29.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 111/42


Vispārējās tiesas 2016. gada 3. februāra rīkojums – Experience Hendrix/ITSB – JH Licence (“Jimi Hendrix”)

(Lieta T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Tiesvedības valoda – vācu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.