9.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1084/2005

z 8. júla 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a V k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách na dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách na dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Po uplynutí platnosti Dohody WTO o textilných a odevných výrobkoch sa 1. januára 2005 zrušili kvóty na dovoz kategórií textilných a odevných výrobkov vis-à-vis členské štáty WTO.

(2)

Pred liberalizáciou kvót zaviedlo Spoločenstvo 13. decembra 2004 nariadením Rady (ES) č. 2200/2004 (2) systém dohľadu pre 35 kategórií textilných výrobkov dotknutých liberalizáciou.

(3)

Odsekom 242 správy pracovnej skupiny o pristúpení Čínskej ľudovej republiky (3) („ČĽR“) k WTO (osobitná bezpečnostná doložka pre oblasť textilu alebo „OBDT“) sa zaviedla možnosť osobitných bezpečnostných opatrení na vývoz textilu z Číny. Ak sa člen WTO domnieval, že hrozí, že dovoz textilu pôvodom z Číny môže v dôsledku narušenia trhu prekážať riadnemu rozvoju obchodu s týmito výrobkami, mohol tento člen požiadať, aby sa uskutočnili konzultácie s ČĽR s cieľom zmierniť účinky takého narušenia trhu alebo im zabrániť.

(4)

Nariadením (ES) č. 138/2003 (4) vložila Rada článok 10a do nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 s cieľom transponovať odsek 242 správy pracovnej skupiny do právnych predpisov Spoločenstva.

(5)

Dňa 6. apríla 2005 prijala Komisia všeobecné usmernenia na uplatňovanie článku 10a nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 týkajúceho sa bezpečnostnej doložky pre oblasť textilu („usmernenia“).

(6)

Európska komisia žiadala konzultácie s ČĽR a uskutočnila ich v rámci odseku 242 správy pracovnej skupiny o pristúpení ČĽR k WTO a článku 10a nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 pre kategórie výrobkov, v rámci ktorých údajne hrozilo, že dovoz pôvodom z ČĽR bude v dôsledku narušenia trhu prekážať riadnemu rozvoju obchodu. Tieto konzultácie sa skončili 10. júna 2005 a viedli k vzájomne výhodnému riešeniu v prípade desiatich kategórií výrobkov. Výsledok konzultácií je uvedený v Memorande o porozumení týkajúcom sa vývozu určitých textilných a odevných výrobkov z Číny do Európskej únie, uzavretom v ten istý deň medzi Európskou úniou a Ministerstvom obchodu Čínskej ľudovej republiky.

(7)

Memorandum o porozumení zahŕňa dovoz desiatich kategórií výrobkov z ČĽR do Spoločenstva: kategória 2 (bavlnené tkaniny), kategória 4 (tričká), kategória 5 (pulóvre), kategória 6 (nohavice), kategória 7 (blúzky), kategória 20 (posteľná bielizeň), kategória 26 (šaty), kategória 31 (podprsenky), kategória 39 (stolná a kuchynská bielizeň) a kategória 115 (ľanová alebo rámiová priadza). Príslušné colné kódy sú na zozname v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93.

(8)

Komisia sa domnieva, že hrozí, že dovoz týchto kategórií pôvodom z Číny v dôsledku prítomnosti alebo ohrozenia narušenia trhu bude prekážať v riadnom rozvoji obchodu v zmysle odseku 242 správy pracovnej skupiny o pristúpení ČĽR k WTO a článku 10a nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 z týchto dôvodov:

(9)

Dovoz kategórie 2 (vlnené tkaniny) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 71 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 124 %, uvedenú v usmerneniach („varovná úroveň“). Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín mierne zvýšil o 4 %. Priemerná cena dovozu z Číny sa však znížila o 21 % (podľa údajov z dohľadu týkajúcich sa dovozu), oveľa rýchlejšie ako priemerná cena z ostatných krajín (– 2 % podľa údajov Eurostatu z januára až marca). Čo sa týka dovozu subkategórie 2 A (tkaniny z denimu), je táto situácia vážnejšia, keďže dovoz z Číny sa v prvom štvrťroku 2005 zvýšil o 102 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004, zatiaľ čo celkový dovoz sa zvýšil o 15 % a priemerné jednotkové ceny klesli o 20 %.

