23.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 242/54


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета“

(COM(2014) 556 final — 2014/0255 (COD)

и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти“

(COM(2014) 558 final — 2014/0257 (COD)

(2015/C 242/10)

Докладчик:

г-н José María ESPUNY MOYANO

На 24 септември 2014 г. Европейският парламент и на 20 октомври и 23 октомври 2014 г. Съветът решиха, в съответствие с член 43, член 114, член 168, параграф 4, буква б) и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета

COM(2014) 556 final — 2014/0255 (COD),

и относно

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти

COM(2014) 558 final — 2014/0257 (COD).

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 8 януари 2015 г.

На 504-тата си пленарна сесия, проведена на 21 и 22 януари 2015 г. (заседание на 21 януари 2015 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 208 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 16 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1.   Медикаментозни фуражи

1.1.1.

ЕИСК счита за необходимо и целесъобразно актуализирането на европейското законодателство относно медикаментозните фуражи, с цел да се гарантира съществуването на еднакви условия за производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, като в същото време се защитават здравето на животните и хуманното отношение към животните, както и очакванията на потребителите.

1.1.2.

ЕИСК подкрепя употребата на медикаментозни фуражи като още едно средство за отглеждане на здрави животни, както и за подобряване на общественото здраве.

1.1.3.

ЕИСК приветства факта, че се включват производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за животни, които не са предназначени за производство на храни, тъй като това представлява алтернативен начин за лечение, особено на хронични болести.

1.1.4.

ЕИСК отправя искане да се осигури достъп до медикаментозните фуражи за второстепенните животински видове или аквакултурите, при които съществува проблем с наличието на ветеринарномедицински продукти, и да се ограничат до минимум пречките, за да може производството и разпространението да протичат гладко. ЕИСК оценява положително и факта, че се установява предварително производство с цел по-ефективно производствено планиране и свеждане до минимум на евентуалните преноси. По този начин в никакъв случай няма да се натрупват ненужни запаси, предвид срока на годност на медикаментозните продукти.

1.1.5.

ЕИСК призовава в настоящия регламент да се отдаде по-голямо значение на ветеринарния лекар или на квалифицирания и акредитиран специалист, който познава съществуващите разпоредби и има пълната правоспособност да поставя диагнози и да предписва най-подходящото лечение, което да гарантира здравето, хуманното отношение към животните и общественото здраве.

1.1.6.

ЕИСК счита, че при упражняването на своята професия ветеринарният лекар или квалифицираният и акредитиран специалист са единственото лице, което следва да определя необходимите срокове за лечение, които не могат да се определят само от строга нормативна уредба поради съществуващата разлика между видовете, тяхното физиологично състояние, условията за прилагане, стадия на заболяване и т.н.

1.1.7.

ЕИСК е наясно, че ще има пренос на активно вещество, съдържащо се в даден медикаментозен фураж, към нецелеви фураж; при все това споменатият пренос следва да се определи въз основа на принципа ALARA (на английски език: As Low As Reasonably Achievable — толкова ниски прагове, колкото е разумно достижимо).

1.1.8.

ЕИСК отбелязва значението на различните производствени системи и счита за изключително важно определените граници на пренос да бъдат съобразени със съществуващите технологии в този промишлен сектор и да се установят по такъв начин, че да не носят риск от създаване на антимикробна резистентност.

1.1.9.

ЕИСК счита за необходимо изграждането на система за цялостно управление на неизползваните продукти или такива с изтекъл срок на годност, за да се контролират евентуални рискове, които подобни продукти могат да създадат по отношение на защитата на здравето на животните и човека или опазването на околната среда.

1.1.10.

ЕИСК подчертава също така необходимостта от изготвянето на критерии — като целеви стойности — за съответната хомогенност на медикаментозните фуражи.

1.1.11.

ЕИСК счита, че настоящото законодателно предложение може да се отрази отрицателно върху вътреобщностната търговия, и счита за уместно то да бъде по-гъвкаво с цел подобряване на конкурентоспособността на сектора.

1.1.12.

