16.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 211/13


Kanne 20.4.2011 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-192/11)

2011/C 211/24

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Petrova ja K. Herrmann)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY (1) 1 ja 5 artiklaan eikä 9 artiklan 1 ja 2 kohtaan perustuvia velvoitteitaan, koska se ei ole suojellut kaikkia jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalla alueella luonnonvaraisina eläviä lintulajeja, joiden suojelusta säädetään kyseisessä direktiivissä, ja koska se on määritellyt edellytykset poikkeusten tekemiselle direktiivissä säädetyistä kielloista virheellisesti.

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puolan tasavalta ei ole komission mukaan pannut direktiivin 2009/147 1 artiklaa asianmukaisesti täytäntöön, koska se ei ole sisällyttänyt suojelun piiriin sellaisia luonnonvaraisia lintulajeja, jotka elävät jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalla alueella. Valtionsisäisten säännösten mukaan lajien suojelun piiriin kuuluvat vain Puolan valtion alueella todetut ja Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochronąn (suojelluista luonnonvaraisista eläinlajeista 28.9.2004 annettu ympäristöministerin asetus) (2) liitteissä I ja II mainitut lintulajit.

Puolan tasavalta ei ole komission mukaan pannut asianmukaisesti täytäntöön myöskään direktiivin 2009/147 5 artiklaa, koska kielto varastoida tyhjiä munia ja pitää hallussa sellaisia lintulajeja, joiden metsästäminen tai pyydystäminen ei ole sallittua, käsittää vain Puolan valtion alueella todetut lintulajit.

Tämän lisäksi Puolan tasavalta ei ole pannut täytäntöön direktiivin 2009/147 9 artiklan 1 kohtaa ensinnäkään sen vuoksi, että Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyssa (luonnonsuojelusta 16.4.2004 annettu laki) (3) annetaan mahdollisuus säätää poikkeuksia muista kuin kyseisessä artiklassa esitetyistä syistä, toiseksi sen vuoksi, että kyseisen luonnonsuojelusta annetun lain säännökset menevät pidemmälle kuin direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainittu edellytys, joka koskee viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämistä, kolmanneksi sen vuoksi, että suojelluista luonnonvaraisista eläinlajeista annetussa ympäristöministerin asetuksessa on sallittu sellainen poikkeus, jota ei ole direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy järkevään maatalouden, metsätalouden tai kalatalouden harjoittamiseen, ja neljänneksi sen vuoksi, että mainitussa asetuksessa on sallittu sellainen yleinen poikkeus direktiivin 9 artiklan 1 kohdasta, jota ei ole kyseisessä säännöksessä ja joka koskee merimetsoa (Phalacrocorax carbo) ja harmaahaikaraa (Ardea cinerea), jotka esiintyvät alueella, jolla on viljelyyn tarkoitettuja kalalammikoita.

Puolan tasavalta ei myöskään ole pannut asianmukaisesti täytäntöön direktiivin 2009/147 9 artiklan 2 kohtaa, koska sen valtionsisäisissä säännöksissä ei ensinnäkään säädetä minkäänlaisesta sitovasta valvonnasta, joka koskisi myönnettyjä poikkeuksia, toiseksi, koska valtionsisäisessä oikeudessa ei määritellä niiden riskien laatua, jotka liittyvät myönnettyihin poikkeuksiin, ja kolmanneksi, koska siinä ei ole asetettu mitään edellytyksiä direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yleisen poikkeuksen käytölle siltä osin kuin se koskee merimetsoa (Phalacrocorax carbo) ja harmaahaikaraa (Ardea cinerea), jotka esiintyvät alueella, jolla on viljelyyn tarkoitettuja kalalammikoita, ja jotka on mainittu suojelluista luonnonvaraisista eläinlajeista annetun ympäristöministerin asetuksen liitteessä II.


(1)  EUVL L 20, s. 7.

(2)  Dz. U. 2004, nro 220, 2237 kohta.

(3)  Dz. U. 2004, nro 92, 880 kohta myöhempine muutoksineen.