9.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1084/2005

2005 m. liepos 8 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių II, III ir V priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. sausio 1 d. pasibaigus galioti PPO susitarimui dėl tekstilės ir aprangos, PPO narėms buvo panaikintos kvotos tekstilės ir aprangos gaminių kategorijų importui.

(2)

2004 m. gruodžio 13 d. Bendrija, prieš liberalizuodama kvotas, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2200/2004 (2) įvedė minėtų 35 tekstilės gaminių kategorijų, kurioms taikytos kvotos buvo liberalizuotos, priežiūros sistemą.

(3)

Darbo grupės ataskaitos dėl Kinijos Liaudies Respublikos (3) (toliau – KLR) stojimo į PPO 242 punkte (Tekstilės gaminiams taikoma apsaugos sąlyga, toliau – TGTAS) numatoma galimybė Kinijos tekstilės gaminių eksportui taikyti konkrečias apsaugos priemones. Jame nurodoma, kad tuo atveju, kai, PPO narės manymu, Kinijos kilmės tekstilės gaminių importas gali, trikdydamas rinką, pakenkti įprastinei prekybai šiais gaminiais, ta narė gali prašyti surengti konsultacijas su KLR, kuriomis būtų siekiama sušvelninti rinkos trikdymą arba jo išvengti.

(4)

Siekdama perkelti darbo grupės ataskaitos 242 punktą į Bendrijos teisės aktus, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 138/2003 (4) įterpė 10a straipsnį į Reglamentą (EEB) Nr. 3030/93.

(5)

2005 m. balandžio 6 d. Komisija patvirtino Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 10a straipsnio taikymo orientacines gaires, susijusias su tekstilės gaminiams skirta apsaugos sąlyga (toliau – gairės).

(6)

Europos Komisija prašė ir surengė konsultacijas su KLR pagal darbo grupės ataskaitos apie KLR stojimą į PPO 242 dalį ir Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 10a straipsnį dėl KLR kilmės gaminių kategorijų importo, kuris, kaip buvo manoma, kėlė grėsmę pakenkti, trikdydamas rinkai, įprastinei prekybai. Konsultacijos baigėsi 2005 m. birželio 10 d., ir buvo priimtas abi puses tenkinantis sprendimas dėl dešimties gaminių kategorijų. Konsultacijų rezultatas – tą pačią dieną Europos Komisijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Prekybos ministerijos pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl tam tikrų Kinijos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių eksporto į Europos Sąjungą.

(7)

Susitarimo memorandumas taikomas dešimties gaminių kategorijų importui iš KLR į Bendriją: 2 kategorija (medvilnės gaminiai), 4 kategorija (trumparankoviai marškinėliai), 5 kategorija (megztiniai), 6 kategorija (kelnės), 7 kategorija (palaidinukės), 20 kategorija (lovos skalbiniai), 26 kategorija (suknelės), 31 kategorija (liemenėlės), 39 kategorija (stalo ir virtuvės skalbiniai) ir 115 kategorija (lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai). Atitinkami muitinių kodai yra išvardinti Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priede.

(8)

Komisija mano, kad šių Kinijos kilmės gaminių kategorijų importas dėl esamų ar galimų rinkos trikdymų kelia grėsmę pakenkti įprastinei prekybai pagal darbo grupės ataskaitos apie KLR stojimą į PPO 242 punktą ir Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 10a straipsnį dėl šių priežasčių:

(9)

KLR kilmės 2 kategorijos gaminių (medvilnės gaminiai) importo apimtis padidėjo 71 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 124 % gairėse nurodyto pavojaus lygio (toliau – pavojaus lygis). Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo nedaug – 4 %. Tačiau vidutinė Kinijos kilmės importuojamų gaminių kaina sumažėjo 21 % (pagal importo priežiūros duomenis), daug greičiau nei vidutinė kaina kitose šalyse (– 2 % pagal sausio–kovo mėn. Eurostato duomenis). Ši situacija yra dar aktualesnė 2A subkategorijos gaminių (džinsinio audinio gaminiai) importo atveju, nes šių gaminių importas iš Kinijos per pirmąjį 2005 m. ketvirtį padidėjo 102 %, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2004 m., tuo tarpu bendras importas padidėjo 15 %, o vidutinės vieneto kainos nukrito 20 %.

(10)

KLR kilmės 4 kategorijos gaminių (trumparankoviai marškinėliai) importo apimtis padidėjo 199 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 197 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 24 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 37 %.

