 a 5 tohoto nařízení

Členský stát:…

Datum:…


Produkt

Příspěvek organizace producentů

(EUR/100 kg)

Finanční podpora Unie

(EUR/100 kg)

Jablka

 

 

Hrušky

 

 

Rajčata

 

 

Mrkev/karotka

 

 

Zelí

 

 

Paprika zeleninová (sladká paprika)

 

 

Květák a brokolice květáková

 

 

Okurky salátové a okurky nakládačky

 

 

Houby

 

 

Švestky

 

 

Bobuloviny

 

 

Čerstvé stolní hrozny

 

 

Kiwi

 

 

Pomeranče

 

 

Klementinky

 

 

Mandarinky

 

 

Citrony

 

 

Broskve

 

 

Nektarinky

 

 

NESKLÍZENÍ A SKLÍZENÍ NEZRALÉHO OVOCE A ZELENINY

Maximální částky podpory stanovené členským státem v souladu s čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a článkem 6 tohoto nařízení

Členský stát:…

Datum:…


Produkt

Volně pěstované

Ve skleníku

Příspěvek organizace producentů

(EUR/ha)

Finanční podpora Unie

(EUR/ha)

Příspěvek organizace producentů

(EUR/ha)

Finanční podpora Unie

(EUR/ha)

Jablka

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

Mrkev/karotka

 

 

 

 

Zelí

 

 

 

 

Paprika zeleninová (sladká paprika)

 

 

 

 

Květák a brokolice květáková

 

 

 

 

Okurky salátové a okurky nakládačky

 

 

 

 

Houby

 

 

 

 

Švestky

 

 

 

 

Bobuloviny

 

 

 

 

Čerstvé stolní hrozny

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

Klementinky

 

 

 

 

Mandarinky

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

Broskve

 

 

 

 

Nektarinky