11/ 55

BG

Официален вестник на Европейския съюз

47


21996D0523(04)


L 124/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 14/96

от 4 март 1996 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейско икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство, оттук нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че приложение II към Споразумението е изменено с Решение № 13/95 на Съвместния комитет на ЕИП (1);

като има предвид, че Директива 95/42/EО на Комисията от 19 юли 1995 г. за изменение на Директива 93/102/EО относно изменение на Директива 79/112/EИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на хранителни продукти за продажба на крайни потребители (2), трябва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Следното тире се добавя в глава XII, точка 18 (Директива 79/112/EИО на Съвета) от приложение II към Споразумението:

395 L 0042: Директива 95/42/EО на Комисията от 19 юли 1995 г. (ОВ L 182, 2.8.1995 г., стр. 20).“

Член 2

Текстовете на Директива 95/42/EC на Комисията на исландски и норвежки език, приложени към съответните езикови версии на настоящото решение, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 април 1996 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 4 март 1996 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. BENAVIDES


(1)  ОВ L 83, 13.4.1995 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 182, 2.8.1995 г., стр. 20.