16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 211/13


Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-192/11)

2011/C 211/24

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Petrova och K. Herrmann)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (1) genom att inte föreskriva skydd för alla de fågelarter som förekommer naturligt i vilt tillstånd inom medlemsstaternas europeiska territorium och som ska skyddas enligt detta direktiv, och genom att inte på ett korrekt sätt ha definierat villkoren för att göra undantag från de förbud som följer av detta direktiv, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Polen har underlåtit att på ett korrekt sätt införliva artikel 1 i direktiv 2009/147, genom att inte låta artskyddet omfatta alla de fågelarter som förekommer naturligt i vilt tillstånd inom medlemsstaternas europeiska territorium. Enligt polska nationella bestämmelser omfattar artskyddet enbart de fågelarter som finns registrerade inom Polens territorium och angivna i bilagorna I och II i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (miljöministerns förordning av den 28 september 2004 om skydd för vilt förekommande djurarter) (2).

Republiken Polen har inte heller på ett korrekt sätt införlivat artikel 5 i direktiv 2009/147, eftersom förbudet mot att samla tomma ägg och mot att förvara fåglar av sådana arter som inte får jagas eller fångas, endast gäller fågelarter som är registrerade inom Polens territorium.

Republiken Polen har dessutom underlåtit att på ett korrekt sätt införliva artikel 9.1 i direktiv 2009/147. Denna stat har för det första, i Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (lag av den 16 april 2004 om skydd av naturen), (3) medgett möjlighet att meddela undantag av andra anledningar än de som anges i nämnda artikel. För det andra går bestämmelserna i lagen om skydd av naturen utöver de villkor avseende förhindrandet av allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och vatten vilka förskrivs i artikel 9.1 a tredje strecksatsen i direktiv 2009/147. För det tredje är det enligt miljöministerns förordning om skydd för vilt förekommande djurarter tillåtet att göra ett ej i artikel 9.1 i direktivet angivet undantag avseende verksamhet i samband med driften av ett rationellt jordbruk, skogsbruk eller fiske, och för det fjärde tillåts i nämnda förordning allmänna undantag, som inte är förenliga med artikel 9.1 i direktivet, vad gäller storskarv (Phalacrocorax carbo) och gråhäger (Ardea cinerea) vilka förekommer inom områden som avsatts för dammar för fiskodling.

Slutligen har Republiken Polen inte införlivat artikel 9.2 i direktiv 2009/147 på ett korrekt sätt. För det första har den underlåtit att föreskriva en obligatorisk kontroll av de godkända undantagen i de nationella rättsliga bestämmelserna. För det andra har denna stat i sin nationella lagstiftning inte fastställt vilken typ av risker som finns med de godkända undantagen och för det tredje har den inte angett villkoren för att tillämpa det allmänna villkoret enligt artikel 9.1 i direktivet vad gäller storskarv (Phalacrocorax carbo) och gråhäger (Ardea cinerea) vilka förekommer inom områden som avsatts för dammar för fiskodling och vilka finns uppförda i bilaga II i miljöministerns förordning om skydd för vilt förekommande djurarter.


(1)  EUT L 20, s. 7.

(2)  Dz.U. 2004, Nr. 220, Pos. 2237.

(3)  Dz.U. 2004, Nr. 92, Pos. 880, med ändringar.