9.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1084/2005

af 8. juli 2005

om ændring af bilag II, III og V til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kontingenter for import af kategorier af tekstilvarer og beklædningsgenstande blev afskaffet over for WTO-medlemmer den 1. januar 2005 med udløbet af WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande.

(2)

Før kontingenterne blev liberaliseret, indførte Fællesskabet den 13. december 2004 ved Rådets forordning (EF) nr. 2200/2004 (2) en tilsynsordning for de 35 kategorier af tekstilvarer, der var omfattet af liberaliseringen.

(3)

Ifølge punkt 242 i arbejdsgruppens rapport om Folkerepublikken Kinas (i det følgende benævnt »Kina«) tiltrædelse af WTO (3) (»specifik beskyttelsesklausul for tekstilvarer og beklædningsgenstande«) er der mulighed for at træffe specifikke beskyttelsesforanstaltninger vedrørende indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Kina. Det hedder, at når et WTO-medlem har grund til at tro, at indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande, der har oprindelse i Kina, på grund af markedsforstyrrelser udgør en trussel mod en velordnet udvikling af handelen med disse varer, kan et medlem anmode om konsultationer med Kina med henblik på at afbøde eller forhindre sådan markedsforstyrrelse.

(4)

Rådet indføjede ved forordning (EF) nr. 138/2003 (4) artikel 10a i forordning (EØF) nr. 3030/93 for at gennemføre punkt 242 i arbejdsgruppens rapport i fællesskabslovgivningen.

(5)

Den 6. april 2005 vedtog Kommissionen vejledende retningslinjer for anvendelsen af artikel 10a i forordning (EØF) nr. 3030/93 vedrørende en specifik beskyttelsesklausul for tekstilvarer og beklædningsgenstande.

(6)

Europa-Kommissionen anmodede om og afholdte konsultationer med Kina inden for rammerne af punkt 242 i arbejdsgruppens rapport om Kinas tiltrædelse af WTO og artikel 10a i forordning (EØF) nr. 3030/93 om de varekategorier, i hvilke det blev antaget, at indførsel af varer med oprindelse i Kina på grund af markedsforstyrrelser udgjorde en trussel mod en velordnet udvikling af handelen. Sådanne konsultationer blev afsluttet den 10. juni 2005 og førte til en gensidigt tilfredsstillende løsning for ti varekategorier. Resultatet af konsultationerne fremgår af et aftalememorandum af samme dato mellem Europa-Kommissionen og Kinas Handelsministerium om eksport af visse kinesiske tekstilvarer og beklædningsgenstande til Den Europæiske Union.

(7)

Aftalememorandummet omhandler import fra Kina til Fællesskabet af ti varekategorier: kategori 2 (Stoffer af bomuld), kategori 4 (T-shirts), kategori 5 (Pullovere), kategori 6 (Benklæder), kategori 7 (Bluser), kategori 20 (Sengetøj), kategori 26 (Kjoler), kategori 31 (Brystholdere), kategori 39 (Dækketøj, viskestykker og lignende køkkentekstiler) og kategori 115 (Garn af hør eller ramie). De tilsvarende toldkoder er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(8)

Kommissionen mener, at importen af varer med kinesisk oprindelse i disse kategorier udgør en trussel mod en velordnet udvikling af handelen på grund af markedsforstyrrelser eller trussel herom som omhandlet i punkt 242 i arbejdsgruppens rapport om Kinas tiltrædelse af WTO og artikel 10a i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af følgende årsager.

(9)

Importen af varer i kategori 2 (Stoffer af bomuld) med oprindelse i Kina steg 71 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 124 % af det alarmniveau, der er fastsat ved retningslinjerne (»alarmniveauet«). Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg en smule, 4 %, i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt imidlertid med 21 % (ifølge importtilsynsdata), langt hurtigere end gennemsnitsprisen for andre lande (– 2 % baseret på Eurostat-data for januar-marts). Denne situation er endnu mere kritisk, når det gælder import af varer i underkategori 2A (denimstof), idet importen fra Kina i første kvartal 2005 steg 102 % i forhold til samme periode i 2004, samtidig med at den samlede import steg 15 %, og de gennemsnitlige enhedspriser faldt 20 %.

