27.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 252/27


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. júna 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugalsko) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

(Vec C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Jazyk konania: portugalčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010.