(10)

Dovoz kategórie 4 (tričká) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 199 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 197 %. Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín zvýšil o 24 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 37 %.

(11)

Dovoz kategórie 5 (pulóvre) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 530 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie dostal na varovnú úroveň 194 %. Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín zvýšil o 14 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 42 %.

(12)

Dovoz kategórie 6 (nohavice) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 413 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 312 %. Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín zvýšil o 18 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 14 %.

(13)

Dovoz kategórie 7 (blúzky) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 256 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 207 %. Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín zvýšil o 4 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 30 %.

(14)

Dovoz kategórie 20 (posteľná bielizeň) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 158 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 107 %. Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín zvýšil o 6 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 34 %.

(15)

Dovoz kategórie 26 (šaty) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 219 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 212 %. Za rovnaké obdobie sa dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín zvýšil o 1 %. Ako uvádza systém dohľadu sa priemerná cena dovozu pôvodom z Číny zvýšila o 2 %. Aktuálne údaje Eurostatu za prvý štvrťrok však ukazujú veľký cenový pokles 42 %.

(16)

Dovoz kategórie 31 (podprsenky) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 110 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 145 %. Za rovnaké obdobie dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín vzrástol o 6 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 37 %.

(17)

Dovoz kategórie 39 (stolná a kuchynská bielizeň) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 64 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 110 %. Za rovnaké obdobie dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín vzrástol o 10 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny sa znížila o 39 %.

(18)

Dovoz kategórie 115 (ľanová a rámiová priadza) pôvodom z ČĽR sa v prvých štyroch mesiacoch roku 2005 zvýšil o 55 % obsahu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004. Táto skutočnosť posunula dovoz tejto kategórie na varovnú úroveň 150 %. Za rovnaké obdobie dovoz tejto kategórie zo všetkých krajín vzrástol o 40 %. Priemerná cena dovozu pôvodom z Číny zostala rovnaká (podľa údajov z dohľadu týkajúcich sa dovozu sa zvýšila o 3 %, podľa Eurostatu sa nezmenila). Je však potrebné poznamenať, že priemerná jednotková cena dovozu pôvodom z Číny je nižšia ako polovica priemernej ceny používanej výrobcami v Spoločenstve.

(19)

Do nariadenia (EHS) č. 3030/93 je potrebné transponovať úrovne dovozu textilných a odevných výrobkov z ČĽR a ostatné implementačné opatrenia stanovené v Memorande o porozumení.

(20)

Článok 27 prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby podrobne opisoval ustanovenia na poskytovanie údajov členskými štátmi v rámci systému následného štatistického dohľadu pre určité textilné výrobky.

(21)

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(22)

Nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení s cieľom rýchlej implementácie Memoranda o porozumení.

(23)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil, ustanoveným článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 930/2005 (Ú. v. EÚ L 162, 23.6.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3 z 10. novembra 2001.

(4)  Ú. v. ES L 23, 28.1.2003, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

VYVÁŽAJÚCE KRAJINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

 

Bielorusko

 

Čína

 

Rusko

 

Srbsko

 

Ukrajina

 

Uzbekistan

 

Vietnam“

2.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Textilné výrobky uvedené v tabuľkách C and D sú predmetom systému následného štatistického dohľadu. Tento dohľad by sa mal vykonávať v súlade so systémom ustanoveným v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1). Po uvoľnení výrobkov do voľného obehu, ak je to možné každý týždeň, ale minimálne do 12. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac, príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii celkové dovezené množstvo a jeho hodnotu, označia dátum uvoľnenia výrobkov do voľného obehu, pôvod výrobkov a poradové číslo. Tieto údaje uvedú kód kombinovanej nomenklatúry, a ak je to vhodné, klasifikáciu TARIC, do ktorej patria, a prípadne doplnkové jednotky požadované pre tento kód nomenklatúry. Údaje musia byť vo formáte kompatibilnom so systémom dohľadu, ktorý spravuje generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu.

b)