ЕИСК отбелязва отново, че ветеринарните лекари или квалифицираните и акредитирани специалисти следва да изпълняват задължението си да не предприемат рутинни профилактични лечения с антимикробни лекарствени продукти, въпреки че съществуват обстоятелства, при които се налага профилактично лечение с антимикробни лекарствени продукти (както и в хуманната медицина), с цел да се гарантира здравето и хуманното отношение към животните, а с това и общественото здраве.

1.1.13.

ЕИСК счита, че провеждането на профилактично лечение с антимикробни лекарствени продукти следва да се оценява на равнището на всяка държава членка, като се вземат предвид специфичните особености и характеристиките на производствените системи, видовете животни, здравното състояние, наличието на лекарства и т.н във всяка държава.

1.1.14.

ЕИСК счита за необходимо в настоящото законодателно предложение да се посочат необходимите лични предпазни средства за работниците с цел предотвратяване на тяхното излагане на химични агенти от възникналия при процеса на производство прах и риска от вдишването му.

1.1.15.

ЕИСК препоръчва държавите членки да въведат специални програми за обучение на работниците, изложени на химични агенти.

1.1.16.

Според ЕИСК в регламента следва да се предвиди възможност за държавите членки да изготвят актове за изпълнение с цел избягване на административната тежест и бюрокрацията за дребните земеделски стопани, произвеждащи за собствено ползване, без да се накърняват специалните разпоредби за безопасност и хигиена на медикаментозните фуражи.

1.2.   Ветеринарномедицински продукти

1.2.1.

Здравеопазването на животните има стратегическо значение поради отражението му върху здравето и хуманното отношение към животните, общественото здраве и безопасността на храните, околната среда и икономиката в селските райони. Затова наличието на разрешени ветеринарномедицински продукти е от основно значение за възможността ветеринарните специалисти или квалифицираните и акредитирани специалисти да разполагат с достатъчно средства, за да контролират, предотвратяват и лекуват болестите по животните.

1.2.2.

Подобно на други ветеринарномедицински продукти, антимикробните средства са необходими за борба с бактериалните инфекции при животните. ЕИСК счита, че достъпът до сигурни и ефикасни антимикробни средства представлява основен елемент от инструментите, с които разполагат ветеринарните лекари, за да поддържат и възстановяват здравето и хуманното отношение към животните, както и общественото здраве.

1.2.3.

Затова ЕИСК оценява положително целта на настоящото законодателно предложение, чийто предмет е създаването на актуализирано и подходящо законодателство, наличието на ветеринарномедицински продукти с крайна цел опазване здравето на животните, общественото здраве, безопасността на храните и околната среда. Принцип, който също би трябвало да бъде следван, за да се гарантира наличието на антимикробни средства във ветеринарната медицина.

1.2.4.

Пазарът на ветеринарномедицински продукти има някои особености и специфики, които се различават от тези на пазара за лекарствени продукти за хуманна употреба, и поради тази причина ЕИСК счита, че е напълно уместно настоящото законодателно предложение да се съсредоточи единствено върху ветеринарномедицинските продукти. В този смисъл, въпреки че принципите следва да бъдат съгласувани, начинът на прилагането им следва да бъде напълно адаптиран към условията в сектора.

1.2.5.

ЕИСК счита, че настоящото законодателно предложение създава значителни административни пречки за предприятията, което има отрицателно въздействие върху необходимите иновации; затова оценява положително въвеждането на опростени правила за процедурите за получаване на разрешение, както и по време на последващото наблюдение, измененията на разрешенията за търговия и т.н., с цел ограничаване на споменатите административни пречки, макар че в предложението съществуват области, които могат да бъдат подобрени.

2.   Основно съдържание на предложенията

2.1.   Медикаментозни фуражи

2.1.1.

В предложението се определят изискванията за производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Европейския съюз.

2.1.2.

