25.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 186/27


Tožba, vložena 28. marca 2011 – Transports Schiocchet – Excursions proti Svetu in Komisiji

(Zadeva T-203/11)

2011/C 186/51

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Transports Schiocchet – Excursions (Beuvillers, Francija) (zastopnik: É. Deshoulières, odvetnik)

Toženi stranki: Svet Evropske unije in Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka predlaga, naj Splošno sodišče:

naloži Svetu Evropske unije in Evropski komisiji, naj plačata družbi SARL Transports Schiocchet – Excursions odškodnino v višini 8 372 483 EUR za škodo, ki jo je ta utrpela;

razsodi, da se tako naloženi znesek zviša za zakonite obresti, ki tečejo od vročitve predhodnega odškodninskega zahtevka Evropski komisiji;

na podlagi člena 87 Poslovnika Splošnega sodišča naloži stroške, ki jih je imela tožeča stranka, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožba navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog je kršitev pravice do izjave pred sodiščem in zlasti dolžnosti organov Evropske unije, da zagotovijo možnost učinkovite pritožbe ob kršitvi pravic, ki jih posameznikom priznava zakonodaja Evropske unije. Tožeča stranka se sklicuje po eni strani na to, da ni sankcij za države članice in prevoznike, ki nočejo spoštovati postopkov za izdajo dovoljenj, določenih z Uredbo Sveta (EGS) št. 684/92 (1) in po drugi strani na to, da ne obstaja sistem odškodnin v korist prevoznikov, ki spoštujejo te postopke za izdajo dovoljenj.

2.

Drugi tožbeni razlog je kršitev členov od 94 do 96 PDEU, ker naj bi Komisija morala preveriti pravilno uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 684/92, učinkovito ukrepati proti udeležencem na trgu, ki niso ravnali v skladu s sistemom izdaje dovoljenj iz uredbe, in zagotoviti konec diskriminacije zaradi uporabe uredbe. Tožeča stranka se sklicuje na to, da Komisija ni sprejela potrebnih ukrepov v zvezi z izvedbo zadevne uredbe kljub številnih pritožbam, ki jih je vložila tožeča stranka in na podlagi katerih je bila Komisija seznanjena z zadevo. Ta opustitev delovanja tožene stranke, čeprav je dejansko vedela za neugodni položaj tožeče stranke, naj bi pomenila resno in očitno neizpolnitev obveznosti, ki ima za posledico dovolj resno kršitev členov od 94 do 96 PDEU.


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 684/92 z dne 16. marca 1992 o skupnih pravilih za mednarodni avtobusni prevoz potnikov (UL L 74, str. 1).