ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.070.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 70

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
9. marca 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 070/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2013/C 070/02

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. decembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (CON/2012/103)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 070/03

Výmenný kurz eura

9

2013/C 070/04

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 19. júna 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.966 – Rozvádzače izolované plynom (Pokuty) – Spravodajca: Írsko

10

2013/C 070/05

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – COMP/39.966 – Rozvádzače izolované plynom (opätovné uloženie pokút)

11

2013/C 070/06

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 27. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2006) 6762 v konečnom znení z 24. januára 2007, týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES (teraz článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a článku 53 Dohody o EHP, pokiaľ ide o spoločnosti Mitsubishi Electric Corporation a Toshiba Corporation (Vec COMP/39.966 – Rozvádzače izolované plynom – Pokuty) [oznámené pod číslom C(2012) 4381]  (1)

12

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 070/07

Národný postup prideľovania obmedzených práv na leteckú dopravu

14

2013/C 070/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

26

2013/C 070/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

27


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska investičná banka

2013/C 070/10

Výzva na predloženie ponúk – 2. ročník Turnaja sociálnych inovácií EIBI

28

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 070/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

29

2013/C 070/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2013/C 070/13

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 50 ods. 2 písmeno a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK