13.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 238/4


Beroep ingesteld op 17 mei 2011 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

(Zaak C-236/11)

2011/C 238/06

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Soulay en D. Recchia, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Italiaanse Republiek, door de bijzondere regeling voor reisbureaus ook toe te passen wanneer de reisdienst aan een ander dan de reiziger wordt verkocht, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 306 tot en met 310 van richtlijn 2006/112/EG (1) van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde;

de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie meent dat het feit dat de Italiaanse Republiek de bijzondere regeling voor reisbureaus niet alleen toepast op aan de reizigers verleende diensten, zoals de richtlijn vereist, maar tevens op alle handelingen die tussen reisbureaus worden verricht, schending vormt van btw-regeling.


(1)  PB L 347, blz. 1.