(10)

Importen af varer i kategori 4 (T-shirts) med oprindelse i Kina steg 199 % i mængde i de første fire måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 197 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 24 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 37 %.

(11)

Importen af varer i kategori 5 (Pullovere) med oprindelse i Kina steg 530 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 194 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 14 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 42 %.

(12)

Importen af varer i kategori 6 (Benklæder) med oprindelse i Kina steg 413 % i mængde i de første fire måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 312 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 18 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 14 %.

(13)

Importen af varer i kategori 7 (Bluser) med oprindelse i Kina steg 256 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 207 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 4 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 30 %.

(14)

Importen af varer i kategori 20 (Sengetøj) med oprindelse i Kina steg 158 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 107 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 6 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 34 %.

(15)

Importen af varer i kategori 26 (Kjoler) med oprindelse i Kina steg 219 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 212 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 1 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse steg 2 %, registreret ved tilsynet. De faktiske Eurostat-tal for første kvartal viser imidlertid et stort prisfald på 42 %.

(16)

Importen af varer i kategori 31 (Brystholdere) med oprindelse i Kina steg 110 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 145 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 6 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 37 %.

(17)

Importen af varer i kategori 39 (Dækketøj, viskestykker og lignende køkkentekstiler) med oprindelse i Kina steg 64 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 110 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 10 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse faldt 39 %.

(18)

Importen af varer i kategori 115 (Garn af hør eller ramie) med oprindelse i Kina steg 55 % i mængde i de fire første måneder af 2005 i forhold til samme periode i 2004. Dette bringer importen af varer i denne kategori op på 150 % af alarmniveauet. Importen af varer i denne kategori fra alle lande steg 40 % i samme periode. Gennemsnitsprisen på importerede varer med kinesisk oprindelse har været stabil (den steg 3 % ifølge importtilsynstal eller forblev uændret ifølge Eurostat). Det bør dog bemærkes, at den gennemsnitlige enhedspris på importerede varer med kinesisk oprindelse er mindre end det halve af fællesskabsproducenternes gennemsnitspris.

(19)

Importniveauerne for tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Kina og andre gennemførelsesordninger som omhandlet i aftalememorandummet bør gennemføres i forordning (EØF) nr. 3030/93.

(20)

Artikel 27 i bilag III til forordning (EØF) nr. 3030/93 bør ændres med henblik på nærmere specificering af de data, som medlemsstaterne skal indsende inden for rammerne af det efterfølgende statistiske tilsyn med visse tekstilvarer.

(21)

Forordning (EØF) nr. 3030/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

Forordningen skal træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen for at muliggøre en hurtig gennemførelse af aftalememorandummet.

(23)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det tekstiludvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EØF) nr. 3030/93 affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 3. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 930/2005 (EUT L 162 af 23.6.2005, s. 1).

(2)  EUT L 374 af 22.12.2004, s. 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3 af 10. november 2001.

(4)  EFT L 23 af 28.1.2003, s. 1.


BILAG

1.

Bilag II affattes således:

»BILAG II

EKSPORTLANDE, JF. ARTIKEL 1

 

Belarus

 

Kina

 

Rusland

 

Serbien

 

Ukraine

 

Usbekistan

 

Vietnam«.

2.

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 27 affattes således:

»Artikel 27

Tekstilvarer opført i tabel C og D er undergivet en ordning med efterfølgende statistisk tilsyn. Dette tilsyn administreres i overensstemmelse med artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1). Efter at varerne er overgået til fri omsætning, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder om muligt underrette Kommissionen hver uge, men under alle omstændigheder senest den 12. i hver måned om den forløbne måneds samlede importmængder og deres værdi, med angivelse af datoen for varernes overgang til fri omsætning, deres oprindelse og løbenummer. Sådanne oplysninger skal indeholde KN-kode og i påkommende tilfælde Taric-underpositioner, den varekategori, varerne tilhører, og i givet fald de supplerende enheder, som anvendes i den pågældende KN-kode. Oplysningerne skal også være anført i en form, som er kompatibel med den tilsynsordning, der forvaltes af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

b)

Artikel 28, stk. 6, affattes således:

»6.   Dette nummer sammensættes således:

to bogstaver som betegnelse for eksportlandet som følger:

Belarus = BY

Kina = CN

Serbien = XS

Usbekistan = UZ

Vietnam = VN

to bogstaver som betegnelse for bestemmelsesmedlemsstaten eller en gruppe af sådanne medlemsstater:

AT = Østrig

BL = Benelux

CY = Cypern

CZ = Tjekkiet

DE = Tyskland

DK = Danmark

EE = Estland

GR = Grækenland

ES = Spanien

FI = Finland

FR = Frankrig

GB = Det Forenede Kongerige

HU = Ungarn

IE = Irland

IT = Italien

LT = Litauen

LV = Letland

MT = Malta

PL = Polen

PT = Portugal

SE = Sverige

SI = Slovenien

SK = Slovakiet

et etcifret tal som betegnelse for kontingentåret eller det år, under hvilket eksporten blev registreret i tilfælde af varer, der er anført i tabel A i dette bilag, svarende til det sidste tal i det pågældende år, f.eks. »5« for 2005 og »6« for 2006

et tocifret tal som betegnelse for det kontor i eksportlandet, som udsteder dokumenterne

et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som tildeles den pågældende bestemmelsesmedlemsstat.«

c)

Tabel B affattes således:

»Lande og kategorier, der er undergivet tilsyn

Tredjeland

Gruppe

Kategori

Enhed

Kina

I A

1

tons

3

tons

herunder 3a

tons

ex 20

tons

I B

8

1 000 stk.

II A

9

tons

22

tons

23

tons

II B

12

1 000 par

13

1 000 stk.

14

1 000 stk.

15

1 000 stk.

16

1 000 stk.

17

1 000 stk.

28

1 000 stk.

29

1 000 stk.

78

tons

83

tons

III A

35

tons

III B

97

tons

IV

117

tons

118

tons

122

tons

V

136A

tons

156

tons

157

tons

159

tons

163

tons«

3.

Bilag V affattes således:

»BILAG V

FÆLLESSKABETS KVANTITATIVE LOFTER

a)   for 2005

(Den fuldstændige varebeskrivelse findes i bilag I)

Tredjeland

Kategori

Enhed

Fællesskabets kvantitative lofter

2005

Belarus

GRUPPE I A

 

 

1

tons

1 585

2

tons

5 100

3

tons

233

GRUPPE I B

 

 

4

1 000 stk.

1 600

5

1 000 stk.

1 058

6

1 000 stk.

1 400

7

1 000 stk.

1 200

8

1 000 stk.

1 110

GRUPPE II A

 

 

9

tons

363

20

tons

318

22

tons

498

23

tons

255

39

tons

230

GRUPPE II B

 

 

12

1 000 par

5 958

13

1 000 stk.

2 651

15

1 000 stk.

1 500

16

1 000 stk.

186

21

1 000 stk.

889

24

1 000 stk.

803

26/27

1 000 stk.

1 069

29

1 000 stk.

450

73

1 000 stk.

315

83

tons

178

GRUPPE III A

 

 

33

tons

387

36

tons

1 242

37

tons

463

50

tons

196

GRUPPE III B

 

 

67

tons

339

74

1 000 stk.

361

90

tons

199

GRUPPE I V

 

 

115

tons

87

117

tons

1 800

118

tons

448

Serbien (2)

GRUPPE I A

 

 

1

tons

 

2

tons

 

2a

tons

 

3

tons

 

GRUPPE I B

 

 

5

1 000 stk.

 

6

1 000 stk.

 

7

1 000 stk.

 

8

1 000 stk.

 

GRUPPE II A

 

 

9

tons

 

GRUPPE II B

 

 

15

1 000 stk.

 

16

1 000 stk.