За тази цел се установяват определенията, които трябва да се използват, като от тях следва да подчертаят следните:

„медикаментозен фураж“: смес от един или повече ветеринарни лекарствени продукти или междинни продукти с един или повече фуражи, готова за директно хранене на животни без допълнителна преработка;

„междинен продукт“: смес от един или повече ветеринарни лекарствени продукти с един или повече фуражи, предназначена за производството на медикаментозен фураж;

„оператор във фуражния сектор“: всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за изпълнението на изискванията на настоящия регламент в предприятието за производство на фуражи, което контролира;

„производител с мобилен смесител“: оператор във фуражния сектор, чието предприятие за фуражи разполага със специално оборудван камион за производство на медикаментозен фураж.

2.1.3.

Трябва да се подчертае като много положителна класификацията на медикаментозния фураж като попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 767/2009 и Регламент (ЕО) № 183/2005 относно комбинираните фуражи, разглеждайки го по този начин като комбиниран фураж.

2.1.4.

Обхватът на медикаментозните фуражи се разширява, за да включи и видовете животни, които не са предназначени за производството на храни, като например домашните любимци.

2.1.5.

Предложението за регламент подкрепя използването на медикаментозни фуражи като обоснован и много полезен инструмент за опазване на здравето на животните и общественото здраве. Освен това посочва ценността им за някои производствени системи, които са много конкурентни в рамките на Европа.

2.1.6.

Животновъдството в Европейския съюз, както и различните производствени системи в отделните държави членки, имат важна роля, поради което е необходимо да разполагат с инструменти като медикаментозните фуражи, за да се подобри конкурентоспособността на сектора.

2.1.7.

В приложенията към споменатия регламент са включени всички необходими изисквания, така че заводите да произвеждат безопасни и хомогенни медикаментозни фуражи и да гарантират, че кръстосаното замърсяване е сведено до минимум.

2.1.8.

В законодателното предложение е посочено, че е необходимо внасяните в Европейския съюз медикаментозни фуражи да отговарят на същите нормативни изисквания като посочените в настоящия регламент.

2.1.9.

В бъдещия регламент се отбелязва необходимостта медикаментозните фуражи да се произвеждат от разрешени ветеринарномедицински продукти, а съвместимостта на всички използвани съставки трябва да бъде гарантирана в интерес на безопасността и ефикасността на продукта.

2.2.   Ветеринарномедицински продукти

2.2.1.

Законодателното предложение се отнася както за изискванията към данните, така и за процедурите за предоставяне на разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукти. То включва също така опаковането и етикетирането, разпространението и наблюдението на безопасността на пазара (фармакологичната бдителност), както и въпроси, свързани с контрола и употребата на ветеринарномедицински продукти.

2.2.2.

С предложението се прави нововъведение, като се разширява централизираната процедура за предоставяне на разрешения, така че да могат да се подават заявления за разрешение за всеки ветеринарномедицински продукт. Освен това, за да се избегнат ненужните административни и финансови тежести, ще бъде достатъчно оценката на заявлението за предоставяне на разрешение да бъде направена еднократно.

2.2.3.

С предложението се въвежда значително опростяване на регулаторните мерки, като се намалява задължителната информация, съдържаща се върху етикетите и опаковките, и се предлага възможност да се използват хармонизирани пиктограми и съкращения.

2.2.4.

Определя се срокът за защита, приложим за техническата документация, представена за получаване или изменение на разрешението за търговия, и се удължава срокът за защита при ограничени пазари и нови антимикробни средства.

2.2.5.

На Европейската комисия се предоставят правомощия да може да установява изисквания за забрана или ограничаване на определени антимикробни средства във ветеринарната медицина.

2.2.6.

Ветеринарномедицинските продукти трябва да бъдат одобрени, преди да бъдат пуснати на пазара, подобно на лекарствените продукти за хуманна употреба. За целта трябва да се предоставят данни за изпитване на качеството на производството, безопасността (за животните, потребителите и околната среда) и клиничната ефикасност. В допълнение към това, за да се гарантира безопасността на потребителите, трябва да се предоставят данни за лечението на животните за производство на храни..

2.2.7.

Запазват се четирите процедури за получаване на разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт (централизирана процедура, децентрализирана процедура, процедура за взаимно признаване и национална процедура) с няколко изменения. Също така се създава система за изменение на условията на разрешенията за търговия, която отчита нивото на риска. Въвежда се и основан на риска подход, свързан с фармакологичната бдителност. Установява се процедура за хармонизиране на кратките характеристики на продуктите.

