ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.072.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
20. marca 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2010 z 19. marca 2010 ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 235/2010 z 19. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 236/2010 z 19. marca 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

15

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (1)

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/166/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2010 o harmonizovaných podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra na poskytovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii [oznámené pod číslom K(2010) 1644]  (1)

38

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2010/167/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 19. marca 2010 o povolení systémov pre mobilné komunikačné služby na palube plavidiel (služby MCV) (1)

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.