ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CA2011.380.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 380A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
29. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 380A/01

Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov — 30. úplné vydanie

1


SK