Článok 28 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Tento kód pozostáva z týchto údajov:

dve písmená označujúce vyvážajúcu krajinu sú tieto:

Bielorusko = BY

Čína = CN

Srbsko = XS

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN

dve písmená označujúce členský štát miesta určenia alebo skupinu takýchto členských štátov sú tieto:

AT = Rakúsko

BL = Benelux

CY = Cyprus

CZ = Česká republika

DE = Nemecká spolková republika

DK = Dánsko

EE = Estónsko

GR = Grécko

ES = Španielsko

FI = Fínsko

FR = Francúzsko

GB = Spojené kráľovstvo

HU = Maďarsko

IE = Írsko

IT = Taliansko

LT = Litva

LV = Lotyšsko

MT = Malta

PL = Poľsko

PT = Portugalsko

SE = Švédsko

SI = Slovinsko

SK = Slovensko

jednomiestne číslo označujúce ročnú kvótu alebo rok, v ktorom bol dovoz zaznamenaný, v prípade výrobkov uvedených v tabuľke A tejto prílohy zodpovedá poslednej číslici príslušného roku, napríklad ‚5’ pre rok 2005 a ‚6’ pre rok 2006,

dvojmiestne číslo označujúce vydávajúci orgán vyvážajúcej krajiny,

päťmiestne po sebe nasledujúce číslo od 00001 do 99999, priradené k príslušnému členskému štátu miesta určenia.“

c)

Tabuľka B sa nahrádza takto:

„Krajiny a kategórie podliehajúce systému dohľadu

Tretia krajina

Skupina

Kategória

Jednotka

Čína

I A

1

tony

3

tony

z toho 3a

tony

ex 20

tony

I B

8

1 000 kusov

II A

9

tony

22

tony

23

tony

II B

12

1 000 párov

13

1 000 kusov

14

1 000 kusov

15

1 000 kusov

16

1 000 kusov

17

1 000 kusov

28

1 000 kusov

29

1 000 kusov

78

tony

83

tony

III A

35

tony

III B

97

tony

IV

117

tony

118

tony

122

tony

V

136A

tony

156

tony

157

tony

159

tony

163

tony“

3.

Príloha V sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA SPOLOČENSTVA

a)   platí na rok 2005

(Kompletný opis tovaru sa nachádza v prílohe I)

Tretia krajina

Kategória

Jednotka

Množstvové obmedzenia Spoločenstva

2005

Bielorusko

SKUPINA I A

 

 

1

tony

1 585

2

tony

5 100

3

tony

233

SKUPINA I B

 

 

4

1 000 kusov

1 600

5

1 000 kusov

1 058

6

1 000 kusov

1 400

7

1 000 kusov

1 200

8

1 000 kusov

1 110

SKUPINA II A

 

 

9

tony

363

20

tony

318

22

tony

498

23

tony

255

39

tony

230

SKUPINA II B

 

 

12

1 000 párov

5 958

13

1 000 kusov

2 651

15

1 000 kusov

1 500

16

1 000 kusov

186

21

1 000 kusov

889

24

1 000 kusov

803

26/27

1 000 kusov

1 069

29

1 000 kusov

450

73

1 000 kusov

315

83

tony

178

SKUPINA III A

 

 

33

tony

387

36

tony

1 242

37

tony

463

50

tony

196

SKUPINA III B

 

 

67

tony

339

74

1 000 kusov

361

90

tony

199

SKUPINA IV

 

 

115

tony

87

117

tony

1 800

118

tony

448

Srbsko (2)

SKUPINA I A

 

 

1

tony

 

2

tony

 

2a

tony

 

3

tony

 

SKUPINA I B

 

 

5

1 000 kusov

 

6

1 000 kusov

 

7

1 000 kusov

 

8

1 000 kusov

 

SKUPINA II A

 

 

9

tony

 

SKUPINA II B

 

 

15

1 000 kusov

 

16

1 000 kusov

 

SKUPINA III B

 

 

67

tony

 

Vietnam (3)

SKUPINA I B

 

 

4

1 000 kusov

 

5

1 000 kusov

 

6

1 000 kusov

 

7

1 000 kusov

 

8

1 000 kusov

 

