9.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 177/19


VERORDENING (EG) Nr. 1084/2005 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2005

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (1), en met name op artikel 19,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 1 januari 2005 zijn met het verstrijken van de WTO-Overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten de invoercontingenten voor de categorieën van textiel- en kledingproducten ten aanzien van WTO-leden komen te vervallen.

(2)

Op 13 december 2004, vóór de liberalisering van de contingenten, stelde de Gemeenschap bij Verordening (EG) nr. 2200/2004 van de Raad (2) een systeem van toezicht op de 35 te liberaliseren categorieën van textielproducten in.

(3)

Bij paragraaf 242 van het verslag van de werkgroep inzake de toetreding van de Volksrepubliek China tot de WTO (3) (de specifieke vrijwaringsclausule voor textiel) wordt de mogelijkheid geschapen voor specifieke vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de uitvoer van textielproducten door China. Deze paragraaf houdt in dat indien een WTO-lid meent dat de invoer van textielproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China een ordelijk verloop van de handel in die producten dreigt te belemmeren als gevolg van marktverstoring, dat WTO-lid kan verzoeken om overleg met de Volksrepubliek China teneinde die marktverstoring te beperken of te voorkomen.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 138/2003 (4) voegde de Raad artikel 10 bis in Verordening (EEG) nr. 3030/93 in, teneinde paragraaf 242 van het verslag van de werkgroep om te zetten in het Gemeenschapsrecht.

(5)

Op 6 april 2005 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan richtsnoeren voor de toepassing van artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 3030/93 betreffende een specifieke vrijwaringsclausule voor textiel (hierna „de richtsnoeren” genoemd).

(6)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft met de Volksrepubliek China in het kader van paragraaf 242 van het verslag van de werkgroep inzake de toetreding van de Volksrepubliek China tot de WTO en artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 3030/93 overleg gepleegd over de productcategorieën waarvan de invoer uit de Volksrepubliek China werd geacht het ordelijke verloop van de handel mogelijkerwijs te belemmeren als gevolg van marktstoring. Dit overleg werd op 10 juni 2005 voltooid met een voor beide partijen bevredigende oplossing voor tien productcategorieën. Het resultaat van het overleg is neergelegd in een memorandum van overeenstemming van diezelfde datum tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het ministerie van Handel van de Volksrepubliek China over de uitvoer van bepaalde Chinese textiel- en kledingproducten naar de Europese Unie.

(7)

Het memorandum van overeenstemming heeft betrekking op de invoer van tien productcategorieën uit de Volksrepubliek China in de Gemeenschap: categorie 2 (weefsels van katoen), categorie 4 (T-shirts), categorie 5 (pull-overs), categorie 6 (broeken), categorie 7 (blouses), categorie 20 (beddenlinnen), categorie 26 (japonnen), categorie 31 (bustehouders), categorie 39 (tafel- en huishoudlinnen) en categorie 115 (garens van vlas of van ramee). De overeenkomstige douanecodes zijn die welke zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3030/93.

(8)

De Commissie meent dat de invoer van Chinese producten uit deze categorieën ingevolge het bestaan of de dreiging van marktverstoring het ordelijke verloop van de handel dreigt te belemmeren in de zin van paragraaf 242 van het verslag van de werkgroep inzake de toetreding van de Volksrepubliek China tot de WTO en artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 3030/93 om de navolgende redenen.

(9)

De invoer van categorie 2 (weefsels van katoen) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 71 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 124 % van de in de richtsnoeren vastgestelde alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode licht toe, namelijk met 4 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit de Volksrepubliek China daalde evenwel met 21 % (overeenkomstig de gegevens inzake het toezicht op de invoer), wat veel sneller is dan de gemiddelde prijs van andere landen (– 2 % op basis van de Eurostatgegevens over januari tot maart). De situatie is ernstiger wat betreft de invoer van producten van subcategorie 2A (weefsels van denim), omdat de invoer uit China in het eerste kwartaal van 2005 met 102 % steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2004, terwijl de totale invoer met 15 % steeg en de gemiddelde eenheidsprijzen met 20 % daalden.

