2.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 73/20


Begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg indleveret den 12. januar 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL mod Europa-Kommissionen

(Sag C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Processprog: fransk

Parter

Rekvirent: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (ved advokat J. Steyt)

Rekvisitus: Europa-Kommissionen

Rekvirentens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives rekvirenten medhold i de nedlagte påstande.

Følgelig:

gives rekvirenten principalt bemyndigelse til at opretholde og forfølge det udlæg, der allerede er foretaget og foretage andre udlæg hos Den Europæiske Union/Europa-Kommissionen i alle beløb, pengemidler, værdipapirer eller genstande, som den besidder eller kommer til at besidde, skylder eller vil skylde Den Demokratiske Republik Congo, uanset fuldbyrdelsesgrundlaget eller grunden hertil, og

subsidiært gives rekvirenten bemyndigelse til at opretholde og forfølge det udlæg, der allerede er foretaget og foretage andre udlæg hos Den Europæiske Union/Europa-Kommissionen i alle beløb, pengemidler, værdipapirer eller genstande, som den besidder eller kommer til at besidde, skylder eller vil skylde Den Demokratiske Republik Congo på grundlag af en privatretlig kontrakt

Under alle omstændigheder:

Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.