(11)

KLR kilmės 5 kategorijos gaminių (megztiniai) importo apimtis padidėjo 530 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 194 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 14 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 42 %.

(12)

KLR kilmės 6 kategorijos gaminių (kelnės) importo apimtis padidėjo 413 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 312 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 18 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 14 %.

(13)

KLR kilmės 7 kategorijos gaminių (palaidinukės) importo apimtis padidėjo 256 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 207 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 4 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 30 %.

(14)

KLR kilmės 20 kategorijos gaminių (lovos skalbiniai) importo apimtis padidėjo 158 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 107 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 6 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 34 %.

(15)

KLR kilmės 26 kategorijos gaminių (suknelės) importo apimtis padidėjo 219 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 212 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 1 %. Remiantis priežiūros sistemos duomenimis, Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina pakilo 2 %. Tačiau faktiški pirmojo ketvirčio Eurostato skaičiai rodo, kad kaina sumažėjo net 42 %.

(16)

KLR kilmės 31 kategorijos gaminių (liemenėlės) importo apimtis padidėjo 110 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 145 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 6 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 37 %.

(17)

KLR kilmės 39 kategorijos gaminių (stalo ir virtuvės skalbiniai) importo apimtis padidėjo 64 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 110 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 10 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina sumažėjo 39 %.

(18)

KLR kilmės 115 kategorijos gaminių (lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai) importo apimtis padidėjo 55 % per pirmuosius keturis mėnesius 2005 m., palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu 2004 m. Tai reiškia, kad šios kategorijos gaminių importas pasiekė 150 % pavojaus lygio. Šios kategorijos gaminių importas iš visų šalių per tą patį laikotarpį padidėjo 40 %. Kinijos kilmės importuojamų gaminių vidutinė kaina išliko nepakitusi (ji padidėjo 3 % pagal importo priežiūros sistemos duomenis arba liko nepakitusi pagal Eurostato duomenis). Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Kinijos kilmės gaminių vidutinė vieneto kaina yra perpus mažesnė nei Bendrijos gamintojų taikoma vidutinė kaina.

(19)

KLR kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importo lygiai ir kiti Susitarimo memorandume nustatyti įgyvendinimo pasiruošimai turėtų būti perkelti į Reglamentą (EEB) Nr. 3030/93.

(20)

Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 III priedo 27 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant toliau smulkiai išdėstyti nuostatas dėl valstybių narių duomenų perdavimo pagal tam tikrų tekstilės gaminių a posteriori statistinės priežiūros sistemą.

(21)

Reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(22)

Reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo, siekiant greitai įgyvendinti Susitarimo memorandumą.

(23)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tekstilės komiteto, įsteigto Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 17 straipsniu, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 II, III ir V priedai iš dalies pakeičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 1993 11 8, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 930/2005 (OL L 162, 2005 6 23, p. 1).

(2)  OL L 374, 2004 12 22, p. 1.

(3)  2001 m. lapkričio 10 d. dokumentas WT/MIN(01)3.

(4)  OL L 23, 2003 1 28, p. 1.


PRIEDAS

1.

II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTOS EKSPORTUOJANČIOS ŠALYS

 

Baltarusija

 

Kinija

 

Rusija

 

Serbija

 

Ukraina

 

Uzbekistanas

 

Vietnamas“.

2.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

27 straipsnis keičiamas šiuo tekstu:

„27 straipsnis

C ir D lentelėse išvardytiems tekstilės gaminiams taikoma a posteriori statistinės priežiūros sistema. Priežiūros sistema turėtų būti valdoma pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsniu (1) nustatytą tvarką. Išleidus gaminius į laisvą apyvartą kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos pateikia Komisijai duomenis, jei įmanoma kartą per savaitę, bet ne rečiau kaip iki 12-os kiekvieno mėnesio dienos, apie visą praėjusio mėnesio importuotų gaminių kiekį ir jų vertę, nurodydamos gaminių išleidimo į laisvą apyvartą datą, gaminių kilmę ir eilės numerį. Tokioje informacijoje nurodomas Kombinuotosios nomenklatūros kodas ir prireikus TARIC padalijimai, gaminių kategorija, kuriai priklauso gaminys, ir prireikus papildomus vienetus, reikalaujamus pagal minėtą nomenklatūros kodą. Ši informacija turi būti parengiama Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato valdomai priežiūros sistemai tinkančiu pavidalu.

b)

28 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Šį numerį sudaro šios sudedamosios dalys:

dvi raidės, žyminčios eksportuojančią šalį:

Baltarusija = BY

Kinija = CN

Serbija = XS

Uzbekistanas = UZ

Vietnamas = VN

dvi raidės, žyminčios tikslinę paskirties valstybę narę arba tokių valstybių narių grupę:

AT = Austrija

BL = Beniliuksas

CY = Kipras

CZ = Čekijos Respublika

DE = Vokietijos Federacinė Respublika

DK = Danija

EE = Estij

GR = Graikija

ES = Ispanija

FI = Suomija

FR = Prancūzija

GB = Jungtinė Karalystė

HU = Vengrija

IE = Airija

IT = Italija

LT = Lietuva

LV = Latvija

MT = Malta

PL = Lenkija

PT = Portugalija

SE = Švedija

SI = Slovėnija

SK = Slovakija

vienaženklis skaičius, žymintis kvotos metus arba metus, kuriais buvo įregistruotas eksportas šio priedo A lentelėje išvardytų gaminių atveju, atitinkantis paskutinį konkrečių metų skaičių, pvz., „5“ žymi 2005 m., o „6“ – 2006 m.

dviženklis skaičius, žymintis eksportuojančios šalies išdavimo įstaigą

penkiaženklis skaičius, einantis iš eilės nuo 00001 iki 99999, priskiriamas konkrečiai paskirties valstybei narei.“;

c)

B lentelė pakeičiama taip:

„Šalys ir kategorijos, kurioms taikoma priežiūros sistema

Trečioji šalis

Grupė

Kategorija

Vienetas

Kinija

I A

1

tonos

3

tonos

iš kurių 3a

tonos

ex 20

tonos

I B

8

1 000 vienetų

II A

9

tonos

22

tonos

23

tonos

II B

12

1 000 porų

13

1 000 vienetų

14

1 000 vienetų

15

1 000 vienetų

16

1 000 vienetų

17

1 000 vienetų

28

1 000 vienetų

29

1 000 vienetų

78

tonos

83

tonos

III A

35

tonos

III B

97

tonos

IV

117

tonos

118

tonos

122

tonos

V

136A

tonos

156

tonos

157

tonos

159

tonos

163

tonos“

3.

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

BENDRIJOS KIEKYBINĖS NORMOS

a)   taikomos 2005 m.

(Išsamus gaminių aprašymas pateikiamas I priede)

Trečioji šalis

Kategorija

Vienetas

Bendrijos kiekybinės normos

2005

Baltarusija

I A GRUPĖ

 

 

1

tonos

1 585

2

tonos

5 100

3

tonos

233

I B GRUPĖ

 

 

4

1 000 vienetų

1 600

5

1 000 vienetų

1 058

6

1 000 vienetų

1 400

7

1 000 vienetų

1 200

8

1 000 vienetų

1 110

II A GRUPĖ

 

 

9

tonos

363

20

tonos

318

22

tonos

498

23

tonos

255

39

tonos

230

II B GRUPĖ

 

 

12

1 000 porų

5 958

13

1 000 vienetų

2 651

15

1 000 vienetų

1 500

16

1 000 vienetų

186

21

1 000 vienetų

889

24

1 000 vienetų

803

26/27

1 000 vienetų

1 069

29

1 000 vienetų

450

73

1 000 vienetų

315

83

tonos

178

III A GRUPĖ

 

 

33

tonos

387

36

tonos

1 242

37

tonos

463

50

tonos

196

III B GRUPĖ

 

 

67

tonos

339

74

1 000 vienetų

361

90

tonos

199

IV GRUPĖ

 

 

115

tonos

87

117

tonos

1 800

118

tonos

448

Serbija (2)

I A GRUPĖ

 

 

1

tonos

 

2

tonos

 

2a

tonos

 

3

tonos

 

I B GRUPĖ

 

 

5

1 000 vienetų

 

6

1 000 vienetų

 

7

1 000 vienetų

 

8

1 000 vienetų

 

II A GRUPĖ

 

 

9

tonos

 

II B GRUPĖ

 

 

15

1 000 vienetų

 

16

1 000 vienetų

 

III B GRUPĖ

 

 

67

tonos

 

Vietnamas (3)

I B GRUPĖ

 

 

4

1 000 vienetų

 

5

1 000 vienetų

 

6

1 000 vienetų

 

7

1 000 vienetų

 

8

1 000 vienetų

 

II A GRUPĖ

 

 

9

tonos

 

20

tonos

 

39

tonos

 

II B GRUPĖ

 

 

12

1 000 porų

 

13

1 000 vienetų

 

14

1 000 vienetų

 

15

1 000 vienetų

 

18

tonos

 

21

1 000 vienetų

 

26

1 000 vienetų

 

28

1 000 vienetų

 

29

1 000 vienetų

 

31

1 000 vienetų

 

68

tonos

 

73

1 000 vienetų

 

76

tonos

 

78

tonos

 

83

tonos

 

III A GRUPĖ

 

 

35

tonos

 

41

tonos

 

III B GRUPĖ

 

 

10

1 000 porų

 

97

tonos

 

IV GRUPĖ

 

 

118

tonos

 

V GRUPĖ

 

 

161

tonos

 

b)   taikoma 2005, 2006 ir 2007 m.

(Išsamus gaminių aprašymas pateikiamas I priede)

Trečioji šalis

Kategorija

Vienetas

Bendrijos kiekybinės normos

2005 m. birželio 11 d.–gruodžio 31 d. (4)

2006

2007

Kinija

I A GRUPĖ

 

 

 

 

2 (įskaitant 2a)

tonos

26 217

61 948

69 692

I B GRUPĖ

 

 

 

 

4

1 000 vienetų

150 985

540 204

594 225

5

1 000 vienetų

68 974

199 704

219 674

6

1 000 vienetų

104 045

348 072

382 880

7

1 000 vienetų

24 761

80 493

88 543

II A GRUPĖ

 

 

 

 

20

tonos

6 451

15 795

17 770

39

tonos

5 521

12 349

13 892

II B GRUPĖ

 

 

 

 

26

1 000 vienetų

7 959

27 001

29 701

31

1 000 vienetų

96 086

225 692

248 261

IV GRUPĖ

 

 

 

 

115

tonos

1 911

4 740

5 214


(1)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).“;

(2)  Kiekybiniai apribojimai Serbijai netaikomi pagal Europos bendrijos ir Serbijos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais (OL L 90, 2005 4 8, p. 36). Europos bendrija pasilieka teisę vėl pradėti taikyti kiekybinius apribojimus susiklosčius tam tikroms aplinkybėms.

(3)  Kiekybiniai apribojimai Vietnamui yra laikinai sustabdyti pagal Europos bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos vyriausybės susitarimą dėl patekimo į rinką (OL L 75, 2005 3 22, p. 35). Europos bendrija pasilieka teisę vėl pradėti taikyti kiekybinius apribojimus susiklosčius tam tikroms aplinkybėms.

(4)  Gaminių, kurie buvo išsiųsti iki 2005 m. birželio 11 d., bet į laisvą apyvartą išleisti po minėtos dienos, importui į Bendriją netaikomos kiekybinės normos. Tokių gaminių importo leidimus valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos suteikia automatiškai, netaikydamos kiekybinių normų, kai gauna atitinkamą įrodymą, tokį kaip važtaraštis, ir pasirašytą importuotojo deklaraciją, kad prekės buvo išsiųstos iki minėtos datos. Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 2 straipsnio 2 dalies, importuoti gaminiai, išsiųsti iki 2005 m. birželio 11 d., taip pat išleidžiami į laisvą apyvartą pristačius pagal Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 10a straipsnio 2a dalį išduotą priežiūros sistemos dokumentą.

Importo leidimai gaminiams, išsiųstiems laikotarpiu nuo 2005 m. birželio 11 d. iki 2005 m. liepos 12 d., išduodami automatiškai, jų negalima atmesti remiantis tuo, kad pagal 2005 m. kiekybines normas nebėra nepanaudotų kiekių. Tačiau visų importuotų gaminių, išsiųstų nuo 2005 m. birželio 11 d., kiekiai bus atimti iš 2005 m. kiekybinių normų.

Importo leidimams išduoti nereikia pristatyti atitinkamų eksporto licencijų gaminiams, išsiųstiems prieš Kinijai įdiegiant jos eksporto licencijų sistemą (2005 m. liepos 20 d.).

Paraiškos importo licencijoms nuo reglamento įsigaliojimo dienos importuojamiems gaminiams, kurie buvo išsiųsti laikotarpiu nuo 2005 m. birželio 11 d. iki 2005 m. liepos 19 d. (imtinai) turi būti pateiktos kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms ne vėliau 2005 m. rugpjūčio 15 d.“