2.2.8.

Наред с други въпроси са включени и изисквания относно хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, както и въпроси, свързани с производството, разпространението и употребата им.

3.   Общи бележки

3.1.   Медикаментозни фуражи

3.1.1.

ЕИСК подкрепя предложението за регламент, както и намерението на Комисията за хармонизиране на изискванията относно медикаментозните фуражи във всички държави членки.

3.1.2.

ЕИСК припомня, че не трябва да се поставят твърде завишени изисквания относно производството, които да са трудно изпълними за фуражната промишленост. Кръстосаното замърсяване е реалност в сектора и не може да се ограничи до технически непосилни нива, които не съответстват на съществуващия риск за здравето на животните.

3.1.3.

ЕИСК счита, че животновъдството заема важно място в селското стопанство на ЕС, поради което трябва да се добавят подходящи инструменти за животновъдите и производителите на фураж с цел по-голяма конкурентоспособност на пазара. Регламентирането на употребата и производството на медикаментозни фуражи е необходимо, но то, от своя страна, трябва да се адаптира спрямо съществуващите съвременни технологии в сектора.

3.1.4.

Според извършената от Комисията оценка на въздействието приемането на регламент относно медикаментозните фуражи ще се отрази положително на ефективността на разходите и икономическия растеж в сектора за производство на медикаментозни фуражи, като се имат предвид и иновативните приложения на ветеринарномедицинските продукти.

Може да се очаква, че здравето на животните и общественото здраве ще се подобрят както в държавите членки, в които понастоящем има занижени изисквания към медикаментозните фуражи, така и в тези, в които тези изисквания са твърде високи.

3.1.5.

Важно е да се установят нива на пренос за медикаментозните фуражи въз основа на данните и фактите, известни на Комисията, и при спазване на принципа ALARA, както и въз основа на най-добрите съществуващи производствени технологии в сектора.

3.1.6.

ЕИСК счита, че в регламента са включени някои производствени субекти, като например производителите с мобилни смесители, които трябва да спазват принципите на безопасност на храните и хомогенност на медикаментозните фуражи с цел предотвратяване на високи нива на пренос, и следователно да се упражнява по-голям контрол върху тях.

3.1.7.

ЕИСК счита, че е целесъобразно вътреобщностната търговия да не бъде затруднена от изискванията на настоящия регламент, като за целта следва да се улесни посоченият търговски обмен.

3.1.8.

ЕИСК припомня, че в различните държави членки съществуват второстепенни видове, за които в момента има малко възможности за лечение, и това трудно положение не трябва да се затруднява още повече по отношение на предварителното производство на медикаментозни фуражи за тези видове.

3.2.   Ветеринарномедицински продукти

3.2.1.

ЕИСК счита, че процедурите за даване на разрешение за ветеринарномедицинските продукти трябва да бъдат определени по такъв начин, че да се избягват ненужни забавяния при действителното им пускане на пазара в различните държави членки, в които е поискано разрешение за тях, както и да се улесни бързото разрешаване на разногласията между компетентните органи.

3.2.2.

ЕИСК е на мнение, че регулаторната рамка следва да насърчава научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ветеринарномедицинските продукти, за да може да се отговори на нуждите и предизвикателствата, свързани със здравето, пред които са изправени различните видове животни и съществуващи производствени модели в Европа.

3.2.3.

Исторически погледнато съществува проблем с липсата на ветеринарномедицински продукти за някои видове животни, наречени второстепенни видове, както и с конкретните показания при други видове (ограничена употреба), които имат особено социално-икономическо значение в Европа.

3.2.4.

При това положение е необходима политика на европейско равнище, която позволява да се насърчава реалната наличност на ветеринарномедицински продукти за второстепенните видове и ограничената употреба, обезпечавайки тяхното качество, безопасност и ефикасност и същевременно гарантирайки, че тяхното разработване е икономически изгодно за предприятията от сектора, свързан със здравето на животните.

3.2.5.

