13.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 238/4


2011. május 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-236/11. sz. ügy)

2011/C 238/06

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Soulay és D. Recchia meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság — mivel az utazási irodák tekintetében előírt különös szabályozást alkalmazta akkor is, amikor az utazási szolgáltatást az utasoktól eltérő személy számára értékesítették — nem teljesítette a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 306-310. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azt állítja, hogy az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozásnak az Olasz Köztársaság általi alkalmazása, az irányelvvel ellentétben nem csak az utasoknak nyújtott szolgáltatásokra korlátozódik, hanem az utazási irodák közötti ügyletre is kiterjed, sérti a HÉÁ-ra vonatkozó szabályozás rendelkezéseit.


(1)  HL L 347., 1. o.; helyesbítés HL 2007. L 335., 60. o.