(10)

De invoer van categorie 4 (T-shirts) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 199 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 197 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 24 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 37 %.

(11)

De invoer van categorie 5 (pull-overs) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 530 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 194 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 14 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 42 %.

(12)

De invoer van categorie 6 (broeken) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 413 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 312 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 18 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 14 %.

(13)

De invoer van categorie 7 (blouses) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 256 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 207 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 4 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 30 %.

(14)

De invoer van categorie 20 (beddenlinnen) uit de Volksrepubliek China is in de eerste maanden van 2005 met 158 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 107 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 6 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 34 %.

(15)

De invoer van categorie 26 (japonnen) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 219 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 212 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 1 %. Overeenkomstig de toezichtgegevens steeg de gemiddelde prijs van de Chinese invoer met 2 %. De actuele cijfers van Eurostat voor het eerste kwartaal wijzen evenwel op een sterke prijsdaling van 42 %.

(16)

De invoer van categorie 31 (bustehouders) uit de Volksrepubliek China is in de eerste vier maanden van 2005 met 110 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 145 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 6 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 37 %.

(17)

De invoer van categorie 39 (tafel- en huishoudlinnen) uit de Volksrepubliek China is in de eerste maanden van 2005 met 64 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 110 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 10 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China daalde met 39 %.

(18)

De invoer van categorie 115 (garens van vlas of van ramee) uit de Volksrepubliek China is in de eerste maanden van 2005 met 55 % in omvang toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Hiermee komt de invoer van deze categorie op 150 % van de alarmdrempel. De invoer van deze categorie uit alle landen nam in dezelfde periode toe met 40 %. De gemiddelde prijs van de invoer uit China bleef stabiel (hij is volgens de toezichtgegevens gestegen met 3 %, maar volgens Eurostat onveranderd gebleven). De gemiddelde eenheidsprijs van de invoer uit China bedraagt echter minder dan de helft van de door de EG-producenten gehanteerde gemiddelde prijs.

(19)

De invoerhoeveelheden voor textiel- en kledingproducten uit de Volksrepubliek China en andere uitvoeringsregelingen die in het memorandum van overeenstemming zijn vastgesteld, dienen in Verordening (EEG) nr. 3030/93 te worden omgezet.

(20)

Artikel 27 van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 dient te worden gewijzigd om de bepalingen voor de toezending van gegevens door de lidstaten in het kader van het systeem voor statistisch toezicht a posteriori voor bepaalde textielproducten nader vast te stellen.

(21)

Verordening (EEG) nr. 3030/93 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(22)

De verordening moet in werking treden op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking met het oog op een spoedige tenuitvoerlegging van het memorandum van overeenstemming.

(23)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité textielproducten, dat werd ingesteld bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3030/93,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2005.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 275 van 8.11.1993, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 930/2005 (PB L 162 van 23.6.2005, blz. 1).

(2)  PB L 374 van 22.12.2004, blz. 1.

(3)  Document WT/MIN(01)3 van 10 november 2001.

(4)  PB L 23 van 28.1.2003, blz. 1.


BIJLAGE

1.

Bijlage II wordt vervangen door:

„BIJLAGE II

LIJST VAN EXPORTERENDE LANDEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

 

Belarus

 

China

 

Rusland

 

Servië

 

Oekraïne

 

Oezbekistan

 

Vietnam”

2.

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

Artikel 27 wordt vervangen door:

„Artikel 27

Op de in tabel C en D vermelde textielproducten is een systeem voor statistisch toezicht a posteriori van toepassing. Dit toezicht wordt uitgeoefend in overeenstemming met de in artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (1) vastgestelde regeling. Na het in het vrije verkeer brengen van de producten delen de bevoegde instanties van de lidstaten de Commissie indien mogelijk wekelijks, doch uiterlijk de twaalfde van iedere maand voor de voorafgaande maand, de totale hoeveelheid en de waarde van de invoer mee, met opgave van de datum van het in het vrije verkeer brengen van de producten, de oorsprong van de producten en het volgnummer. Deze informatie dient de GN-code en in voorkomend geval de Taric-onderverdeling, de toepasselijke productcategorie, en in voorkomend geval de bijzondere maatstaven voor de desbetreffende GN-code te omvatten. De informatie moet worden verstrekt in een formaat dat compatibel is met het systeem van toezicht dat wordt beheerd door het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie.