 

GRUPPE III B

 

 

67

tons

 

Vietnam (3)

GRUPPE I B

 

 

4

1 000 stk.

 

5

1 000 stk.

 

6

1 000 stk.

 

7

1 000 stk.

 

8

1 000 stk.

 

GRUPPE II A

 

 

9

tons

 

20

tons

 

39

tons

 

GRUPPE II B

 

 

12

1 000 par

 

13

1 000 stk.

 

14

1 000 stk.

 

15

1 000 stk.

 

18

tons

 

21

1 000 stk.

 

26

1 000 stk.

 

28

1 000 stk.

 

29

1 000 stk.

 

31

1 000 stk.

 

68

tons

 

73

1 000 stk.

 

76

tons

 

78

tons

 

83

tons

 

GRUPPE III A

 

 

35

tons

 

41

tons

 

GRUPPE III B

 

 

10

1 000 par

 

97

tons

 

GRUPPE IV

 

 

118

tons

 

GRUPPE V

 

 

161

tons

 

b)   for 2005, 2006 og 2007

(Den fuldstændige varebeskrivelse findes i bilag I)

Tredjeland

Kategori

Enhed

Fællesskabets kvantitative lofter

11. juni til 31. december 2005 (4)

2006

2007

Kina

Gruppe I A

 

 

 

 

2 (herunder 2a)

tons

26 217

61 948

69 692

Gruppe I B

 

 

 

 

4

1 000 stk.

150 985

540 204

594 225

5

1 000 stk.

68 974

199 704

219 674

6

1 000 stk.

104 045

348 072

382 880

7

1 000 stk.

24 761

80 493

88 543

Gruppe II A

 

 

 

 

20

tons

6 451

15 795

17 770

39

tons

5 521

12 349

13 892

Gruppe II B

 

 

 

 

26

1 000 stk.

7 959

27 001

29 701

31

1 000 stk.

96 086

225 692

248 261

Gruppe IV

 

 

 

 

115

tons

1 911

4 740

5 214


(1)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).«

(2)  Kvantitative restriktioner for Serbien anvendes ikke i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien om handel med tekstilvarer (EUT L 90 af 8.4.2005, s. 36). Det Europæiske Fællesskab forbeholder sig ret til at genindføre kvantitative restriktioner under visse omstændigheder.

(3)  Kvantitative restriktioner for Vietnam er suspenderet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang (EUT L 75 af 22.3.2005, s. 35). Det Europæiske Fællesskab forbeholder sig ret til at genindføre kvantitative restriktioner under visse omstændigheder.

(4)  Import til Fællesskabet af varer, der er afsendt før den 11. juni 2005, men frembudt til overgang til fri omsætning på eller efter denne dato, er ikke undergivet kvantitative lofter. Importbevillinger for sådanne varer indrømmes automatisk og uden kvantitative lofter af medlemsstaternes kompetente myndigheder ved forelæggelse af tilstrækkeligt bevis såsom konnossement og en undertegnet erklæring fra importøren for, at varerne er afsendt før den pågældende dato. Som en undtagelse fra artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3030/93 kan importerede varer, der er afsendt før den 11. juni 2005, også frigives til overgang til fri omsætning ved forelæggelse af et tilsynsdokument, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 3030/93.

Importbevillinger for varer, der er afsendt mellem den 11. juni 2005 og 12. juli 2005, indrømmes automatisk og kan ikke nægtes med den begrundelse, at der ikke er mængder til rådighed inden for de kvantitative lofter for 2005. Importen af alle varer, der er afsendt fra den 11. juni 2005, vil dog blive afskrevet på de kvantitative lofter for 2005.

Ved tildelingen af importbevillinger kræves der ikke forelæggelse af de tilsvarende eksportlicenser for varer, der er afsendt før Kina har indført sin eksportlicensordning (20. juli 2005).

Ansøgninger om importbevillinger fra datoen for denne forordnings ikrafttræden for varer, der er afsendt mellem den 11. juni og den 19. juli 2005 (inkl.), skal forelægges for de kompetente myndigheder i en medlemsstat senest den 15. august 2005.«