Приветства се въведеното намаляване на административните пречки чрез опростяване на изискванията за етикетиране, фармакологичната бдителност по отношение на ветеринарномедицинските продукти, измененията в условията за разрешение и за предоставяне на разрешение за търговия за неограничен срок.

3.2.6.

ЕИСК е съгласен с въвеждането на електронна система за подаване на заявления, както и с идеята за европейска централна база данни, което ще благоприятства обмена на информация между предприятията и агенциите и ще окаже положително въздействие върху намаляването на административните пречки.

3.2.7.

По същия начин мерките, включени с цел подобряване на функционирането на системата за фармакологична бдителност по отношение на ветеринарномедицинските продукти, ще имат положително въздействие върху намаляването на административните пречки, като се гарантира също така безопасността на лекарствените продукти, поради което подходът, основан на риска, се счита за много подходящ.

3.2.8.

Една от целите на преразглеждането на законодателството е да се подобри функционирането на единния пазар. Нейното осъществяване не трябва да застрашава постигането на други цели, като например намаляването на административната тежест и увеличаването на наличността на лекарствени продукти. За да се постигнат тези цели, процедурата за хармонизиране на кратките характеристики на продуктите трябва да бъде ефективна и да следва принципите на пропорционалност и взаимно признаване.

3.2.9.

Новата регулаторна рамка трябва да стимулира иновациите и разработването на нови лекарствени продукти, по-специално антимикробни продукти, за което е необходима правна рамка, гарантираща предвидимост и основаваща се на науката, съобразявайки се винаги с „принципа на предпазливост“.

3.2.10.

Законодателното предложение трябва да насърчава употребата на ветеринарномедицински продукти, регистрирани в рамките на ЕС, когато те се използват поради липса на терапевтично средство, вместо на разрешени лекарствени продукти за хуманна употреба. Ветеринарномедицинските продукти имат профил на безопасност и ефикасност, доказан в практиката. Тази възможност е значително предимство пред използването на лекарствени продукти за хуманна употреба, които не са доказали своята безопасност и ефикасност, за да бъдат използвани при животни. Освен това този аспект е от особено значение в контекста на антимикробната резистентност, тъй като при липса на терапевтично средство настоящото предложение позволява като първи вариант употребата на антимикробни средства за хуманна употреба.

4.   Специфични бележки

4.1.   Медикаментозни фуражи

4.1.1.

В член 2 „Определения“ е наложително изясняването на следните термини, използвани в документа: „активно вещество“, „нецелеви фураж“, „производител с мобилен смесител“ и „производител на фураж в стопанството“; въпросните термини са важни за развитието на нормативната уредба. Следва да се обърне внимание и на терминологията, да е достатъчно точна, за да не влиза в противоречие със съществуващите наименования, съдържащи се в националните законодателства.

4.1.2.

Необходимо е да се предвиди по-разумен срок за ветеринарните рецепти, за да има възможност за ефективно лечение, без да се пренебрегва безопасността на животните. Поради това би било целесъобразно срокът да бъде удължен от три седмици на период с адекватна продължителност.

4.1.3.

При упражняването на своята професия ветеринарният лекар или квалифицираният и акредитиран специалист трябва да посочват продължителността на провежданото лечение, подходящите количества за лечението, крайните срокове и т.н., като се основават на данните, посочени в листовката с характеристиките на продукта. Тези инструкции трябва да бъдат част от рецептата за медикаментозни фуражи, изписана от официалния ветеринарен лекар. Земеделският стопанин трябва да спазва рецептата, като провери дали тези инструкции съответстват на информацията, посочена в листовката с характеристиките на продукта. В случай на несъответствие, производителят се освобождава от отговорност. Лечението на животните е отговорност на ветеринарния лекар, който познава стадото и е отговорен за състоянието му. Да се задължи земеделският производител да се придържа стриктно към листовката с характеристиките на продукта би означавало на практика, че той сам поема задълженията и отговорностите на ветеринарния лекар.

4.1.4.

Целесъобразно е да се допуска използването на антимикробни продукти за профилактика, макар и ограничено до случаи, когато това е строго необходимо и обосновано. В никакъв случай не трябва да се допуска рутинното им използване за профилактика и трябва да се насърчават добрите практики за хигиена и управление.