b)

In artikel 28 wordt lid 6 vervangen door:

„6.   Dit volgnummer is als volgt samengesteld:

twee letters die het land van uitvoer aangeven:

Belarus = BY

China = CN

Servië = XS

Oezbekistan = UZ

Vietnam = VN

twee letters die de lidstaat van bestemming of de groep van lidstaten van bestemming aangeven:

AT = Oostenrijk

BL = Benelux

CY = Cyprus

CZ = Tsjechië

DE = Duitsland

DK = Denemarken

EE = Estland

GR = Griekenland

ES = Spanje

FI = Finland

FR = Frankrijk

GB = Verenigd Koninkrijk

HU = Hongarije

IE = Ierland

IT = Italië

LT = Litouwen

LV = Letland

MT = Malta

PL = Polen

PT = Portugal

SE = Zweden

SI = Slovenië

SK = Slowakije

een cijfer dat het contingentjaar of, in geval van de in tabel A van deze bijlage vermelde producten, het jaar van registratie aangeeft, overeenkomend met het laatste cijfer van het betrokken jaar, bijvoorbeeld „5” voor 2005 en „6” voor 2006;

een getal van twee cijfers dat het kantoor van afgifte in het land van uitvoer aangeeft;

een uit vijf cijfers bestaand volgnummer (uit de reeks van 00001 tot en met 99999) dat aan de lidstaat van bestemming wordt toegekend.”.

c)

Tabel B wordt vervangen door:

„Landen en categorieën waarop toezicht van toepassing is

Derde land

Groep

Categorie

Eenheid

China

I A

1

t

3

t

waarvan 3a

t

ex 20

t

I B

8

1 000 stuks

II A

9

t

22

t

23

t

II B

12

1 000 paar

13

1 000 stuks

14

1 000 stuks

15

1 000 stuks

16

1 000 stuks

17

1 000 stuks

28

1 000 stuks

29

1 000 stuks

78

t

83

t

III A

35

t

III B

97

t

IV

117

t

118

t

122

t

V

136A

t

156

t

157

t

159

t

163

t”

3.

Bijlage V wordt vervangen door:

„BIJLAGE V

LIJST VAN KWANTITATIEVE MAXIMA VAN DE GEMEENSCHAP

a)   Voor het jaar 2005

(De volledige omschrijving van de goederen is in bijlage I opgenomen)

Derde land

Categorie

Eenheid

Kwantitatieve maxima van de Gemeenschap

2005

Belarus

GROEP I A

 

 

1

t

1 585

2

t

5 100

3

t

233

GROEP I B

 

 

4

1 000 stuks

1 600

5

1 000 stuks

1 058

6

1 000 stuks

1 400

7

1 000 stuks

1 200

8

1 000 stuks

1 110

GROEP II A

 

 

9

t

363

20

t

318

22

t

498

23

t

255

39

t

230

GROEP II B

 

 

12

1 000 paar

5 958

13

1 000 stuks

2 651

15

1 000 stuks

1 500

16

1 000 stuks

186

21

1 000 stuks

889

24

1 000 stuks

803

26/27

1 000 stuks

1 069

29

1 000 stuks

450

73

1 000 stuks

315

83

t

178

GROEP III A

 

 

33

t

387

36

t

1 242

37

t

463

50

t

196

GROEP III B

 

 

67

t

339

74

1 000 stuks

361

90

t

199

GROEP IV

 

 

115

t

87

117

t

1 800

118

t

448

Servië (2)

GROEP I A

 

 

1

t

 

2

t

 

2a

t

 

3

t

 

GROEP I B

 

 

5

1 000 stuks

 

6

1 000 stuks

 

7

1 000 stuks

 

8

1 000 stuks

 

GROEP II A

 

 

9

t

 

GROEP II B

 

 

15

1 000 stuks

 

16

1 000 stuks

 

GROEP III B

 

 

67

t

 

Vietnam (3)

GROEP I B

 

 

4

1 000 stuks

 

5

1 000 stuks

 

6

1 000 stuks

 

7

1 000 stuks

 

8

1 000 stuks

 

GROEP II A

 

 

9

t

 

20

t

 

39

t

 

GROEP II B

 

 

12

1 000 paar

 

13

1 000 stuks

 

14

1 000 stuks

 

15

1 000 stuks

 

18

t

 

21

1 000 stuks

 

26

1 000 stuks

 

28

1 000 stuks

 

29

1 000 stuks

 

31

1 000 stuks

 

68

t

 

73

1 000 stuks

 

76

t

 

78

t

 

83

t

 

GROEP III A

 

 

35

t

 

41

t

 

GROEP III B

 

 

10

1 000 paar

 

97

t

 

GROEP IV

 

 

118

t

 

GROEP V

 

 

161

t

 

b)   Voor de jaren 2005, 2006 en 2007

(De volledige omschrijving van de goederen is in bijlage I opgenomen)

Derde land

Categorie

Eenheid

Kwantitatieve maxima van de Gemeenschap

11 juni tot 31 december 2005 (4)

2006

2007

China

GROEP I A

 

 

 

 

2 (inclusief 2a)

t

26 217

61 948

69 692

GROEP I B

 

 

 

 

4

1 000 stuks

150 985

540 204

594 225

5

1 000 stuks

68 974

199 704

219 674

6

1 000 stuks

104 045

348 072

382 880

7

1 000 stuks

24 761

80 493

88 543

GROEP II A

 

 

 

 

20

t

6 451

15 795

17 770

39

t

5 521

12 349

13 892

GROEP II B

 

 

 

 

26

1 000 stuks

7 959

27 001

29 701

31

1 000 stuks

96 086

225 692

248 261

GROEP IV

 

 

 

 

115

t

1 911

4 740

5 214


(1)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 883/2005 (PB L 148 van 11.6.2005, blz. 5).”.

(2)  Uit hoofde van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de handel in textielproducten gelden voor Servië geen kwantitatieve maxima (PB L 90 van 8.4.2005, blz. 36). De Europese Gemeenschap behoudt het recht onder bepaalde omstandigheden opnieuw kwantitatieve maxima in te stellen.

(3)  Krachtens de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake markttoegang zijn de kwantitatieve maxima voor Vietnam geschorst (PB L 75 van 22.3.2005, blz. 35). De Europese Gemeenschap behoudt het recht onder bepaalde omstandigheden opnieuw kwantitatieve maxima in te stellen.

(4)  De invoer in de Gemeenschap van producten die vóór 11 juni 2005 zijn verzonden maar op of na die datum voor het vrije verkeer zijn aangebracht, is niet onderworpen aan kwantitatieve maxima. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten geven voor deze producten automatisch een invoervergunning af zonder kwantitatieve maxima, mits op afdoende wijze wordt aangetoond, zoals door middel van de vrachtbrief en door overlegging van een ondertekende verklaring van de importeur, dat de goederen voor die datum zijn verzonden. In afwijking van artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3030/93 worden ook vóór 11 juni 2005 verzonden goederen tot het vrije verkeer toegelaten als een toezichtdocument wordt overgelegd dat is afgegeven overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2 bis, van Verordening (EEG) nr. 3030/93.

Voor goederen die zijn verzonden tussen 11 juni 2005 en 12 juli 2005 wordt automatisch een invoervergunning afgegeven; deze kan niet worden geweigerd omdat er binnen de kwantitatieve maxima voor 2005 geen ruimte beschikbaar zou zijn. De invoer van alle vanaf 11 juni 2005 verzonden producten wordt evenwel afgeboekt van de kwantitatieve maxima voor 2005.

Voor de afgifte van een invoervergunning behoeft geen overeenkomstige exportvergunning voor de verzonden goederen te worden voorgelegd, totdat China zijn systeem van uitvoervergunningen heeft opgezet (20 juli 2005).

Vergunningsaanvragen voor de invoer, vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening, van goederen die tussen 11 juni 2005 en 19 juli 2005 (inclusief) zijn verzonden, moeten uiterlijk 15 augustus 2005 bij de bevoegde autoriteiten van een lidstaat worden ingediend.”