16.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 211/13


Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-192/11)

2011/C 211/24

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Petrova un K. Herrmann)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka nenodrošinot aizsardzību visām dalībvalstu Eiropas teritorijā sastopamajām savvaļas putnu sugām, kuru aizsardzība ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvā 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (1), un pareizi nedefinējot nosacījumus atkāpju no šajā direktīvā paredzētajiem aizliegumiem noteikšanai, Polijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 1., 5. pantā un 9. panta 1. un 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Polijas Republika nav pareizi transponējusi Direktīvas 2009/147 1. pantu, jo nav paredzējusi sugu aizsardzību savvaļā dzīvojošām putnu sugām, kas ir sastopamas dalībvalstu Eiropas teritorijā. Atbilstoši valsts tiesību normām sugu aizsardzība attiecoties tikai uz Polijas suverēnajā teritorijā uzskaitītajām un Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną [vides ministra 2004. gada 28. septembra rīkojums par aizsargājamām savvaļas dzīvnieku sugām] (2) minētajām putnu sugām.

Polijas Republika neesot arī pareizi transponējusi Direktīvas 2009/147 5. pantu, jo aizliegums uzglabāt tukšas olas un turēt sugu putnus, kurus nedrīkst nonāvēt vai sagūstīt, attiecas tikai uz Polijas suverēnajā teritorijā uzskaitītajām putnu sugām.

Turklāt Polijas Republika neesot pareizi transponējusi Direktīvas 2009/147 9. panta 1. punktu, jo, pirmkārt, ar Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [2004. gada 16. aprīļa likums par dabas aizsardzību] (3) esot tikusi ieviesta iespēja paredzēt atkāpes citu iemeslu dēļ, kas nav minēti šajā pantā, otrkārt, likuma par dabas aizsardzību normas esot plašākas nekā direktīvas 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā ievilkumā noteiktais priekšnoteikums attiecībā uz nopietna kaitējuma kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un ūdeņiem nepieļaušanu, treškārt, vides ministra rīkojumā par aizsargājamām savvaļas dzīvnieku sugām ir pieļauta direktīvas 9. panta 1. punktā neminēta atkāpe attiecībā uz darbību saistībā ar sapratīgu lauksaimniecību, mežsaimniecību vai zivsaimniecību un, ceturtkārt, minētajā rīkojumā ir pieļauta vispārēja atkāpe attiecībā uz jūras kraukli (Phalacrocorax carbo) un zivju gārni (Ardea cinerea), kas ir sastopami kā audzēšanas teritorijās apzīmētos zivju dīķos.

Visbeidzot, Polijas Republika nav pareizi transponējusi Direktīvas 2009/147 9. panta 2. punktu, jo tā, pirmkārt, valsts tiesību normās nav paredzējusi saistošu atļauto pasākumu kontroli, otrkārt, valsts tiesībās nav noteikusi atļauto pasākumu risku veidu, un, treškārt, nav noteikusi nosacījumus vispārējo atkāpju direktīvas 9. panta 1. punkta izpratnē piemērošanai attiecībā uz jūras kraukli (Phalacrocorax carbo) un zivju gārni (Ardea cinerea), kas ir sastopami kā audzēšanas teritorijās apzīmētos zivju dīķos un ir uzskaitīti vides ministra rīkojuma par aizsargājamām savvaļas dzīvnieku sugām II pielikumā.


(1)  OV L 20, 7. lpp.

(2)  Dz.U. 2004, Nr. 2004, Pos. 2237.

(3)  Dz.U. 2004, Nr. 92, Pos. 880, ar vēlākiem grozījumiem.