29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/42


Tribunalens beslut av den 3 februari 2016 – Experience Hendrix mot OHMI – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Mål T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på tredje avdelningen avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.