SKUPINA II A

 

 

9

tony

 

20

tony

 

39

tony

 

SKUPINA II B

 

 

12

1 000 párov

 

13

1 000 kusov

 

14

1 000 kusov

 

15

1 000 kusov

 

18

tony

 

21

1 000 kusov

 

26

1 000 kusov

 

28

1 000 kusov

 

29

1 000 kusov

 

31

1 000 kusov

 

68

tony

 

73

1 000 kusov

 

76

tony

 

78

tony

 

83

tony

 

SKUPINA III A

 

 

35

tony

 

41

tony

 

SKUPINA III B

 

 

10

1 000 párov

 

97

tony

 

SKUPINA IV

 

 

118

tony

 

SKUPINA V

 

 

161

tony

 

b)   platí na roky 2005, 2006 a 2007

(Kompletný opis tovaru sa nachádza v prílohe I)

Tretia krajina

Kategória

Jednotka

Množstvové obmedzenia Spoločenstva

11. júna až 31. decembra 2005 (4)

2006

2007

Čína

SKUPINA I A

 

 

 

 

2 (vrátane 2a)

tony

26 217

61 948

69 692

SKUPINA I B

 

 

 

 

4

1 000 kusov

150 985

540 204

594 225

5

1 000 kusov

68 974

199 704

219 674

6

1 000 kusov

104 045

348 072

382 880

7

1 000 kusov

24 761

80 493

88 543

SKUPINA II A

 

 

 

 

20

tony

6 451

15 795

17 770

39

tony

5 521

12 349

13 892

SKUPINA II B

 

 

 

 

26

1 000 kusov

7 959

27 001

29 701

31

1 000 kusov

96 086

225 692

248 261

SKUPINA IV

 

 

 

 

115

tony

1 911

4 740

5 214


(1)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).“

(2)  Množstvové obmedzenia v prípade Srbska neplatia podľa dohody o obchode s textilnými výrobkami, uzavretej medzi Európskou úniou a Srbskom (Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2005, s. 36). Európske spoločenstvo si ponecháva právo za určitých okolností opätovne uplatňovať množstvové obmedzenia.

(3)  Množstvové obmedzenia v prípade Vietnamu boli zrušené podľa dohody o prístupe na trh, uzavretej medzi Európskym spoločenstvom a vládou Vietnamskej socialistickej republiky (Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 35). Európske spoločenstvo si ponecháva právo za určitých okolností opätovne uplatňovať množstvové obmedzenia.

(4)  Dovoz výrobkov do Spoločenstva, ktoré boli poslané pred 11. júnom 2005, ale uvedené do voľného obehu 11. júna alebo neskôr, nepodliehajú množstvovým obmedzeniam. Dovozné povolenia pre takéto výrobky sa udeľujú automaticky a bez množstvových obmedzení príslušných orgánov členských štátov po predložení dostatočného dôkazu, ako je konosament, a po predložení podpísaného vyhlásenia dovozcom, že tovar bol poslaný pred uvedeným dátumom. Odchylne od článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 sa dovoz tovaru poslaného pred 11. júnom 2005 tiež uvoľní do voľného obehu po predložení dokladu o dohľade vydanom v súlade s článkom 10a ods. 2a nariadenia (EHS) č. 3030/93.

Dovozné povolenia pre tovar poslaný medzi 11. júnom 2005 a 12. júlom 2005 sa udeľujú automaticky a nemôžu byť zamietnuté s odôvodnením, že v roku 2005 neexistujú žiadne množstvá v rámci množstvových obmedzení. Dovoz všetkých výrobkov poslaných po 11. júni 2005 sa však bude započítavať do množstvových obmedzení roku 2005.

Udelenie dovozných povolení si nebude vyžadovať predloženie príslušných vývozných licencií na poslaný tovar, kým Čína nezavedie svoj systém udeľovania vývozných licencií (20. júla 2005).

Od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia žiadosti o dovozné licencie na dovoz tovaru poslaného od 11. júna 2005 do 19. júla 2005 (vrátane) je potrebné predložiť príslušným orgánom členského štátu najneskôr do 15. augusta 2005.“