4.1.5.

ЕИСК призовава настоятелно да се посочат правните актове, към които се прави препратка, когато се включват изисквания за качеството на водата и материала, от който са изградени водопроводите. По отношение на допустимите отклонения от посоченото на етикета се счита за необходимо да не се прави разграничение между продуктите, тъй като за всички тях трябва да бъде спазена една и съща процедура за разрешение със същите изисквания и без никаква разлика.

4.1.6.

Фактът, че има отклонение от посоченото на етикета, се дължи на техническа или аналитична грешка (неопределеност на измерването, дължаща се на аналитичния метод и на вида и съдържанието на активното вещество) и се случва независимо дали става въпрос за медикаментозни фуражи или не. Освен това грешката в аналитичните методи за определяне на антимикробните лекарствени продукти във фуражите е по-голяма, отколкото за други субстанции, което сочи, че възможността за повторение е по-малка и следователно не е оправдана толкова ограничена толерантност.

4.1.7.

Освен това ЕИСК оценява факта, че еднородността на продукта вече е гарантирана в проведените изпитания за получаване на разрешение.

4.1.8.

Изискването медикаментозният фураж, съдържащ дневната доза ветеринарномедицински продукт, да се влага в поне 50 % от дневната дажба, е сложно за прилагане в практиката и би следвало да се разшири по следния начин: „Медикаментозният фураж, съдържащ дневната доза ветеринарномедицински продукт, съответства на поне 50 % от дневната дажба пълноценен или допълващ фураж, изчислена на база сухо вещество“.

4.2.   Ветеринарномедицински продукти

4.2.1.

Шестмесечният срок между решението по националната процедура и представянето на заявление за взаимно признаване може да създаде проблеми, ако възникне сериозна ситуация, свързана със здравето на животните или общественото здраве. Поради това следва да се допускат изключения от този шестмесечен срок при изключителни обстоятелства. Също така и с цел избягване на забавяния в процедурите следва да има да има краен срок за приключване на децентрализираните процедури и процедурите за взаимно признаване от страна на докладващата държава членка.

4.2.2.

Следва да се насърчава разработването на ветеринарномедицински продукти за всички видове животни чрез разширяване на защитата на инвестициите и иновациите не само за второстепенните видове, а за всички. Поради това би било препоръчително да се удължи срокът за защита на данните за всички видове, включително когато се иска разширяване на условията на разрешението за повече от един вид в група.

4.2.3.

Различните видове животни и различните болести изискват различни пътища за въвеждане и това налага съществуването на различни фармацевтични форми (например течна, твърда, гел, инжекционна и т.н.). Промяната на фармацевтичната форма изисква почти пълна разработка на продукта, поради което тази инвестиция следва да бъде защитена.

4.2.4.

Изискванията към етикетите на първичната и външната опаковка трябва да бъдат по-гъвкави, с цел освен задължителната информация да се включва и друга, незадължителна, която може да е от интерес за получателите.

4.2.5.

Използването на електронни средства може да донесе ползи само когато съществува една единствена хармонизирана процедура във всички държави членки, използваща един и същ формат и която е приложима за всички процедури.

4.2.6.

Процедурата за хармонизиране на кратките характеристики на продуктите трябва да бъде изцяло административна, като се избягва повторната оценка на продуктите, които са доказали своята безопасност и ефикасност на пазара в продължение на много години, като по този начин се избягва ненужната работна натовареност.

4.2.7.

Законодателното предложение може да има отрицателно въздействие върху разработването на нови антимикробни средства във ветеринарната медицина, тъй като не гарантира съществуването на предсказуем, стабилен и прозрачен пазар, предлагащ стимули за дружествата.

4.2.8.

Би било препоръчително да се въведе система за класификация на лекарствените продукти, използвани поради липса на терапевтично средство, като на първо място се използват лекарствените продукти, регистрирани във ветеринарната медицина в рамките на ЕС, и се ограничава използването на лекарствени продукти за хуманна употреба само когато няма алтернативи във ветеринарната медицина.

Брюксел, 21 януари 2015 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Henri MALOSSE